Инфраструктура

                 Инфраструктура и екология.              

                 Община Харманли е с територия 694,723 км2  като включва 25 населени места и граничи с общините Хасково и Стамболово на запад, на север с община Симеоновград, Тополовград и община Гълъбово (административна единица в рамките на област Стара Загора), на изток с общините Любимец и Свиленград и на юг с община Маджарово.

              1.Водоснабдяване и Канализация

              1.1.Водните ресурси на община Харманли се формират главно и за сметка на оттока на р. Марица и нейните притоци – Харманлийска река и Бисерска река. С най – голямо позитивно значение за общината е р. Марица, която я пресича в посока северозапад – югоизток и я разполовява на две приблизително равни части. Водите й се използват за напояване. Средният годишен отток на р. Марица при община Харманли е 100 м³/сек., а дължината на реката в рамките на територията на общината е около 30 км. Основните й притоци са с ограничен водосбор и водни количества. Река Харманлийска е основният приток на река Марица на територията на община Харманли. Тя е с обща дължина 91,9 км., като 1/3 от дължината й (долното течение) е в границите на общината. Средният годишен отток при Харманли е 6,48 м³/сек. В долното си течение, реката не се използва за напояване тъй като навлиза в живописен пролом, който се определя като място с интересен курортно – туристически потенциал за община Харманли. Другият основен приток на р. Марица е Бисерска река, която води началото си от община Маджарово. Нейната дължина е 46,2 км. Средногодишният отток на реката при устието е 0,41 м³/сек. На територията на общината са изградени и се използват над 70 микроязовири и водоеми, като част от тях са включени в обхвата на напоителните системи.

       Общо водните площи, включващи микроязовирите и водоемите, са около 12 205дка.

       Друг източник на водно – ресурсният потенциал са подземните води, като те са акумулирани в речната тераса на р. Марица. Тяхното основно ползване е за нуждите на питейното и битовото водоснабдяване. Общото количество вода за питейни нужди, което се черпи главно чрез кладенци е над 170л/сек., това е едно добро и значимо количество, което е благоприятен фактор за задоволяване на нуждите от питейна вода за населението и икономиката.

 

 

 

           1.2.Водоснабдяване

           Дейностите по водоснабдяването в община Харманли се осъществяват от Асоциация по ВиК –Хасково, която поддържа и стопанисва съответните водопроводни мрежи. Град Харманли и околните села използват само подземни води за водоснабдяване с питейна вода. Водоизточниците са разположени във водовземен участък Бисер, в близост до с. Бисер.   Водоснабдяването на населените места и на стопанските обекти се извършва основно чрез система от кладенци – 9 сондажни, 5 тръбни и 9 шахтови и в ограничени случаи чрез дренажи. Водоснабдителната система на община Харманли е отворена, като в определени свои части се обменят водни количества /около 10-12 л/сек./ със съседните общини – Любимец, Свиленград, Симеоновград. Всички населени места са водоснабдени /общо 25 броя/.

 

                   Водоснабдителна система Харманли

Съоръжение

Количество

Бележки

ПСПВ

1

ПС за премахване на манган

Водоизточници

9

Капацитет:185 л/с

Помпена станция

2

 

Водопроводи

11.33км.

Етернит: 9.03 км.

Стомана: 2.3 км.

Резервоар

2

Общ капацитет: 4 500 м3

 

           Дължината на външната водопроводна мрежа е от порядъка на 130 км. /37% от общата дължина на водопроводната мрежа в общината/, а вътрешната – в рамките на населените места е 222,6 км /64% от общата дължина на уличната мрежа, за гр. Харманли – 81%/. Външната мрежа е изградена на основата на етернитови тръби /над 80%/ и стоманени тръби.

            1.3.Канализационна  мрежа Харманли

Съоръженията могат да бъдат обобщени, както следва:

Съоръжения

Количества

Бележки

ПСОВ

0

 

Помпена станция

0

 

Тръбопровод

85 км.

Смесена система: Покритие 67%

 

             Канализационната мрежа в жилищната част и обществените центрове на гр. Харманли е изградена почти изцяло .Степента на обхванатото население е около 70 %. Населението, което не е свързано към канализацията използват изгребни ями или локални пречиствателни станции. Отпадъчните води от града са обхванати чрез шест главни колектори. Канализацията зауства на осем места в р. Харманлийска.

