Информационен бюлетин вижте всички  

Заповед № РД -1803/17.12..2021 г. на Кмета на община Харманли във връзка с чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти - общ. собственост с НТП: полски пътища

511