Информационен бюлетин вижте всички  

Покана за заседание на ОбС-Харманли на 28.04.2021 г.

471

П О К А Н А

 

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1  от ЗМСМА и във връзка с чл.55, ал.3, т.1 ,във връзка с чл. 58, ал.1 и във вр. с чл.129 ал.2, във вр. с ал.1

от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,,.

 

СВИКВАМ

 

заседание на ОбС – Харманли на 28.04.2021 г. /сряда/ от 09.00 ч., при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 1. Актуална информация и данни за разпространението на Коронавирус (COVID-19) на територията на община Харманли.
 2. Докладна записка от инж.Йордан Крумов Малинов– Председател на ОбС – Харманли, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за период  2021г. до 30.04.2022г.и План за действие за период 01.04.2021-30.04.2022г.
 3. Предложение от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно удостояване със звание „Почетен гражданин на град Харманли“ на Жеко Ангелов Жеков.
 4. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно промяна по бюджета на Община Харманли за месец април 2021 г.
 5. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно промяна по бюджета на Община Харманли за месец април 2021 г.
 6. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно допълване на „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Харманли за 2021г.“ и отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори: 77181.30.214 и 77181.3.11 по КККР на гр. Харманли, и 83377.220.15 по КККР на с. Шишманово, община Харманли, област Хасково.
 7. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно допълване на „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Харманли за 2021г.“, продажба, одобряване на пазарна оценка  и определяне на начална тръжна цена за поземлен имот с идентификатор 77181.15.84 по КККР на гр. Харманли.
 8. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно допълване на „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Харманли за 2021 г.“, продажба, одобряване на пазарна оценка и определяне на начална тръжна цена за поземлен имот с идентификатор 77181.15.85 по КККР на гр. Харманли.
 9. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Харманли за 2021г.“, продажба на  урегулиран поземлен имот IV, в кв. 71 по плана на с. Славяново, община Харманли, по реда на чл.35 от ЗОС, одобряване на пазарна цена и определяне на начална тръжна цена.
 10. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Харманли за 2021г.“, продажба на ½ ид.ч. от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот и идентификатор 77181.17.312 по КККР на град Харманли, на собственика на законно построена върху него сграда и одобряване на пазарна цена.
 11. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена, за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите чрез предоставянето им под наем.
 12. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно поставяне на преместваем обект  -  “Мемориална паметна плоча на загиналите във войните за свободата на България от с.Остър камък“  по чл.56 от ЗУТ  в УПИ І-300 от  кв.39 по ПУП на с.Остър камък, общ.Харманли.
 13. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно одобряване и приемане на инвестиции, в активи публична общинска собственост, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Хасково.
 14. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно определяне представител на  Община Харманли в  извънредното заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД Хасково“, на 11.05.2021г. или на определената резервна дата - 13.05.2021г.,което ще се проведе, на основание чл.9 ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация ,при дистанционна форма на работа  с видеоконферентна връзка.
 15. Докладна записка от инж. Йордан Крумов Малинов – Председател на ОбС - Харманли, относно предоставяне на парична помощ по § 4214 / по решение на Общински съвет.

16. Докладна записка от инж. Йордан Крумов Малинов – Председател на ОбС - Харманли, относно даване на съгласие на МБАЛ-Харманли ЕООД да сключи договор за банков кредит-овърдрафт с УниКредит Булбанк АД.

 

 ВАЖНО: Заседанието на Общински съвет-Харманли ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom.

 

 

Заседанието на Общински съвет - Харманли на 28.04.2021 г. ще се излъчва онлайн в Ютуб канала на Община Харманли на следния адрес:

https://www.youtube.com/watch?v=lx1z14zDcps

 

 

 

 

 

 

инж.ЙОРДАН МАЛИНОВ     

Председател на Общински съвет-Харманли