Град Харманли няма изградена ПСОВ.

             Наложително е по–бързо изграждане и пускане в действие на пречиствателната станция за отпадъчни води за град Харманли както и пречиствателната станция за питейни води.

                  2.Електроенергийна мрежа

                Източник на електроенергията за община Харманли е общата електроенергийна система на страната. Съоръженията към нея се стопанисват, подържат и реконструират от “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, (“Електроразпределение – Пловдив” ЕАД - Електропреносен район Хасково), подразделение на Национална Електрическа Компания ЕАД, а за мрежи СН – „ЕВН-България - електроразпределение” АД.

На територията на общината е изградена една трансформаторна подстанция „Харманли” с мощност 110 кV разположена северно до града и двойно захранена -осигурява гъвкав експлоатационен режим и сигурност на захранване при аварии.

             Енергийната система на община Харманли се характеризира с добре изградена мрежа, която не създава сериозни затруднения при захранването с електрическа енергия на производството и битовите потребители. На територията на общината всички населени места са електрифицирани. Разпределителната мрежа за ниско напрежение се осигурява с помощта на 176 трафопоста (собственост на НЕК - район Харманли, и частни консуматори), които функционират нормално. Захранването на помпените съоръжения за питейно водоснабдяване е стабилно и функционира в границите на допустимите стандарти.

           В общината функционира добре изградено улично осветление, като за гр.Харманли степента на изграденост е ок. 90%, за големите селата по-малко от 50%, за малките до 10-15% - няма село без монтирано улично осветление.

 

 

 

 

 

Външна осветителна уредба на община Харманли

   

Електрофицирани ул. (км)

Гр. Харманли

51

Общо села

145

Общо община

196

 

       

             3.Съобщителната система

             Общинската администрация в гр. Харманли е надеждно оборудвана с компютърни конфигурации. Функционира електронна страница на общината (http://www.harmanli.bg/), която подобрява качеството и намалява времето за административно обслужване на гражданите. Кметствата на територията на общината също са оборудвани с компютърна техника. Осигурен достъп до интернет на гражданите на общината има в общинския център и всички села.

            Пощенското обслужване предоставя вътрешни и международни пощенски услуги, разпространение на печата, парично-преводна дейност и услуги по възложителство за гр. Харманли и селата се осигурява от една Районна пощенска станция, намираща се в общинския център и 17 пощенски станции в по-големите села. Има равномерна локация на пощенските станции и добро обслужване на населението.               Телефонизацията в общината е развита много добре. Мобилните теле-оператори Виваком, М-тел и Теленор покриват територията на цялата община, в т.ч. предоставят и „интернет”с достатъчно монтираните транслатори. Далекосъобщителните услуги се осигуряват от районната АТЦ - гр. Харманли и изнесените телефонни централи в отделни населени места от общината. Интернет услугите в община Харманли са на европейско ниво, поради факта, че през територията й минава НОК.               

             Покритието с ефирен телевизионен и радио сигнал е осигурено за цялата територия на общината. Кабелна телевизия ползват само жителите на града.

             Предлагането на съвременни далекосъобщителни услуги с европейски стандарт осигурява необходимите условия за развитие на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), създавайки условия за развиване на електронно общество и икономика и повишаване конкурентността на икономиката в общината.

 

 

              4.Екология

                 Състоянието на околната среда на община Харманли се отличава с естествено разнообразие и силно изразена съхраненост на природните дадености, с динамика на активната дейност на човека, в някои случаи влияеща негативно върху отделните й елементи – въздух, вода, почва, подпочвени води, флора и фауна.

               Община Харманли е една от шестте общини, попадащи в областите Хасково и Кърджали контролирани от РИОСВ-Хасково, в която се следи състоянието и качеството на атмосферния въздух.

               При констатиране на макар и незначителни отклонения от нормите на микробиологичния състав на водите на основание предписания от РЗИ се предприемат незабавни мерки за преустановяване потреблението и коригиращи действия за възстановяване качеството на водата.

               По данни на РИОСВ-Хасково – не е установено вкисляване на почвите за територията на община Харманли в наблюдаваните райони от проведените изследвания, също така не са установени и замърсявания с тежки метали.

