Информационен бюлетин вижте всички  

О Б Я В Л Е Н И Е

85

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието

Общинска служба „Земеделие” - Харманли

 

В изпълнение на чл.72б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2022/2023г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадена заповед по реда по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисията за землищата на територията на община Харманли ще се проведат в сградата на ОСЗ Харманли на 17,18 и 19 август 2022г.

 

Заседанията на комисията са оповестени в кметствата, в сградата на ОСЗ Харманли, в сградата на Община Харманли  и е публикувано на интернет страницата на Областна дирекция «Земеделие» гр.Хасково.

 

Ивелина Тодорова

Председател на комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