Информация за преценяване необходимостта за ОВОС от ЗП"Добринка Делчева Йорданова"