Информационен бюлетин вижте всички  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

336

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Съгласно чл.62а ал.1 от Закона за водите

 

         Община Харманли, на основание чл.62а ал.1, във връзка с чл.46 ал.1 т.2 и чл.52 ал.1 т.3 от Закона за водите, обявява, че е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – водоем в местността „Безлемета“ – публична общинска собственост, съставляващ поземлен имот с идентификатор 67101.15.10, с площ от 108015кв.м., по КККР на с.Славяново, с ЕКАТТЕ 67100, община Харманли, област Хасково, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: водоем, номер по предходен план: 000200, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено с изискващите се по чл.60 ал.1, ал.2 и ал.4 т.5 от ЗВ, данни и документи.

            Посочения водоем попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло в басейна на р. Бисерска и притоци до устие с код BG3MA100R007, съгласно приложение №М1-1 от раздел първи на том IV - Марица от Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район.

Цел на заявеното използване на водите

         Риборазвъждане и въпроизводство на аквакултури

Водно тяло, в което се предвижда използването на водите

         Повърхностен воден обект – водоем,  поземлен имот с идентификатор 67101.15.10, с площ от 108015кв.м., по КККР на с.Славяново

      Попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло с Код BG3МА100R007

Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването

Водоем в местността „Безлемета“ с:

 Язовирна стена:

Тип: земнонасипна

Дължина на короната: 280м

Височина на стената: 15м

Облекчителни съоръжения:

Основен изпускател: Æ 400, вид тръбен

Затворни ограни: спирателен кран

Преливник: земен

Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица

 

 

 

ЕКАТТЕ

Повърхностен воден обект – водоем,  поземлен имот с идентификатор 67101.15.10, с площ от 108015кв.м., по КККР на с.Славяново язовир

 

 

67101

Проектни параметри на ползването

108015 кв.м.

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-дневен срок от обявяването заинтересуваните лица могат да:

  • Възразят срещу издаването на разрешителното;
  • Предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Правно основание – чл.64 ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите.

 

Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Информационен център към Община Харманли, с адрес: ул.“Петко Каравелов“№4, до 14-десет дни от датата на обявяване на съобщението.

 

 

 

Дата на обявяване:18.03.2020 г.