Информация и разрешения за ОВОС на инвестиционни предложения

О Б Я В Л Е Н И Е

260

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания…