Информационен бюлетин вижте всички  

Община Харманли, обявява прием на документи за заемане на длъжност „шофьор“.

346

Община Харманли, обявява прием на документи за заемане на длъжност „шофьор“.  Приемът се организира в изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.040-0107-С02 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Харманли“ финансиран от Европейския социален фонд чрез ОПРЧР 2014-2020г.

                   Лицата, които желаят да бъдат назначени подават заявление по образец от 26.09.2019г. до 03.10.2019г. вкл.,  в Центъра за почасово предоставяне на социални услуги, находящ се на ул. Янко Сакъзов № 16, всеки работен ден от 8.00 – 17.00ч.

    

Необходими документи за кандидатстване за длъжността Шофьор:

  •   Заявление по образец;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Автобиография
  • Копие на шофьорска книжка / категория В/

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Средно образование и най-малко 3г. опит като шофьор.

Одобреният кандидат ще бъде назначен на 4–часов работен ден.

За допълнителна информация, въпроси и запитвания, кандидатите могат да се обръщат  към Маргарита Петрова- Координатор/диспечер на услугата - тел: 0882352391

Цонка Тончева – Ръководител на проекта, тел: 0373/8-20-15

Фанка Костукова –Координатор, тел: 0373/ 8-25-41.