Информационен бюлетин вижте всички  

Покана за заседание на ОбС-Харманли на 31.03.2021 г.

107

П О К А Н А

 

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1  от ЗМСМА и във връзка с чл.55, ал.3, т.1 ,във връзка с чл. 58, ал.1 и във вр. с чл.129 ал.2, във вр. с ал.1

от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,,

 

СВИКВАМ

 

заседание на ОбС – Харманли на 31.03.2021 г. /сряда/ от 09.00 ч., при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 1. Актуална информация и данни за разпространението на коронавирус (COVID-19) на територията на община Харманли.
 2. Докладна записка от инж.Йордан Крумов Малинов– Председател на ОбС – Харманли, приемане на информация за състоянието на престъпността и нарушенията на обществения ред, включително на ЗДвП на територията на Община Харманли, както и мерките за противодействие, предприети от РУ-Харманли.
 3. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. в частта за местните дейности на Община Харманли.
 4. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно възлагане изпълнението  на услугата „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-6.002-0075 „Патронажна грижа + в община Харманли”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
 5. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно годишен отчет за 2020 г. по изпълнение на програмата за управление на Община Харманли.
 6. Докладна записка от инж.Йордан Крумов Малинов– Председател на ОбС – Харманли, относно приемане на годишен финансов отчет и анализ за дейността на „МБАЛ-Харманли” ЕООД за периода 01.01.2020г. -31.12.2020г..
 7. Докладна записка от инж.Йордан Крумов Малинов– Председател на ОбС – Харманли, относно приемане на годишен финансов отчет за дейността на „Медицински Център 1 - Харманли” ЕООД за периода 01.01.2020г. -31.12.2020г..
 8. Докладна записка от инж.Йордан Крумов Малинов– Председател на ОбС – Харманли, относно приемане на годишен финансов отчет за дейността на „ЦРДМ” ЕООД, гр. Харманли , за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.
 9. Докладна записка от инж.Йордан Крумов Малинов– Председател на ОбС – Харманли, относно приемане на годишен финансов отчет за дейността на „Екоресурс Харманли” ЕООД, гр. Харманли за периода 01.01.2020г.-31.12.2020г.
 10. Докладна записка от инж.Йордан Крумов Малинов – Председател на ОбС – Харманли, относно приемане на годишен отчет за дейността на ОП "Превенция, благоустройство и строителство" гр. Харманли за периода 01.01.2020г. -31.12.2020г.
 11. Докладна записка от инж.Йордан Крумов Малинов – Председател на ОбС – Харманли, относно приемане на годишен отчет за дейността на ОП „Общински паркинги, пазари, отдих и туризъм“, гр. Харманли за периода 01.01.2020-31.12.2020г.
 12. Докладна записка от инж.Йордан Крумов Малинов – Председател на ОбС – Харманли, относно приемане на годишен отчет за дейността на ОП „Горска компания“, гр. Харманли за периода 01.01.2020-31.12.2020г.
 13. Докладна записка от инж.Йордан Крумов Малинов – Председател на ОбС – Харманли, относно приемане на годишен отчет за дейността на ОП „Чистота“, гр. Харманли за периода 01.01.2020-31.12.2020г.
 14. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на Годишен отчет за 2020г. по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда  на територията на Община Харманли с период на действие 2016-2020г.
 15. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на Годишен отчет за 2020г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Харманли за периода 2016-2020 г.
 16. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно издаване на запис на заповед от Община Харманли в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансовото плащане от одобрения годишен бюджет за 2021г. по подмярка 19.4 – „Текущи разходи и популяризиране на изпълнението на Стратегия за водене от общностите местно развитие“ по мярка 19“Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.  на Сдружение "Местна инициативна група-Харманли“.
 17. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 77181.16.456 по КККР на гр. Харманли по реда на  чл.35 от ЗОС  и глава VІІ от Наредба №2 за УПРОбИ на Общински съвет – гр. Харманли ,и одобряване на пазарна оценка съгласно чл.41 ал.2 от ЗОС.
 18. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно продажба на Урегулиран поземлен имот ХII-271, в кв. 29 по плана на с. Овчарово, община Харманли, по реда на чл.35 от ЗОС,  одобряване на пазарна оценка и определяне на начална тръжна цена.
 19. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 54448.36.817 по КККР на с. Остър камък, общ. Харманли.
 20. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно предложение за закупуване  на недвижими имоти-сгради с идентификатори: 77181.17.172.1 и 77181.17.172.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Харманли , на основание чл.66, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността(ЗС).
 21. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно предложение за закупуване на недвижими имоти –сгради с идентификатори: 77181.9.358.1 и  77181.9.358.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Харманли, на основание чл.66, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността(ЗС).
 22. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, приемане на отчетни доклади на читалищата в община Харманли, за извършените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2020г..
 23. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно утвърждаване на членове на организационен комитет за организиране и провеждане на празника на Община Харманли.
 24. Докладна записка от инж.Йордан Крумов Малинов – Председател на ОбС - Харманли, относно предоставяне на парична помощ по § 4214 / по решение на Общински съвет.

 

 

 

 

 

 ВАЖНО: Заседанието на Общински съвет-Харманли ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom.

 

 

Заседанието на Общински съвет - Харманли на 31.03.2021 г. ще се излъчва онлайн в Ютуб канала на Община Харманли на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCIFrpHimm4vzsSoUeUNgePQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.ЙОРДАН МАЛИНОВ     

Председател на Общински съвет-Харманли