Информационен бюлетин вижте всички  

СЪОБЩЕНИЕ

1460

СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и дейност на територията на Община Харманли

 

 

Във връзка с приключването на финансовата 2018 г., Община Харманли напомня на спортните клубове, получили субсидии през 2018 г., че в срок до 31 януари 2019 г. е необходимо да представят отчетни документи за изразходваните от тях средства, съгласно Отчет – приложение №2 към договора за субсидиране.

 

Спортните клубове, желаещи да получат финансово подпомагане от общинския бюджет през настоящата 2019 г. е необходимо в срок до 08 февруари 2019 г. да подготвят и представят заявление за кандидатстване (Приложение № 6), придружено със следните документи:

 1. Копие от съдебно решение (когато спортният клуб, кандидатства за първи път и към момента няма регистрация в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ);
 2. Удостоверение за актуално правно състояние (за всички клубове, които към момента нямат пререгистрация в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ);
 3. Копие на Удостоверение от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерство на правосъдието (за кандидатстващите за първи път, които нямат регистрация в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ);
 4. Копие на Удостоверение от Националния регистър на спортните организации, воден от ММС (за кандидатстващите за първи път);
 5. Копие на Булстат (за кандидатстващи за първи път);
 6. Проекто-бюджет за дейността през 2019 година по образец (Приложение №2). В проекто-бюджета се включват всички приходи, в т.ч.очаквана субсидия от Община Харманли.
 7. Годишна програма и График за участия в спортни състезания през 2019 година.
 8. Списък на участниците в спортните занимания на клуба, разпределени по възрастови групи.
 9. Декларация по образец (Приложение №3).
 10. Декларация, че подадената информация е вярна и пълна и при промяна на данните ще информира своевременно Община Харманли.

Спортните клубове, получили финансиране през предходната година представят още:

 1. Отчет за приходите и разходите за 2018 година по образец (Приложение №1).
 2. Отчет за дейността на клуба през 2018 година, придружен с графика на участията в спортни състезания.
 3. Информация относно постигнатите през изминалата година резултати, както и брой състезатели, участващи в национални отбори.

 

Документите се подават в стая № 401 в сградата на Общинска администрация.

 

За повече информация:         Цонка Тончева, старши експерт отдел „ОСД“,

                                    тел: 0373/8-20-15, вътр. 158

Краен срок: 08.02.2019 година.

Необходимите документи може да изтеглите от тук.

Община Харманли

21.01.2019 г.

 

 

Файлове:

Kandidatswane.zip Kandidatswane.zip