            Радиационното състояние на околната среда се контролира чрез постоянната мрежа за радиологичен мониторинг на околната среда, извършван от ИАОС. Извършените измервания на радиационния гама-фон и анализи на проби от обекти от околната среда в района на община Харманли през последните години не установяват отклонения от характерните фонови стойности за региона.

               Проведените през годините изследвания на води и почви от селищата в Община Харманли не показват замърсяване с радиоактивни елементи. Не всички източници на нейонизиращи лъчения на територията на Общината са известни, както и няма информация за нивото на излъчваните от тях енергийни потоци.

             От 2003 г. на територията на Община – Харманли има изградено регионално депо за неопасни отпадъци, което действа в съответствие с издадено Комплексно разрешително, съгласно чл.12 от ЗУО. Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците.  Има организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на цялата община.

             На територията на община Харманли са обявени следните защитени територии по реда на Закона за защитените територии:

1.Бакърлията - Включва землището на село Изворово, община Харманли и село Йеросалимово, община Любимец, област Хасково. Обявена е през 2001 година с цел опазване популацията на световно и европейско застрашени земноводни, гущери, влечуги, птици, бозайници и растения, а също така типични за Сакар местообитания и ландшафти. Защитената местност има площ от 387,20 ха, която включва югозападните склонове на Сакар планина.

2.Дефилето – Олу дере - местоположение:  Община Харманли, гр. Харманли, с. Остър камък, с. Поляново, площ: 1273.22 хектара, документи за обявяване: Заповед No.3751 от 30.11.1973. Цел на опазването са: термофилни и субсредиземноморски дъбови гори, крайречни формации от върби, смесени ясеново-елшови групировки край реките. Опазване на защитени животински видове.

3. Долмени - разположена в Област Хасково, Община Тополовград,   гр. Тополовград, с. Устрем, с. Хлябово и Община Харманли, с. Остър камък, документи за обявяване: Заповед No.378 от 05.02.1964г площ: 0.8 хектара. Цели на опазване на скални образувания – долмени.

4.Каменната къща - местоположение: Област: Хасково, Община: Харманли, Населено място: с. Остър камък, площ: 0.1 хектара, документи за обявяване: Заповед No.378 от 05.02.1964. Цел на опазване са тракийски долмен.

5.Куру-дере - местоположение: Община: Харманли, гр. Харманли, площ: 0.2 хектара, документи за обявяване: Заповед No.3796 от 11.10.1965. Цели на опазване Водопад на р.Кору дере.

6. Кюмурлъка - разположена в Община Харманли, гр. Харманли, площ: 0.4 хектара, документи за обявяване:  Заповед No.3796 от 11.10.1965. Цел на опазване е водопад на р. Кюмурлушка.

7. Находище на блатно кокиче – местност Съзлъка - местоположение: Община Харманли, с. Бисер, Площ: 35.8 хектара, документи за обявяване: Заповед No.468 от 30.12.1977. Целта е опазване на находище на блатно кокиче.

8. Хайдушка дупка - местоположение: Община: Харманли, с. Дрипчево, площ: 0.5 хектара, документи за обявяване: Заповед No.4051 от 29.12.1977г. Целта е опазване на пещера.

9. Находище на жлезист лопен - местоположение: Община Харманли, село Браница, площ: 0.5 хектара, документи за обявяване: Заповед No.РД-21 от 11.01.2013 г. Целта е опазване на растителен вид жлезист лопен (Verbascum purpureum) и неговото местообитание.

10. Остър камък - местоположение: Община Харманли, село Остър камък, площ: 9.03 хектара, документи за обявяване: Заповед No.РД-817 от 18.08.2021 г. Целта е опазване на характерни и забележителни скални образувания.

За всички защитени местности и природни забележителности детайлно е разписан режим на дейности – забранени и разрешени.

           Територията на Община Харманли засяга частично 7 защитени зони от Натура 2000 по реда на Закона за биологичното разнообразие.

