Информационен бюлетин вижте всички  

Заповед РД-12/07.01.2021 г.на Кмета на Община Харманли

322

 

З А П О В Е Д

№ РД-12

Харманли, 07.01.2021г.

 

  На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и Решение №240/22.12.2020г. на Общински съвет – Харманли.

 

НАРЕЖДАМ:

 

  В изпълнение на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и одобрените споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на община Харманли, както и Решение №240/22.12.2020г., на Общински съвет – Харманли, да се предоставят на правоимащите лица части от имоти с НТП: полски пътища -  съгласно Приложенията към протокол 15 от 22.12.2020г., които са неразделна част от настоящата заповед.

  В едномесечен срок от издаване на заповедта и преди подписване на договора с правоимащите, за едногодишно ползване на части от имоти с НТП: полски пътища за стопанската 2020/2021г., ползвателите трябва да заплатят сумите, указани в приложенията към протокол 15/22.12.2020г. от Решение №240 на Общински съвет Харманли в брой на касата на община Харманли, находяща се на ул.“Петко Каравелов“ №4 или по банков път в „Уникредит Булбанк“ АД клон Харманли по сметка BG 49 UNCR 70008422494541 код за вид плащане  444200.

             Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цонка Малева – Секретар на община Харманли.

             Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

           Настоящата заповед подлежи на обжалване в законоустановения срок.

 Заповедта се издава в два екземпляра.

 

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли