Информационен бюлетин вижте всички  

СЪОБЩЕНИЕ ПО §4, АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗУТ

315

На основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ и § 4 от ДР на ЗУТ, Община Харманли съобщава на заинтересуванато лице Недялка Генева Манчева с постоянен адрес: бул. „Гоце Делчев“ №1, вх. Б, ет., ап. 32, р-н Триадица, гр. София и настоящ адрес: с. Лакатник, общ. Своге, обл. София /лицето не е намерено на посочените адреси/, че на основание Заповед № РД-469 от 21.04.2021г. на Кмета на Община Харманли, е одобрен ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на ПИ 04128.91.4, м. „Белите порти“ по КККР на с. Бисер, общ. Харманли. Имотът се отрежда за „Ферма за угояване на телета и агнета и кланица“ и се определят следните нормативи на застрояване Плътност на застрояване- 40%; К инт- 0,4; етажност: < 10; Озеленени площи - 20%; Начин на застрояване-свободно, съгласно графичната част на проекта.

Заинтересуваната страна може да я обжалва в 14-дневен срок от получаването и чрез Община  Харманли до Административен  съд -гр. Хасково.