Информационен бюлетин вижте всички  

СЪОБЩЕНИЕ

189

Съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Харманли, приета с Решение №75/12.02.2020 г. на Общински съвет – Харманли, общинска администрация уведомява всички заинтересовани спортни клубове, че има подадени заявления за безвъзмездно ползване на спортни обекти или на части от тях – общинска собственост, както следва:

 - „Спортна площадка(футболно игрище)“ ул.“Алеко Константинов“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 77181.16.472, гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково по КККР, одобрени със Заповед РД-18-9/23.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр. Харманли, п.к.6450;

- Футболно игрище, ведно с 2 броя съблекални, част от Спортен комплекс „Хеброс“, находящо се в поземлен имот с идентификатор 77181.20.16, гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково по КККР, одобрени със Заповед РД-18-9/23.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр. Харманли, п.к.6450, ул.“Васил Левски“ №80;

- Многофункционално игрище, част от Спортен комплекс „Хеброс“, находящо се в поземлен имот с идентификатор 77181.20.16, гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково по КККР, одобрени със Заповед РД-18-9/23.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр. Харманли, п.к.6450, ул.“Васил Левски“ №80.

 

                Спортни клубове, желаещи да ползват посочените по-горе обекти, следва да подадат заявление по образец съгласно Приложение  № 1 към чл.9, ал.1 от Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Харманли в срок до 04 май 2020 г.

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли