Информационен бюлетин вижте всички  

Решение № РД-13-59 от 23.09.2021 г. на ЗА Областен управител на област Хасково

334

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ РД-13-59/23.09.2021 г.

С писмо, наш вх. № РД-21-667/20.09.2021 г., Кметът на община Харманли e отправил искане до Областния управител на област Хасково за предприемане на „спешна мярка” по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, поради риск от прекъсване на обществената услуга за превоз на пътници по утвърдено маршрутно разписание Свиленград - Харманли  /08.10 ч. - 17.20 ч./ от областната транспортна схема, квота на община Харманли.

  От обосновката на Кмета на община Харманли, изложена в писмо с наш вх. № РД-21-667/20.09.2021 г., става ясно, че на 27.09.2021 г. изтича срокът на договора за обществен превоз на пътници по утвърденото маршрутно разписание и към настоящия момент, община Харманли е в процес на подготовка за провеждането на процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

Посочената автобусна линия е съществуваща и е част от действащата областна транспортна схема от квотата на община Харманли, с висока социална и икономическа значимост е, предвид ежедневните работни пътувания, както и важна връзка на жителите до медицински и административни услуги, което обуславя обществената потребност от нейното изпълнение.

От изложените по-горе обстоятелства е видно, че е налице непосредствен риск от прекъсване изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европа, като следва да се има предвид, че възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуги чрез „спешна мярка“ не следва да надвишават две години.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) № 1380/2007 год. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, във вр. с чл. 17, ал. 1 и чл. 18 от Закона за автомобилните превози, както и постъпило искане с наш вх. № РД-21-667/20.09.2021 г. от Кмета на община Харманли,

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Кметът на община Харманли да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по утвърдено маршрутно разписание Свиленград - Харманли  /08.10 ч. - 17.20 ч./ от областната транспортна схема, квота на община Харманли,

за срок до провеждане и приключване на процедурата по възлагане на превоза по реда на Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите, но не по дълъг от дванадесет месеца, считано от 28.09.2021 г., което от двете събития настъпи по рано.

Изпълнението на обществената поръчка следва да се възложи на лице/а – изпълнител/и, отговарящи на изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

В срока на разрешителното, процедурата за възлагане на обществена поръчка или концесия следва да бъде завършена при условията и реда определени с Регламент (ЕО) № 1370 на ЕП и СЕ и Глава втора, Раздел І от Наредба №2/15.03.2002 г. на МТИТС.

Изложеното до тук обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществената услуга по транспортно обслужване на населението по гореописаната автобусни линии, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК,

 

Д О П У С К А М:

 

Предварително изпълнение на настоящото решение.

На основание чл. 16 д, ал. 7 от Наредба № 2/15.03.2002 г., настоящото решение следва да се публикува в един местен и един национален ежедневник за сметка на Община Харманли.

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд - гр. Хасково от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от публикуването му, а разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение – в 3-дневен срок от съобщаването му, независимо от оспорването на решението. Жалбата се подава чрез Областния управител на област Хасково.

Настоящото решение да се съобщи на Кмета на община Харманли.

 

 

ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА   /П/

ЗА Областен управител на област Хасково

/Съгласно Заповед № ЧР-04-11/21.09.2021 год./