Информационен бюлетин вижте всички  

Проект на Разчет на Община Харманли за 2023 година

576

Ежегодно, в изпълнение на чл.84 ал.4 от ЗПФ, кметът на общината внася в общинския съвет проект на бюджета на общината в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година. Към 31.12.2022 г. Народното събрание не прие Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и така за втора поредна година държавата не спази определените, в Закона за публичните финанси /ЗПФ/, срокове на бюджетна процедура. Липсата на държавен бюджет възпрепятства възможността за приемане на общински бюджет за съответната година, с което допълнително се утежнява управлението на местните финанси.

            За трета поредна година условията за работа в общините са силно повлияни от динамичните промени във външната среда. Политическата и икономическата кризи, социалната, здравната и геополитическата обстановка, определят трудно прогнозируема среда и ни изправят пред безпрецедентна ситуация при управлението на местните финанси. Особено силен продължава да бъде натискът върху бюджета на общините, породен от инфлацията.

Предвид гореизложеното и с оглед неяснотата за продължителността на периода, през който Община Харманли ще работи без приет бюджет за 2023 г. и с цел осигуряване на гаранция за ритмично и своевременно финансиране на дейностите на община Харманли, до приемането на Закон за държавния бюджет за 2023 г., се предлага да се приемат разчетни показатели по приходите и разходите за бюджетни дейности и проекти финансирани със средства от ЕС на Община Харманли за 2023 година. Те са разработени при спазване на изискванията на чл. 10 от ПМС 7/2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г. във връзка с чл. 6  от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

С цел прозрачност и информираност на жителите на Община Харманли, публикуваме информация с проекта на разчетите за приходите, разходите и Строителната и инвестиционна програма на Община Харманли за 2023 г., които ще бъдат разгледани на предстоящото заседание на Общински съвет – Харманли на 29.03.2023 г.