О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001032 „Родопи - Източни“.
Защитената зона е разположена в землищата на  с. Вълчанка, с. Горно Къпиново, с. Долно Къпиново, с. Дрангово, с. Кран, с. Кремен, с. Кукуряк, с. Лозенградци, с. Малкоч, с. Орлица, с. Пловка, с. Стрижба, с. Тихомир, с. Царино, с. Чакаларово, с. Чорбаджийско, с. Шумнатица, община Кирково, област Кърджали, с. Аврен, с. Багрилци, с. Бараци, с. Благун, с. Бойник, с. Бряговец, с. Бук, с. Вранско, с. Голям Девесил, с. Голяма Чинка, с. Голямо Каменяне, с. Горна кула, с. Горни Юруци, с. Гривка, с. Гулийка, с. Гулия, с. Девесилово, с. Джанка, с. Доборско, с. Долна кула, с. Долни Юруци, с. Дъждовник, с. Егрек, с. Звънарка, с. Златолист, с. Калайджиево, с. Каменка, с. Кандилка, с. Качулка, с. Ковил, с. Кожухарци, с. Котлари, с. Красино, гр. Крумовград, с. Къклица, с. Лещарка, с. Лимец, с. Луличка, с. Малка Чинка, с. Малко Каменяне, с. Малък Девесил, с. Метлика, с. Морянци, с. Овчари, с. Орех, с. Орешари, с. Падало, с. Пашинци, с. Пелин, с. Перуника, с. Подрумче, с. Полковник Желязово, с. Поточница, с. Рибино, с. Рогач, с. Ручей, с. Самовила, с. Сбор, с. Синигер, с. Скалак, с. Сладкодум, с. Стари чал, с. Стражец, с. Странджево, с. Студен кладенец, с. Сърнак, с. Тинтява, с. Токачка, с. Тополка, с. Хисар, с. Храстово, с. Чал, с. Черничево, с. Чернооки, община Крумовград, област Кърджали, с. Бяла поляна, с. Висока поляна, с. Вишеград, с. Глухар, с. Гняздово, с. Долище, с. Жинзифово, с. Звезделина, с. Зорница, с. Калоянци, с. Конево, гр. Кърджали, с. Лисиците, с. Майсторово, с. Мъдрец, с. Островица, с. Панчево, с. Перперек, с. Повет, с. Сватбаре, с. Седловина, с. Скалище, с. Чифлик, с. Широко поле, община Кърджали, област Кърджали, с. Ауста, с. Багрянка, с. Биволяне, с. Врело, с. Гургулица, с. Джелепско, с. Друмче, с. Звездел, с. Карамфил, с. Конче, с. Кос, с. Кременец, с. Лале, с. Летовник, с. Момина сълза, с. Нановица, с. Неофит Бозвелиево, с. Обичник, с. Пазарци, с. Пиявец, с. Плешинци, с. Постник, с. Равен, с. Ралица, с. Свобода, с. Седефче, с. Синделци, с. Соколино, с. Татул, с. Чайка, с. Чомаково, с. Чуково, община Момчилград, област Кърджали, с. Бели дол, с. Белополци, с. Белополяне, с. Ботурче, с. Брусино, с. Бубино, с. Бялградец, с. Ветрушка, с. Вис, с. Глумово, с. Горно Луково, с. Горноселци, с. Горско, с. Гугутка, с. Долно Луково, с. Долноселци, с. Драбишна, с. Железари, с. Железино, гр. Ивайловград, с. Казак, с. Камилски дол, с. Карловско, с. Кобилино, с. Кондово, с. Конници, с. Костилково, с. Ламбух, с. Ленско, с. Мандрица, с. Меден бук, с. Нова ливада, с. Одринци, с. Орешино, с. Пашкул, с. Планинец, с. Плевун, с. Покрован, с. Попско, с. Пъстроок, с. Розино, с. Сборино, с. Свирачи, с. Сив кладенец, с. Славеево, с. Соколенци, с. Хухла, с. Черни рид, с. Черничино, с. Чучулига, община Ивайловград, област Хасково, с. Вълче поле, с. Дъбовец, с. Малко градище, община Любимец, област Хасково, с. Бориславци, с. Брусевци, с. Габерово, с. Голяма долина, с. Горни Главанак, с. Горно поле, с. Долни Главанак, с. Долно Съдиево, с. Ефрем, с. Златоустово, гр. Маджарово, с. Малки Воден, с. Малко Брягово, с. Малко Попово, с. Румелия, с. Селска поляна, с. Сеноклас, с. Тополово, община Маджарово, област Хасково, с. Мезек, с. Сива река, община Свиленград, област Хасково, с. Бял кладенец, с. Войводенец, с. Голобрадово, с. Голям извор, с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Долно Черковище, с. Маджари, с. Пчелари, с. Рабово, с. Светослав, с. Тънково, община Стамболово, област Хасково, с. Болярски извор, с. Върбово, с. Орешец, с. Славяново, община Харманли, област Хасково.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ Хасково (гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.
 
moew.government.bg
Министерство на околната среда и водите