Информационен бюлетин вижте всички  

СЪОБЩЕНИЕ

425

Съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Харманли, приета с Решение №75/12.02.2020 г. на Общински съвет – Харманли, общинска администрация уведомява всички заинтересовани спортни клубове, че има подадено заявление за безвъзмездно ползване на част от спортен обект – общинска собственост, представляващ Зала с лекоатлетическа писта, част от Спортен комплекс „Хеброс“, находяща се в сграда с идентификатор 77181.20.16.2, гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково по КККР, одобрени със Заповед РД-18-9/23.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр. Харманли, п.к.6450, ул.“Васил Левски“ №80.

 

                Спортни клубове, желаещи да ползват посоченият по-горе обект, следва да подадат заявление по образец съгласно Приложение  № 1 към чл.9, ал.1 от Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Харманли в срок до 04 май 2020 г.

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли