Информационен бюлетин вижте всички  

Конкурс за главен счетоводител и секретар на община Харманли

1237

Главният счетоводител ще трябва да организира финансовата дейност на общинска администрация . Ръководи и контролира функционирането на общинска администрация за точното спазване на нормативните актове по финансовата част. Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финан¬совата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи, редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях.

Секретарят пък организира и отговаря за дейността на общинската администрация , условията на работа на служителите и информационно- техническото обезпечаване на дейността им. Контролира дейността по гражданската регистрация и административното обслужване . Организира и контролира поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината. Изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината .