Информационен бюлетин вижте всички  

Покана за заседание на ОбС-Харманли на 18.12.2019 г.

246

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.55, ал.3, т.1 и във връзка с чл. 58, ал.1

от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

 

заседание на ОбС – Харманли на 18.12.2019 г. /сряда/ от 9.00 ч., при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

  1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
  2. Докладна записка от Иван Димитров Димитров – Председател на ОбС - Харманли, относно промяна състава на ПК към ОбС – Харманли.

3. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на план – сметка за 2020 г. на Община Харманли, съгласно чл.66 от ЗМДТ.

4. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно определяне такса битови отпадъци за Община Харманли за 2020г. 

5.  Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно промяна на капиталовите разходи по бюджета за 2019г. на Община Харманли.

6. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Харманли за 2020 г. и утвърждаване на ценоразписи на дървесината.

7. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно приемане на план за защита при бедствия на Община Харманли.

8. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно предоставяне на общински имоти с НТП – полски пътища, съгласно ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020.

9. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно прекратяване на съсобственост в ПИ 77181.27.894 по КККР на гр. Харманли чрез продажба на общинската идеална част от имота.

10. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно кандидатстване на Община Харманли с проект „Подмяна на уредбата на болничен и пътнически асансьори, обособяване на машинно помещение и текущ ремонт на асансьорни шахти в „МБАЛ – Харманли“.

11. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно кандидатстване на Община Харманли с проект „Основен ремонт сграда за Кметство с. Доситеево, община Харманли “.

12. Докладна записка от членовете на временната комисия към ОбС – Харманли, относно представяне на предложение за съдебни заседатели към Районен съд – Харманли.

13. Докладна записка от Иван Димитров Димитров – Председател на ОбС – Харманли, относно предоставяне на парична помощ по § 4214 / по решение на Общински съвет.

14. Питания от общински съветници.

 

 

ИВАН  ДИМИТРОВ     

Председател на Общински съвет-Харманли