Информационен бюлетин вижте всички  

Покана

231

      Уважаеми дами и господа,

      Община Харманли има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по Проект „ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания и техните семейства в Дневен център „Надежда“-гр.Харманли“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019-0007-C01

      Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1

       

        Събитието ще се проведе на 09.12.2022 г. от 14:00 часа в Конферентната зала на общинска администрация-Харманли /пл.“Възраждане“ №1/

 

         Очакваме Вашето присъствие!