Информационен бюлетин вижте всички  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ (ИОУП)

375

С Решение № 488 на Общински съвет-Харманли, прието на заседание от 20.04.2022 г. в Протокол № 31, е разрешено изработването на проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Харманли за реализацията на инвестиционно намерение, свързано с изграждането на фотоволтаичен парк, заедно с прилежащата му техническа инфраструктура за връзката му към електропреносната мрежа, включително и повишаваща подстанция. С проекта за ИОУП се дава възможност за осъществяване на тези намерения, като за територията, предмет на разработката е определен нов режим на устройство – устройствена зона „ПП“ (преобладаваща предимно производствена устройствена зона). Засегнатите имоти са:

 Поземлен имот с идентификатор 57434.87.129, находящ се в землището на с. Поляново, в местност „ДЪЛБОКОТО ДЕРЕ“, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), област Хасково, ЕКАТТЕ 57434;

Поземлени имоти с идентификатор 57434.12.169; 57434.12.173; 57434.12.177; 57434.12.182; 57434.12.189; 57434.12.686; 57434.87.185, 57434.87.193 и 57434.132.145 находящи се в землището на с. Поляново, в местност „ГЕРЕН ДЕРЕ“, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), област Хасково, ЕКАТТЕ 57434.

 

Възложител: Община Харманли.

Територията, попадаща в обхвата на засегнатите имоти, се преотрежда от устройствен режим „земеделски територии“, в устройствен режим „преобладаваща предимно производствена устройствена зона“, на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 

Проектът на ИОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127, ал. 1 от ЗУТ, което ще се проведе на 16.06.2022 г. от 17:30 часа в ,,Конферентна зала“ на Културен център в гр. Харманли

 

Проектът за изменение на общия устройствен план и всички документи към него са на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общинска администрация Харманли с адрес:  гр. Харманли, пл. ,,Възраждане“ № 1, в работни дни от 08.00 до 17.00 часа.

Настоящото съобщение да бъде поставено на видно място в сградата ,,Информационен център“ гр. Харманли.

Настоящото съобщение да бъде поставено на видно място в сградата на кметство в с. Поляново.

            Проектът за изменение на общия устройствен план е публикуван в интернет страницата на Община Харманли – www.harmanli.bg

Становища и мнения по ИОУП могат да се депозират в сградата на Община Харманли – в центъра за административно обслужване с адрес:  гр. Харманли, ул. ,,Петко Каравелов“ № 4 или на електронна поща на Община Харманли: obshtina@harmanli.bg

 

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Антоанета Скерлева

ИОУП