Информационен бюлетин вижте всички  

Започна приема на декларации за освобождаване от такса за събиране , транспортиране и третиране на битовите отпадъци

104

От началото на месеца започна приема на декларации за освобождаване от такса за събиране , транспортиране и третиране на битовите отпадъци за 2021г в случаите когато имота няма да се ползва през цялата година .

Приема на декларации се извършва в Дирекция „ Местни данъци и такси „- община Харманли всеки работен ден от 9.00ч до 17.30ч .

Образеца на декларацията е публикуван на сайта на община Харманли, “Образци на документи“ в раздел Местни данъци и такси „. Бланката бихте могли да получите на хартиен носител и от Дирекция Местни данъци и такси – община Харманли .
           Условията и реда за подаване на декларацията, както и в кои случаи поражда последици са утвърдени с решение на Общински съвет Харманли от 31 юли 2019г . Същите са отпечатани на самата декларация . Неразделна част от декларацията е и съгласието на собствениците на имоти за получаване от страна на администрацията на информация от доставчиците касаеща потреблението на ток и вода за имота, за който се подава декларацията .

Декларацията следва да бъде надлежно оформена - попълнена с необходимите данни и подписана . Декларацията не поражда последици в случай , че има липсващи данни и не е подписана съгласно изискванията , както и в случаите когато задълженото лице е декларирало имота като основно жилище.

В случаите на повече от един собственик / ползвател на имота ,  декларацията  поражда последици само и единствено когато всички задължени за такса битови отпадъци лица са подали надлежно оформена и подписана декларация , с която декларират не ползването на имота през цялата година .