Информационен бюлетин вижте всички  

СЪОБЩЕНИЕ

89

Съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Харманли, приета с Решение №75/12.02.2020 г. на Общински съвет – Харманли, общинска администрация уведомява всички заинтересовани спортни клубове, че има подадено заявление за безвъзмездно ползване на част от спортен обект публична общинска собственост - „Зала с волейболно игрище“, находяща се в  сграда с идентификатор 77181.20.16.4, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково по КККР, одобрени със Заповед РД- 18-9/23.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр. Харманли, п.к.6450, Спортен комплекс Хеброс, ул. „Васил Левски“ №80.

                Спортни клубове, желаещи да ползват залата, следва да подадат заявление по образец съгласно Приложение  № 1 към чл.9, ал.1 от Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Харманли в срок до 15 април 2020 г.

 

 

 

Мария Киркова

Кмет на Община Харманли