 

Защитени зони за опазване на дивите птици на територията на община Харманли са:

1.Харманлийска река -  с код BG0002092. Одобрена с решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007г. За община Харманли обхваща землищата на Остър камък -54448, Поляново -57 434 и град Харманли -77181

2.Защитена зона Радинчево  - с код   BG0002020. Одобрена с решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007г. Защитена зона Радинчево обхваща землищата на Бисер, Доситеево, Изворово и  Рогозиново.

3. Защитена зона Сакар - с код   BG0002021 за опазване на дивите птици - обхваща землищата на Дрипчево, Изворово и Черепово Одобрена с решение на Министерски съвет № 802 от 04.12.2007г.

4.Защитена зона „Родопи източни“ BG0001032, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приети от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г

5.Защитена зона „Река Марица“ BG0000578,

6. Защитена зона „Остър камък“ BG0001034, определена съгласно изискванията на Директива  92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приети от Министерски съвет с  Решение № 122/02.03.2007г.

7. Защитена зона „Сакар“ BG0000212 за опазване на местообитанията

         На територията на  община Харманли има богато биологично разнообразие от национално и общоевропейско значение .         

         Като цяло техническата инфраструктура и  екологичната обстановка на територията на община Харманли е сравнително   благоприятна. 

Данните в таблицата показват сравнително равномерната локация на пощенските станции в страната от териториална гледна точка /средно за страната 36,7 кв.км/1 ПС и средно за община Харманли 38,6 кв.км./1 ПС/. Не така стоят нещата обаче по отношения на броя на обслужваните хора от една пощенска станция. Броят на обслужваните хора от 1 ПС в община Харманли е значително под средното равнище за страната, което още веднъж показва че гъстотата на населението е почти два пъти по – малка от средната за страната. 
Дейността по далекосъобщенията включва основно поддържането и развитието на далекосъобщителната мрежа и самото предоставяне на съобщителни услуги на физически и юридически лица. Далекосъобщителните услуги се осигуряват от районната АТЦ - гр.Харманли и изнесените телефонни централи в отделни населени места от общината. Основен приоритет на общината в това направление ще бъде изграждането на цифрова телефонна мрежа в цялата община и телефонизация на 9 села в общината /с.Смирненски, с.Поляново, с.Дрипчево, с.Върбово, с.Овчарово, с.Шишманово, с.Коларово и с.Богомил/.
На територията на общината към момента осъществяват дейност четири интернет доставчика БТК, “Аиданет”, “Skynet” и “Escom”, като интернет достъп има и в почти всички общински служби, както и в офисите и клоновете на банковите и застрахователни предприятия.
В общинския център гр. Харманли има изграден и функциониращ Информационен център. Центърът предоставя на гражданите на общината пълна информация за начина, реда и срока на извършването от Общината услуги, оказва съдействие на населението при попълването на различни формуляри, декларации и документи. В общинския информационен център чрез постоянни анкети се извършват допитвания до гражданите, както и се получава мнението им по различни въпроси свързани с дейността на общината. Той е изграден по проект на Съвета на Европа “Партньорство за демократично развитие на Харманли”.
В общината се разпространяват два местни вестника /в. “Харманлийски наблюдател” и в. “Харманлийски новини”/, два регионални /в. “Новинар Юг” и в. “Хасковска Марица”/ и почни всички национални вестници. В района на общината се излъчва и една местна кабелна телевизия – "Рекординг".

Енергийни мрежи и системи 

Функционирането на енергийната система се подсигурява от “Електроразпределение – Пловдив”ЕАД и Електропреносен район Хасково, подразделение на Национална Електрическа Компания ЕАД. Разпределителната мрежа ниско напрежение се осигурява с помощта 176 броя трафопостове. Елзахранването се извършва от 2 броя подстанции - Харманли с мощност 110 кV и Славяново - 20 кV.
Енергийната система на община Харманли се характеризира с добре изградена мрежа, която не създава сериозни затруднения при захранването с електрическа енергия на производството и битовите потребители, като на територията на общината всички населени места са електрифицирани. Въпреки това на места енергопреносната и разпределителната мрежа е амортизирана и води до чести аварии, поради което за периода 2007-2013 нейната подмяна ще бъде основен приоритет на община Харманли. В общината функционира добре изградено улично осветление, като за гр.Харманли степента на изграденост е 94%, а за останалите села е около 50.
Все още не е решен проблема с енергоемкостта на помпените съоръжения за питейно водоснабдяване на водоснабдяването в общината, което е твърде високо. Това води до оскъпяване цената на водата, а авариите в процеса на експлоатация на съоръженията са чести, но не водят до сериозни затруднения. Търсенето и прилагането на енергоспестяващи мерки е задача, която стои на вниманието пред местното звено по енергоснабдяване. 
Основни задачи за решаване по отношение на подобряването качеството на съществуващите енергийни мрежи и системи за периода 2007 – 2013 год. са:

 • доизграждане на съществуващото трансформаторно стопанство;
 • изграждане на нови 2 трафопоста в град Харманли и МТП в с.Орешец;
 • прилагането на спестяващи технологии и подмяна на уличното осветление чрез монтиране на енергоспестяващи осветителни тела;
 • разработване на общинска програма за енергийна ефективност с цел провеждане на държавната политика по повишаване на енергийната ефективност и осъществяване на енергоефективни услуги.
 • подобряване електроснабдяването на населените места в общината.
 • разработване на проект и стартиране на реализацията му за газификация на гр.Харманли от газопровода Димитровград – Свиленград.

Водоснабдяване и канализация

Дейностите по водоснабдяването и канализацията в община Харманли се осъществяват от поделението на ЕТД “ВиК” – гр. Хасково, което поддържа и стопанисва съответните водопроводни и канализационна мрежи.

Водоснабдяване

Водоснабдяването на населените места и на стопанските обекти се извършва основно чрез система от кладенци – 9 сондажни, 5 тръбни и 9 шахтови и в ограничени случаи чрез дренажи. На територията на общината са обособени 6 водоснабдителни групи, като общият им дебит надхвърля 170 литра/секунда. Водоснабдителната система на община Харманли е отворена, като в определени свои части се обменят водни количества /около 10-12 л/сек./ със съседните общини – Любимец, Свиленград, Симеоновград. Всички населени места са водоснабдени /общо 25 броя/. В област Хасково само 3 от общините са със 100% водоснабдено население. Това са община Харманли , община Любимец и община Минерални бани /Виж Таблица 28/

 

Таблица 28 Потребление на вода, доставена от общественото снабдяване през 2003 година

Райони за планиране, области и общини Доставена вода - общо От която за домакинства-та Доставена вода общо на човек От която за домакинства-та Дял на водоснабденото население от общото за страната
хиляди м3 литра/човек/ден %
България 392700 255411 137 90 98,8%
Южен централен 82475 55937 115 80 97,6%
Хасково 9882 7498 99 77 98,4%
Димитровград 2303 1846 100 81 99,7%
Ивайловград 256 205 91 80 90,1%
Любимец 393 318 96 78 100,0%
Маджарово 50 36 67 65 74,8%
Минерални бани 162 125 67 52 100,0%
Свиленград 887 740 96 80 99,9%
Симеоновград 270 234 72 63 100,0%
Стамболово 94 88 44 67 61,4%
Тополовград 606 548 114 103 99,9%
Харманли 923 768 94 78 100,0%
Хасково 3938 2590 109 72 99,5%

Доставената вода па водопроводната мрежа за 2003 год. за цялата община е 923 хил.куб.м., като 83,2% е доставена на домакинствата и 16,8% за промишлени нужди. Използваната вода на човек от населението за денонощия е 94 л/ч/ден, от които за домакинствата – 78 л/ч/ден, което количество е значително под средните стойности за страната и малко под средните стойности за областта. 
Дължината на външната водопроводна мрежа е от порядъка на 130 км. /37% от общата дължина на водопроводната мрежа в общината/, а вътрешната – в рамките на населените места е 222,6 км /64% от общата дължина на уличната мрежа, за гр. Харманли – 81%/. Външната мрежа е изградена на основата на азбестово-циментовите тръби /над 80%/ и по европейските и националните стандарти не отговаря на изискванията за качество на подаваната питейна вода. Тя е стара, амортизирана и неефективно функционираща.

