Информационен бюлетин вижте всички  

Обява от Временната комисия към ОбС – Харманли за провеждане на процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Харманли, мандат 2020г. – 2024г.

349

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАРМАНЛИ

О Б Я В А

от

Временната комисия към ОбС – Харманли за провеждане на процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Харманли, мандат 2020г.  – 2024г.

 

l. Ha основание чл. 68 ал.1 от ЗСВл Общински съвет Харманли обявява процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Харманли за мандат 2020 - 2024 г.

2. Правилата за провеждане на процедурата за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Харманли за мандат 2020 - 2024 г. както следва:

1.Изисквания към кандидатите:

 1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин,

който:

 1. 1.е на възраст от 21 до 68 години;
 2. 2.има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Харманли;
 3. 3.има завършено най-малко средно образование;
 4. 4.не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 5. 5.не страда от психически заболявания.
 1. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
  1. 1.е съдебен заседател в друг съд;
  2. 2.е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
  3. 3.участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
  4. 4.работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
 2. Необходими документи:
  1. 1.подробна автобиография, подписана от кандидата;
  2. 2.нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  3. 3.медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  4. 4.данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 3. мотивационно писмо;
 4. писмено съгласие;
 5. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.З;
 6. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

На основание чл.68, ал.4 от ЗСВ обстоятелството по чл. 67, ад. 1, т. 4 се установява служебно от комисията.

            4. Необходимите документи по т. 3 за участие в откритата процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Харманли за мандат 2020 - 2024г., сложени в запечатан плик, се подават в срок до 09.09.2019г. в деловодството на Общински съвет - Харманли, стая 305.