Информационен бюлетин вижте всички  

Покана за заседание на ОбС-Харманли на 26.01.2022 г.

388

П О К А Н А

На основание на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1  от ЗМСМА и във връзка с чл.55, ал.3, т.1 ,във връзка с чл. 58, ал.1 и във вр. с чл.129 ал.2, във вр. с ал.1

от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на ОбС – Харманли на 26.01.2022 г. /сряда/ от 09.00 ч., при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 1. Актуална информация и данни за разпространението на коронавирус (COVID-19) на територията на община Харманли.
 2. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.
 3. Докладна записка от инж.Йордан Крумов Малинов – Председател на ОбС - Харманли, относно отчет за дейността на Общински съвет-Харманли и неговите комисии за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.
 4. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на отчет за работата на администрацията в изпълнение на решенията, взети от Общински съвет – Харманли за период 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.
 5. Докладна записка от инж.Йордан Крумов Малинов – Председател на ОбС - Харманли, относно приемане на годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Харманли за 2021 год.
 6. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на списък на общинските жилища с оглед на предназначението им, на основание чл.42 от ЗОС и чл.3 от НОРУРКОЖ.
 7. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно актуализация на минимални  и максимални цени  за таксиметров превоз на пътници, за един километър пробег по съответната тарифа на територията на Община Харманли.
 8.  Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли - Харманли, относно продажба, одобряване на пазарна оценка и насрочване на търг за  продажба на урегулирани поземлени имоти VII и VIII, кв. 17, по плана на с. Шишманово, общ. Харманли
 9. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно одобряване на проект за подробен устройствен план- план за застрояване за изменение на плана за застрояване на гробищен парк с. Орешец- разширение с нови имоти: ПИ 53775.2.3; ПИ 53775.2.301; ПИ 53775.2.302; ПИ 53775.2.303 И ПИ 53775.2.324, м. „БИХЧИ КОЛИБА“ по КККР на землище  с. Орешец, община Харманли, област Хасково.
 10. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно поставяне на преместваем обект  - “преместваемо външно метално стълбище към фризьорски салон с идентификатор 77181.12.128.1.1“ в   ПИ 77181.12.126 по КК на гр.Харманли в УПИ ІІІ от кв.112 по ПУП на гр.   Харманли  по чл.56 от ЗУТ.
 11. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно поставяне на ”поставяем навес“ в ПИ 77181.17.12 към сграда с идентификатор 77181.17.9.5, построена в УПИ V от кв. 60 по ПУП на гр.Харманли, ПИ 77181.17.9 по КК на гр.Харманли.
 12. Докладна записка от инж. Йордан Крумов Малинов – Председател на ОбС - Харманли, относно утвърждаване на промяна в Културния календар на Община Харманли за 2022година.
 13. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно кандидатстване на  община Харманли с проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на Детска градина „Детски свят“  в УПИ  Х, кв. 146 по ПУП на гр. Харманли“ по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.557, чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на сдружение МИГ „Харманли“.
 14. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно Кандидатстване на  община Харманли с проект „Закупуване на оборудване за провеждане на културни събития на открито в община Харманли“  по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.557, чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на сдружение МИГ „Харманли“.

 

ВАЖНО: Заседанието на Общински съвет-Харманли ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom.

 

 

Заседанието на Общински съвет - Харманли на 26.01.2022 г. ще се излъчва онлайн в Ютуб канала на Община Харманли на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCIFrpHimm4vzsSoUeUNgePQ