Информационен бюлетин вижте всички  

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

675

П О К А Н А

ЗА

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, приета с Решение №174 от 29.07.2020 г. на Общински съвет – Харманли и т. 2 от Решение №173 от 29.07.2020 г. на ОбС – Харманли, Община Харманли отправя покана до всички заинтересовани финансови/кредитни институции за предоставяне на оферта за участие в Процедура за избор на финансова/кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Харманли (Процедурата)

І. ОПИСАНИЕ, ПАРАМЕТРИ И УСЛОВИЯ

 1. Цел – покриване на неотложни разходи за обезщетения за неимуществени и имуществени вреди, дължащата се към тях законна лихва от датата на настъпване на събитието до крайната дата на изплащане, държавни такси, съдебни разноски и адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на заведените граждански дела във връзка с наводнението в с. Бисер, община Харманли, както и осигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за сметка на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси.
 2. Вид на процедурата – Процедура за избор на финансова/кредитна институция, или финансов посредник, приета с Решение №174 от 29.07.2020 г. на ОбС – Харманли.
 3. Размер на дълга – 5 000 000 лв. (пет милиона лева);
 4. Валута на дълга – български лева (BGN);
 5. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 6. Срок на кредита – до 180 месеца;
 7. Срок и начин за усвояване на кредита – изцяло или на части до 24 месеца от датата на подписване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси и комисионни за предсрочно погасяване;
 8. Максимален годишен лихвен процент – не по-висок от 2,2%, фиксиран за срока на кредита;
 9. Източници за погасяване на главницата и лихвите – учредяване на особен залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Харманли по чл. 45, ал. 1, т. 1 букви от „а“ до „ж“ и общата изравнителна субсидия за местни дейности съгласно чл. 54, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в размер на 100 % от размера на кредита;
 10. Начин на погасяване на главницата и лихвите – ежемесечно;
 11. Годишна такса за управление на кредита – до 0,5% върху остатъка от главницата;
 12. Без такси за проучване и разглеждане на искането за кредит;
 13. Без такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него.
 14. Без допълнителни условия по изпълнение на договора, свързани със застраховка на кредита, представяне на запис на заповед, други такси/комисионни.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ, КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

1.Изисквания към участниците

В процедурата могат да участват банкови институции с валиден лиценз за извършване на банкова дейност в Република България, вписани в публичния регистър по чл. 34 от НАРЕДБА № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции и които отговарят на условията на чл. 3 от одобрената с решение №174 от 29.07.2020 г. на ОбС Харманли Процедура.

2.Документация за участие

Всеки участник следва да представи предложение, съдържащо следните документи:

 • Административни сведения за участника (Образец 1);
 • Оферта за участие в процедура с предмет: „Избор на финансова/кредитна институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Харманли“ (Образец 2). Срокът за валидност на офертата трябва да бъде 180 (сто и осемдесет) дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник приета с Решение №174 от 29.07.2020 г. на ОбС – Харманли

Всички образци на документите за участие са на разположение на сайта на Община Харманли www.harmanli.bg.

Предложения, несъответстващи на описаните параметри и условия ще бъдат отстранени от процедурата.

3.Критерии и методика на оценка

Критерият за оценка на предложенията е „оптимално съотношение между годишен процент на разходите и срок на кредита“.

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената комплексна оценка (К) в точки.

 • Комплексната оценка на предложенията се изчислява по формулата:

К = К1*50% + К2*50%

където: К1 е получената оценка за предложения годишен процент на разходите

К2 е получената оценка за предложения срок на кредита

Максимален брой точки – 100.

 • Оценката за предложен годишен процент на разходите - К1 се определя по формулата:

К1 = най-нисък предложен ГПР / ГПР, който подлежи на оценка * 100

Максимален брой точки – 100

 • Оценката за срок на кредита - К2 се определя по формулата

К2 = срок, който подлежи на оценка / най-дълъг срок в месеци * 100

Максимален брой точки – 100

4.Крайно класиране

На първо място се класира участникът получил най-голям брой точки.

Кандидатът, подал офертата класирана на първо място ще бъде поканен да представи проект на договор, отговарящ на посоченото в офертата и примерен погасителен план, като същите се разглеждат и уточняват от комисията по чл. 8 от Процедурата. При постигане на съгласие се пристъпва към подписване на самия договор. При непостигане на договореност, за преговори се кани следващият по ред кандидат.

При условие, че не бъде постигната договореност с никой от кандидатите, Кметът на Община Харманли издава заповед за приключване на процедурата.

ІІІ. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1.Срок и начин на подаване на офертите

 • Участниците следва да представят офертата за участие на хартиен носител в един оригинал.
 • Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик с надпис „Оферта за участие в процедура за избор на финансова/кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Харманли“.
 • Върху плика се изписват още: наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефонен номер и електронен адрес за контакт.
 •  Офертите се адресират до Община Харманли, като участниците следва да осигурят навременното им получаване в обявения срок.
 • Офертите се подават в Информационен център на Община Харманли с адрес: ул „Петко Каравелов“ №4 всеки работен ден от 8:00 да 17:00 часа, до обявения краен срок.
 • Офертите се представят от участника или упълномощен негов представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга, като разходите са за сметка на участника.
 • Краен срок за подаване на офертите е 16:30 часа на 25 септември 2020 г.

2.Място, дата и час на отваряне на офертите

Мястото на отваряне на офертите е административната сграда на Община Харманли в гр. Харманли, пл. „Възраждане” №1, Конферентна зала – 4 ет.

Дата и час на провеждане – 28.09.2020 г. от 14:00 часа

ІV. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Николай Колев – главен счетоводител и началник на отдел „Финансово-стопански дейности“

тел: 0882 506 887; e-mail: glschet@harmanli.bg;

Васил Шаринов – юрисконсулт в отдел „Правно-нормативни дейности“

тел: 0886 995 096; e-mail: v.sharinov@harmanli.bg.

Приложения:

 • Административни сведения за участника – Образец 1;
 • Оферта – Образец 2;
 • Декларация по чл. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник приета с Решение №174 от 29.07.2020 г. на ОбС – Харманли – Образец 3;
 • Решение №173 от 29.07.2020 г. на Общински съвет гр. Харманли
 • Решение №174 от 29.07.2020 г. на Общински съвет гр. Харманли
 • Актуални данни за финансовото състояние на Община Харманли са предоставени на следния интернет адрес: https://www.harmanli.bg/bg/byudzhet