Информационен бюлетин вижте всички  

Заповед РД-7 от 03.01.2020 г. на Кмета на Община Харманли

311

З А П О В Е Д

№РД-7

Харманли, 03.01.2020г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ и Решение №53/18.12.2019г., на Общински съвет – Харманли.

 

НАРЕЖДАМ:

 

Съгласно чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и одобрените споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на община Харманли, както и Решение №53/18.12.2019г., на Общински съвет – Харманли, да се предоставят на правоимащите лица части от имоти с НТП: полски пътища -  съгласно Приложенията към Протокол 4 от 18.12.2019г., които са неразделна част от настоящата заповед.

В едномесечен срок от издаване на заповедта и преди подписване на договора с правоимащите, за едногодишно ползване на части от имоти с НТП: полски пътища за стопанската 2019/2020г., ползвателите трябва да заплатят сумите, указани в приложенията към Протокол 4/18.12.2019г. от Решение №53 на Общински съвет Харманли в брой на касата на община Харманли, находяща се на ул.“Петко Каравелов“ №4 или по банков път в „Уникредит Булбанк“ АД клон Харманли по сметка BG 49 UNCR 70008422494541 код за вид плащане  444200.

          Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок.

Заповедта се издава в три екземпляра.

 

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на община Харманли