Информационен бюлетин

Офис за военен отчет Ви информира:

36

Със заповед на Началника на ВВМУ „ Н.Й. Вапцаров“ №131/30.8.2022г.са обявени 3 матроски длъжности  за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 14.10.2022г.…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2021 г

88

  ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАРМАНЛИ   на основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и   чл. 44, ал. 4 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите…

О Б Я В Л Е Н И Е

85

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието Общинска служба „Земеделие” - Харманли   В изпълнение на чл.72б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски…

Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 /сто и петдесет/ длъжности определени за приемане на СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ на български граждани

141

 О Б Я В А Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 /сто и петдесет/ длъжности определени за приемане на СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ (ИОУП)

233

С Решение № 488 на Общински съвет-Харманли, прието на заседание от 20.04.2022 г. в Протокол № 31, е разрешено изработването на проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Харманли за реализацията на инвестиционно…