Информационен бюлетин вижте всички  

Покана за заседание на ОбС-Харманли на 27.01.2021 г.

262

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАРМАНЛИ


     Харманли 6450, пл. Възраждане 1, тел. + 359 373 84132, факс: +359 373 82525,
уебсайт: www.harmanli.bg, ел. поща:obs@harmanli.bg

П О К А Н А

На основание на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1  от ЗМСМА и във връзка с чл.55, ал.3, т.1 ,във връзка с чл. 58, ал.1 и във вр. с чл.129 ал.2, във вр. с ал.1

от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на ОбС – Харманли на 27.01.2021 г. /сряда/ от 09.00 ч., при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 1. Актуална информация и данни за разпространението на коронавирус (COVID-19) на територията на община Харманли.
 2. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.
 3. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли ,относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли.
 4. Докладна записка от инж.Йордан Крумов Малинов – Председател на ОбС - Харманли, относно отчет за дейността на Общински съвет-Харманли и неговите комисии за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г.
 5. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на отчет за работата на администрацията в изпълнение на решенията, взети от Общински съвет – Харманли за период 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г.
 6. Докладна записка от инж.Йордан Крумов Малинов – Председател на ОбС - Харманли, относно приемане на годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Харманли за 2020 год.
 7. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност.
 8. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно промяна в структурата на Общинска администрация- Харманли.
 9. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно условия и ред за провеждане и организиране на неприсъствено  публично обсъждане на проекта на бюджет, отчета за касовото изпълнение на бюджета и поемане на общински дълг в условията на противоепидемични мерки, съгласно чл.63 от ЗЗ.
 10. Докладна записка от инж. Йордан Крумов Малинов – Председател на ОбС - Харманли, относно определяне представител на Общински съвет –Харманли в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.
 11. Докладна записка от инж. Йордан Крумов Малинов – Председател на ОбС - Харманли, относно даване на съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС-РБ).
 12. Докладна записка от инж. Йордан Крумов Малинов – Председател на ОбС - Харманли, относно определяне представители на Община Харманли в Общото събрание на „Асоциация общински гори“.
 13. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на списък на общинските жилища с оглед на предназначението им, на основание чл.42 от ЗОС и чл.3 от НОРУРКОЖ.
 14. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно актуализация на минимални  и максимални цени  за таксиметров превоз на пътници, за един километър пробег по съответната тарифа на територията на Община Харманли.
 15.  Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли - Харманли, относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена, за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите чрез предоставянето им под наем или на концесия.
 16. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно отдаване под наем на  имот – публична общинска собственост самостоятелен обект с идентификатор 77181.12.520.3.3.
 17. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно Промяна характера на собствеността от публична в частна, на УПИ XIX-166, в квартал 28, с. Шишманово, продажба на недвижим имот общинска собственост в Община Харманли по реда на чл.35 от ЗОС и одобряване на пазарна оценка.
 18. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно продажба на поземлен имот -общинска собственост в Община Харманли, с идентификатор 77181.17.278 по КККР на гр. Харманли, по реда на чл.35 от ЗОС и определяне на пазарна цена.
 19. Питания на общински съветници.

 

ВАЖНО: Заседанието на Общински съвет-Харманли ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom.

 

 

Заседанието на Общински съвет - Харманли на 27.01.2021 г. ще се излъчва онлайн в Ютуб канала на Община Харманли на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCIFrpHimm4vzsSoUeUNgePQ

 

 

 

 

 

 

С Уважение,

 

инж.ЙОРДАН МАЛИНОВ

Председател на ОбС - Харманли