Информационен бюлетин вижте всички  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

494

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

 

            Община Харманли, на основание чл.62а ал.1, във връзка с чл.46 ал.1 т.2 и чл.52 ал.1 т.3 от Закона за водите, обявява, че е постъпило заявление с Вх.№ ОХ-06-822/28.08.2023 г., допълнено с писмо Вх.№ОХ-06-822(2)/06.10.2023 от „ОРЯХОВО АГРО“ ЕООД, с ЕИК 200492571, със седалище и адрес на управление: обл. София, гр. София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ №33, ет.1, представлявано от Неделчо Въчев Добрев за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир в местността „Граховица“ – публична общинска собственост:

 

- Поземлен имот 32487.51.524(тридесет и две хиляди четиристотин осемдесет и седем, точка петдесет и едно, точка петстотин двадесет и четири), находящ се в землището на с. Изворово, община Харманли, с площ 125177(сто двадесет и пет хиляди сто седемдесет и седем) кв.м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, номер по предходен план: 000524, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено с изискващите се по чл.60 ал.1, ал.2 и ал.4 т.5 от ЗВ, данни и документи.

           

  1. Целта на заявеното използване на водите: Поликултурно отглеждане на риба.

 

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите.

 

Посоченият язовир попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, в басейна на р. Бакър дере (Йерусалимовска) с код BG3МА100R010, съгласно приложение №М1-1 От раздел първи на том ІV – Марица от Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район.

 

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването: язовир в местността „Граховица“:

• залята площ на язовира – 125177 кв.м.;

• Язовирна стена:

 - тип - земнонасипна;

 - дължина на стената – 250 м;

 - височина на стената – 10 м;

• Облекчителни съоръжения:

  • проектен обем  – до 240 000м3;
  • тип на основния изпускател - тръбен Ф800;

  - преливник – земен насип с широчина 5м. и височина 3м.

 

4. Място на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, код по ЕКАТТЕ:

Повърхностен воден обект - водоем, съставляващ поземлени имоти: 

–  Поземлен имот 32487.51.524, с площ от 125177кв.м., по КККР на с. Изворово, с ЕКАТТЕ 32487.

 

Надморска височина 204м.

 

Географски координати: 41°93'72.55"С

                                           26°09'62.78"И

 

5. Проектните параметри на ползването: Водоем, разположен в местността „Граховица“ в землището на с. Изворово - площ 125177кв.м.

6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите.

6.1. Задължения при ползването на водния обект:

- Да не се допуска замърсяване на водния обект;

- Да се спазва одобрената в инвестиционния проект технологична схема;

- Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативния ефект върху водната екосистема;

 

6.2. Използване на водите в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне.

- Да спазва параметрите на разрешеното водоползване.

- При осъществяване на дейността да се извършва постоянен контрол върху състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея и се вземат мерки за отстраняване на неизправностите по същите, като се информират своевременно компетентните органи: Басейнова дирекция – „Източнобеломорски район“ с център Пловдив, Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и Община Харманли.

- При установяване на неизправност на, язовирната стена и облекчителните съоръжения титулярят на разрешителното е длъжен незабавно за уведоми писмено контролиращия орган - Басейнова дирекция – „Източнобеломорски район“ с център Пловдив Дирекция „Гражданска защита” и Община Харманли относно датата на установяване на неизправността и предприетите мерки;

 - При наложително изпускане на води във връзка с висока вълна, възникване на авария или извършване на ремонтни дейности, титуляра на разрешителното е длъжен своевременно да уведоми:

• контролиращия орган Басейнова дирекция – „Източнобеломорски район“ с център Пловдив;

• Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”;

• Община Харманли.

- При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на повърхностни води, да уведоми писмено незабавно контролиращия орган - Басейнова дирекция – „Източнобеломорски район“ с център Пловдив и РИОСВ-Хасково за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредба на чл. 20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологично щети;

- Да предостави в срок до 31 март на следващата отчетна година на контролиращия орган доклад за изпълнението на условията в настоящото разрешително, съгласно чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. Копие от доклада да бъде предоставяно и в Община Харманли. Срок: ежегодно.

- Режим на риболов - съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), (ДВ, бр. 41/2001). Разрешен режим на ползване – целогодишно.

- Да се поддържа нормалната проводимост на трасето на преливника и речното русло (отвеждащия канал) на разстояние до 500м. от язовирната стена;

- При изпускане на води от язовира по време на преминаване на висока вълна, както и при опасност от авария или при извършване на ремонтни работи, ползвателят предприема мерки за нейното безпрепятствено провеждане /отстраняване на аварии/ и за ограничаване на риска за хора, материални ценности и околна среда и незабавно уведомява собственика, Басейнова дирекция – „Източнобеломорски район“  с център Пловдив, Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и Община Харманли;

- Да се изпълнява стриктно разработения авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

- Кмета на община Харманли може да постанови отнемане на разрешителното по реда на чл. 79а от Закона за водите при:

 неизползване на изградена водностопанска система за срок една година; осъществяване на ползване извън целите, посочени в разрешителното;

нарушаване условията на разрешителното;

неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок;

6.3. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

- Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

- Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки, и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

- Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

 

            В 14-дневен срок от обявяването заинтересуваните лица могат да:

  • Възразят срещу издаването на разрешителното;
  • Предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Правно основание – чл.64 ал.1, т.2 и т.3  от Закона за водите.

 

Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: „Център за административно обслужване – Харманли“, с адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4, до 14(четиринадесет) дни от датата на обявяване на съобщението.

 

Дата на обявяване:  11.10.2023г.

 

 

 

ВАЛЕНТИНА ДИМУЛСКА

ЗА Кмет на Община Харманли

Съгласно Заповед № РД-971/26.09.2023г.