Информационен бюлетин вижте всички  

Покана за заседание на ОбС-Харманли на 22.12.2021 г.

327

 П О К А Н А

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1  от ЗМСМА и във връзка с чл.55, ал.3, т.1 ,във връзка с чл. 58, ал.1 и във вр. с чл.129 ал.2, във вр. с ал.1

от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,,.

 

СВИКВАМ

 

заседание на ОбС – Харманли на 22.12.2021 г. /сряда/ от 09.00 ч., при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 1. Актуална информация и данни за разпространението на Коронавирус (COVID-19) на територията на община Харманли.
 2. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на Наредба за прием на ученици в първи клас, в училищата на територията на община Харманли.
 3. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Харманли.
 4. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно определяне размера на такса битови отпадъци за община Харманли за 2022г .
 5. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно промяна на капиталовите разходи по бюджета за 2021 г. на Община Харманли.
 6. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно промяна на капиталовите разходи по бюджета на проект  “Патронажна грижа + в Община Харманли“ за месец декември 2021 г.
 7. Докладна записка от инж. Йордан Крумов Малинов – Председател на ОбС - Харманли, относно определяне на продължителността на работното време и възнаграждението на Председателя на Общински съвет-Харманли.
 8. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно oдобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. и утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии – общинска собственост.
 9. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно промяна предназначението на 88 броя поземлени имоти, общинска собственост в землищата на с. Бисер, с. Болярски извор, с. Браница, с. Върбово,                       с. Дрипчево, с. Иваново, с.Лешниково, с. Надежден, с. Орешец, с. Преславец,                            с. Славяново, гр. Харманли и с. Черна могила от земеделски територии в горски територии.
 10. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на имот – частна общинска собственост.
 11. Докладна записка от инж. Йордан Крумов Малинов – Председател на ОбС - Харманли, относно определяне на общински съветници за участие в комисии по провеждане на търгове за отдаване под наем и разпореждане с общински имоти и движими вещи.
 12. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на План за действие на Община Харманли в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2021-2023/.
 13. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Харманли за 2022 година.
 14. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на „План за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г.“
 15. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно одобряване на Годишен доклад за 2020 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. на Община Харманли.
 16. Докладна записка от инж. Йордан Крумов Малинов – Председател на ОбС - Харманли, относно предоставяне на парична помощ по § 4214 / по решение на Общински съвет.

 

 

 ВАЖНО: Заседанието на Общински съвет-Харманли ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom.

 

 

Заседанието на Общински съвет - Харманли на 22.12.2021г. ще се излъчва онлайн в Ютуб канала на Община Харманли на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCIFrpHimm4vzsSoUeUNgePQ

 

 

 

 

 

 

 

инж.ЙОРДАН МАЛИНОВ     

Председател на Общински съвет-Харманли