При анализа на водоснабдяването в община Харманли като се отчитат обобщените данни за състоянието и функционирането на тази система е важно да се подчертаят няколко важни характеристики, които налагат и определят бъдещите действия на общината по отношение подобряването на водопроводната система в района:
водопроводната мрежа е морално остаряла, изградена е на основата на азбестово-циментови тръби, които са отречени от съответната практика;
вътрешната водопроводна система е стара в резултат на начина на изграждане и влаганите строителни материали често дефектира и аварира, което води до високи загуби на питейна вода;
водоснабдяването в общината се характеризира с висока енергоемкост, поради което цената на питейната вода е висок;
водоснабдяването е силно зависимо от екологичната обстановка в района, особено в поречието на р.Марица /в резултат вода на гр. Харманли е почти неизползваема за питейни нужди поради високото съдържание на манган/. 
Към момента е подновено изграждането на пречиствателна станция “питейни води” гр.Харманли и за 2004 год. са усвоени 420 хил.лв. Останалите средства необходими за нейното завършване в размер на 1,6 млн. лв. се очаква да бъдат осигурени през текущата 2005 и следващите няколко години.

Проектите, които са заложени за изпълнение в Общински план за регионално развитие за периода 2007 - 2013 година с цел подобряването на водопроводната система на общината, са:
І. Изграждане на водоснабдителна мрежа:
1. Проектиране и изграждане на водоснабдяване в населените места в общината в т.ч.: с.Българин, с.Коларово, с.Богомил, с.Шишманово, с.Овчарово, с.Рогозиново, с.Доситеево с пречистена вода от пречиствателна станция гр.Харманли.
2. Проектиране и изграждане на водоем с.Коларово и с.Богомил.
3. Проектиране и изграждане на напорен водопровод в с.Орешец с промяна на трасето.
4. Проектиране и изграждане на водопроводна мрежа в промишлена зона на гр.Харманли /бивши ДЗС и район на Керамична фабрика/.
ІІ. Подобряване на водоснабдителна мрежа 
1. Реконструкция и почистване на участъци от водопроводната мрежа на гр.Харманли.
2. Реконструкция на водопроводната мрежа във всички села на община Харманли.
3. Монтаж на съоръжения за намаляване на загубите на вода на авариите във водопроводната мрежа на гр.Харманли чрез регулиране на налягането.
4. Проектиране и реконструкция на кладенец №4 с.Бисер.
5. Проектиране, реконструкция и модернизация на напорен водопровод с.Бисер, с.Върбово, с.Смирненци, с.Доситеево и с.Надежден.
6. Проектиране и реконструкция на напорен и хранителен водопровод с.Славяново.

Канализация

Канализационната система в община Харманли е с ниска степен на изграденост. Такава съществува единствено в общинския център гр. Харманли, като има изграден един колектор с около 800 отклонения, но отпадните води свободно се заустват в земята. Степента на изграденост на каналната мрежа в града е сравнително добра в сравнение с останалите градове от областта. През 2004 година приключи първият етап от проект за разширяване на канализацията в ромските квартали на гр. Харманли на стойност 200 хил.лв. Към момента се очаква последващо финансиране за завършване на проекта в размер на 625 хил.лв. 
В останалите населени места в общината няма изградена канализационна система, като отвеждането на водите става в малки колектори, шахти и септични ями. 
1. Проектиране и изграждане на канализация в промишлена зона на гр.Харманли /бивши район на ДЗС и Керамична фабрика/
2. Канализация по бул."България" между ул."Сакар планина" и "Цар Освободител" гр.Харманли
3. Проектиране и канализация ул."Нестор Марков" гр.Харманли.
4. Изграждане на участъци от корекция на "Малкочко дере" и ревизионни шахти по бул."Преслав" гр.Харманли.
5. Проектиране и изграждане на канализация в с.Бисер, с.Славяново, с.Иваново, с.Българин, с.Доситеево, с.Изворово, с.Шишманово.
6. Проектиране и изграждане на канализация в Западен ромски квартал.

