Информационен бюлетин вижте всички  

Нов образец на декларация за освобождаване от такса за събиране , транспортиране и третиране на битовите отпадъци

379

С решение от 31 юли 2019г Общински съвет Харманли прие нов образец и ред за подаване на декларации за освобождаване от такса за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци в случаите когато имота не се ползва през цялата година .

Образеца на декларацията е публикуван на сайта на община Харманли , “Образци на документи“ в раздел Местни данъци и такси „.  

Бланката бихте могли да получите на хартиен носител и от  Дирекция Местни данъци и такси – община Харманли .

Условията и реда за подаване на декларацията, както и в кои случаи поражда последици  са отпечатани на самата декларация . Неразделна част от декларацията е и съгласието за получаване от страна на администрацията на информация от доставчиците касаеща потреблението на ток и вода за имота , за който се подава декларацията .

Считано от тази година със Закона за местните данъци и такси е променен срокът за подаване на декларацията – до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождение на имота .

Приема на декларации се извършва в Дирекция „ Местни данъци и такси „- община Харманли всеки работен ден от 9.00ч до 17.30ч .