Информационен бюлетин вижте всички  

Покана за заседание на ОбС-Харманли на 29.09.2021 г.

302

П О К А Н А

 

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1  от ЗМСМА и във връзка с чл.55, ал.3, т.1 ,във връзка с чл. 58, ал.1 и във вр. с чл.129 ал.2, във вр. с ал.1

от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,,.

 

СВИКВАМ

 

заседание на ОбС – Харманли на 29.09.2021 г. /сряда/ от 09.00 ч., при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 1. Актуална информация и данни за разпространението на Коронавирус (COVID-19) на територията на община Харманли.
 2. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на уточнен годишен план и отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз  за 2020 г. на Община Харманли
 3. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно

   І. Приемане на Информация за изпълнение бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2021 г. на Община Харманли и уточнения годишен план и отчета към 30.06.2021 г.                                                                                                                                                                                                                          

   ІІ. Одобряване разходите за командировки за времето 01.01. до 30.06.2021  г. на кмета на Община Харманли.

 1. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно промяна на плана за капиталовите разходи по бюджета на Община Харманли, в т.ч. на Общинска администрация гр. Харманли.
 2. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно промяна на плана за капиталовите разходи по бюджета на Община Харманли, в т.ч. на бюджетно поделение „Образование –Детски градини“гр. Харманли.
 3. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно Промяна по бюджета на Община Харманли, в т.ч. на Общинска администрация и бюджетно поделение Исторически музей - Харманли.
 4. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно допълнение на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Харманли“.
 5. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно допълване на „Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска  собственост на Община Харманли за 2021г.“, продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот  с идентификатор 77181.18.416 по КККР на град Харманли, на собственика на
  законно построена върху нея сграда и одобряване на пазарна цена.
 6. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно Допълване на „ Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Харманли за 2021г.“ ,продажба на ½ ид.ч. от недвижим имот   - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 77181.17.185 по КККР на град Харманли, на собственика на
  законно построена върху нея сграда и одобряване на пазарна цена.
 7. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно продажба на придаваемо място с площ от 360(триста и шестдесет)кв.м. към УПИ XXVI в кв.6А, по ПУП-ПРЗ, одобрени със Заповед №1151/1995 г. на Кмета на Община Харманли, ПИ с идентификатор 77181.15.629  и одобряване на пазарна цена.
 8. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно Предоставяне на безвъзмездно управление на  обособена  част от имот -частна общинска собственост, находящ се на адрес: гр. Харманли, бул. „България" № 4, ет. 3.
 9. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно Учредяване право на строеж и право на ползване за реализация на инвестиционен проект фотоволтаичен парк, върху поземлени имоти с идентификатори № 57434.12.197, № 57434.87.185, № 57434.87.193, № 57434.12.173, № 57434.12.189, №57434.132.145, № 57434.12.177, №57434.12.182, № 57434.12.169 находящи се в област Хасково, община Харманли, с. Поляново, м. „Герен дере", вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Пасища, площ 1769403 кв.м. и № 57434.87.129 находящ се в област Хасково, община Харманли, с. Поляново, м. „Дълбокото дере", вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Пасища, площ 52675 кв.м.,
 10. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно докладна записка от д-р Златка Чанкова- Управител на МБАЛ-Харманли, относно финансово състояние на „МБАЛ-Харманли“ ,допълване на Решение №216 от 29.10.2008г./протокол№14, продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост по реда на чл.35 от ЗОС и одобряване на пазарни оценки.
 11. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Харманли 2021-2022 г. (по чл.197, ал. 1 и ал. 2 на Закона за предучилищното и училищното образование).
 12. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно разрешаване съществуването на групи с деца и паралелки с ученици под минималния брой в училища за учебната 2021/2022 година в  Община Харманли.

 

 ВАЖНО: Заседанието на Общински съвет-Харманли ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom.

 

Заседанието на Общински съвет - Харманли на 29.09.2021 г. ще се излъчва онлайн в Ютуб канала на Община Харманли на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCIFrpHimm4vzsSoUeUNgePQ

 

инж.ЙОРДАН МАЛИНОВ     

Председател на Общински съвет-Харманли