Третиране на твърди битови отпадъци и екология

През 2003 год. бе открито новопостроено модерно депо за твърди битови отпадъци в гр. Харманли, което обслужва както общинския център така и останалите населени места в общината. С неговото отваряне общината ще разреши редица битови и екологични проблеми като:

 • изчерпване капацитета на единственото на територията на общината регламентирано сметище за твърди битови отпадъци. След отваряне не новото сметище старото бе затворено.
 • липса на организирана система за сметоизвозване във всички населени места в общината /с изключение на общинския център/ и съществуване на редица нерегламентирани сметища в тях. От въвждането в експлоатация на новото сметище започна сметоизвозването в гр. Харманли, с.Бисер и с.Българин, като постепенно ще бъдат включени в системата на сметоизвозване и останалите населените места и ще се затворят по- голяма част от нерегламентираните сметища в тях;
 • значителното замърсяване на териториалните фондове на общината с промишлени, строителни и битови отпадъци.
Сметоизвозването на твърдите битови отпадъци в общината се осъществява от “Титан Клинър” ООД гр.Кърджали, като в сектор “чистота” работят 155 души, 138 от които по програмата на Министерство на социалните грижи “От социални помощи към заетост”. 
Сметосъбирането и сметоизвозването в общинския център се извършва посредством: 
 • сметосъбирачни машини 2 бр.;
 • водоноска 1 бр.;
 • контейнери 280 бр. /в т.ч. 120 бр.на Дейност “Чистота”;
 • контейнеровози 2 бр.;
 • пластмасови кофи 80 бр.х 120 л. и 24 бр.х 240 л.


Негативно отражение върху околната среда оказва и близостта община Харманли до района на Марица-изток в общините Раднево и Гълъбово и особено през летните месеци. Този екологичен проблем обаче е не само на община Харманли а е от общонационално значение.
Строителството на частта от Автомагистрала "Марица" през територията на общината ще има както негативни така и позитивни екологични последици. От една страна ще намали трафика на автомобили през населените места в общината и съответно прякото замърсяване на въздуха от емисията на вредни газове, а от друга страна ще доведе до повишаване на трафика и до замърсяване на териториалния фонд в непосредствена близост до магистралата.
Въпреки, че на територията на общината няма големи промишлени предприятия - замърсители, Харманли се подрежда на трето място в областта по количество на емитираните вредни вещества. Данните от Таблица 29 показват, че община Димитровград е причинител на средно 82% от замърсяването в областта, община Хасково на близо 9,15%, а община Харманли на 8,76%. 

 

Таблица 29 Емисии на вредни вещества в атмосферата от индустриални горивни и производствени процеси през 2003 година

Райони за планиране, области и общини Серни окиси Азотни окиси Неметанови летливи органични съединения Метан Въглероден окис Въглероден двуокис Двуазотен окис Амоняк
България 968 374,4 209 676,4 291 983,7 655 715,0 744 357,2 51 674 394,0 39 109,4 52 470,4
Южен централен 652 420,3 31 069,2 6 467,5 292 385,4 5 142,3 16 845 811,7 6 750,8 3 900,2
Хасково 11 916,6 5 532,4 2 210,4 1 838,3 138,5 576 640,3 2 500,8 3 884,7
Димитровград 11 486,3 5 477,3 881,5 1 614,4 52,1 545 421,5 2 495,9 3 866,3
Ивайловград 3,3 0,5 2,2 0,0 0,0 228,5 0,0 0,0
Любимец 11,4 1,3 5,7 0,2 0,1 1 018,9 0,1 0,0
Маджарово 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Минерални бани 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
Свиленград 0,0 0,0 1,2 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Симеоновград 1,0 0,3 1,6 0,0 0,0 163,1 0,0 0,0
Стамболово 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Тополовград 1,4 0,5 11,1 0,0 0,0 287,0 0,1 0,0
Харманли 84,2 19,4 120,7 26,0 83,6 9 876,3 1,3 0,0
Хасково 329,1 33,1 1 184,5 192,0 2,5 19 643,4 3,4 18,4

В областта на опазването на околната среда се предвижда за периода 2007 – 2013 година да бъдат изпълнени следните проекти:

 • Изграждане на депо за твърди битови отпадъци - втори етап гр.Харманли.
 • Изграждане на торища във всички села на община Харманли.
 • Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води гр.Харманли.
 • Закриване на нерегламентирано сметище за ТБО с.Преславец.
 • Въвеждане на разделно сметосъбиране в Община Харманли.
 • Проектиране на корекция на корито на р.Бисерска в района на с.Болярски извор и с.Бисер" и на р.Голяма река в района на с.Славяново.
 • Почистване коритото на р.Харманлийска в района на Гребна база.