Информационен бюлетин вижте всички  

СЪОБЩЕНИЕ ПО §4, АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗУТ

178

На основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ и § 4 от ДР на ЗУТ, Община Харманли съобщава на заинтересованите лица: 1. Недялка Иванова Янева с постоянен адрес: ул. „Кирил и Методий“ № 6, ет.3, ап.6 , гр. Димитровград /лицето не е намерено на посочения адрес/ и 2.Татяна Иванова Кантарджиева, с постоянен адрес: ул. „Георги Бенковски“ № 17, ет.8, ап.22, гр. Пазарджик /лицето не е намерено на посочения адрес/, че е изготвен ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на ПИ 77181.15.130, м. „Хамаза“ по КККР на гр. Харманли. Имотът се отрежда за „Фотоволтаична централа“ и се определят следните нормативи на застрояване: Плътност на застрояване- 80%; К инт- 1,; етажност- < 5 ; (1); Озеленени площи - 20%; Начин на застрояване-свободно, съгласно графичната част на проекта.

Съгласно чл.128, ал. 3 и 5 от ЗУТ заинтересуваните лица по чл.131, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в 14-дневен срок от получаването на настоящото съобщение.

Проектът са намира в отдел ТУСЕ, етаж 2, стая № 206, на Община  Харманли-ново крило. Телефон за справка: 0373 8 20 15 вътрешен 134.