Информационен бюлетин вижте всички  

Община Харманли уведомява всички пчелари и земеделски стопани - растениевъди за нови моменти при третирания с продукти за растителна защита.

199

             Във връзка с по-горе посоченото писмо  община Харманли уведомява всички пчелари и земеделски стопани - растениевъди за нови моменти при третирания с продукти за растителна защита. В брой 101 от 27 ноември 2020 на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни дезинфекционни и дезинсекционни дейности. С нея се регламентира нов начин за уведомяване на пчеларите за предстоящи третирания с препарати за растителна защита за земеделските култури, чрез нарочно създадена Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности /ЕПОРД/, поддържана от Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/. В тази връзка всички  пчелари и земеделски стопани, обработващи площи със земеделски култури трябва да направят регистрация до 31 януари 2021г. Важно е да се подчертае, че до 28 февруари 2021г., в случай на третиране на земеделски площи, уведомяването ще се извършва по досегашния ред и чрез ЕПОРД. От 1 март 2021г. уведомяването ще се извършва само чрез ЕПОРД. За целта има „Ръководство за потребителите“, което е разпечатано и обявено на таблото в Информационен център на община Харманли с указания за установяване връзка, регистрация и използване на електронна оповестителна платформа.

 

 

        За повече информация:6300 гр. Хасково, пл. „Свобода“ №5, Тел./факс 038/66-49-16   

        E-mail:ODZG_Haskovo@mzh.goverment.bg