Информационен бюлетин вижте всички  

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.290 АЛ.2 ОТ ЗПУО ПО ИНСТИТУЦИИ И ПО КОМПОНЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМУЛИ ЗА 2024г. , ПОЛУЧЕНИ ЗА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ПО СТАНДАРТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

129

Формули по дейности за разпределение на средствата получени от държавния бюджет по стандарти и нормативи за финансиране на делегираната от държавата дейност за функция „Образование”, включваща издръжката на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в училищата и детските градини  в Община Харманли за 2024 година, утвърдени със Заповед  № РД-96 от 08.02.2024 г. на Кмета на община Харманли и Решение №749 от 16.02.2024 г.ОбС гр.Харманли.

 

Дейност 311 - Детски градини

Средствата, получени от ПРБ за дейността се планират и отчитат във ВРБ“Образование-Детски градини“, включващ ДГ „Пролет“, ДГ „Ален мак“ и ДГ „Детски свят“. Средствата се разпределят за всяка институция по формулата:

СФ = СИ х Би + СЯЦГ в ДГ х Бцг +СДЯГ х Бд1+ СД 2-3 х Бд2+98,7% х СДПГ 4-6х Бд3 + Резерв 1,3% + Норматив за подпомагане храненето на деца от подготвителните групи хБд3 + Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете на ресурсно подпомагане х Бдрп+Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина,включващ и компенсиране отпадането на такси ДГ по ЗМДТхБдцо

където:

СФ – средства по формула

 

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

СИ - стандарт за институция;

Би – брой институции;

СЯЦГ в ДГ - стандарт за яслена и целодневна група в детска градина;

Бцг – брой целодневни групи;

СДЯГ – стандарт за дете в яслена група;

Бд1 – брой деца в яслени групи към 01.01.2024 г., съгласно НЕИСПУО;

СД 2-4 – стандарт за дете в целодневна група;

Бд2 – брой деца на 2-3 годишна възраст в целодневни групи към 01.01.2024 г., съгласно НЕИСПУО;

СДПГ 4-6 – стандарт за дете в целодневна група за задължително предучилищно образование;

Бд3 – брой деца в целодневни групи за задължително предучилищно образование към 01.01.2024 г., съгласно НЕИСПУО.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ

Р – резерв за нерегулярни разходи.

 

НОРМАТИВИ

1.Норматив за подпомагане храненето на деца от подготвителните групи по брой деца към 01.01.2024 г., съгласно НЕИСПУО;

2.Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете на ресурсно подпомагане умножен по броя на децата към 01.01.2024 г., съгласно НЕИСПУО на ресурсно подпомагане/Бдрп/.

Бдрп – брой деца на ресурсно подпомагане, записани в общинска детска градина;

3.Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ по брой деца, обучаващи се в общинска детска градина към 01.01.2024 г, съгласно НЕИСПУО.

Бдцо – брой деца на целодневно обучение в общинска детска градина.

 

Дейност 318  -  Подготвителна група в училище

Средствата, получени от ПРБ за дейността се планират и отчитат в бюджетите на общинските училища, които имат сформирани подготвителни групи в задължителна предучилищна възраст в полудневна организация на предучилищното образование.Това са училищата: ОУ»Иван Вазов» гр.Харманли, НУ»Отец Паисий» гр.Харманли, НУ»Алеко Константинов»гр.Харманли, ОУ»Св.Св.Кирил и Методий» с.Иваново, ОУ»Иван Вазов» с.Славяново и ОУ»Христо Ботев» с.Бисер.Средствата се разпределят по следната формула:

 

СФ = СППГ х Бпг + СДППД х Бд4 + Норматив за подпомагане храненето на деца от подготвителните групи х Бд4 или Бд5+Норматив за издръжка на дете в общинско училище х Бд4

където:

СФ – средства по формула

 

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

СППГ - стандарт за подготвителна полудневна група;

Бпг – брой полудневни групи в училище;

СДППГ - стандарт за дете в полудневна група за задължително предучилищно образование;

Бд4 – брой деца на в полудневна група за задължително предучилищно образование към 01.01.2024 г., съгласно НЕИСПУО;

НОРМАТИВИ

1.Норматив за подпомагане храненето на деца от подготвителните групи по броя на децата към 01.01.2024 г., съгласно НЕИСПУО;

2. Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ по брой деца, обучаващи се в училище към 01.01.2024 г, съгласно НЕИСПУО

 

Дейност 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии

            Средствата, получени от ПРБ за дейността се планират и отчитат в общинските училища: СУ»Неофит Рилски» гр.Харманли, ОУ»Иван Вазов» гр.Харманли, НУ»Отец Паисий» гр.Харманли, НУ»Алеко Константинов»гр.Харманли, ОУ»Христо Ботев» с.Българин, ОУ»Св.Св.Кирил и Методий» с.Иваново, ОУ»Иван Вазов» с.Славяново и ОУ»Христо Ботев» с.Бисер. Сумата на средствата, разпределена по основните и допълнителните компоненти на формулата, както и нормативите за финансиране е равна на средствата получени от ПРБ по натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираната от държавата дейност ОБРАЗОВАНИЕ за 2024 г. на Община Харманли, съгласно ЗДБРБ за 2024 г..

Общият размер на средствата, които се разпределят по формулата се формират по следния начин:

 

СФ= СИ х Би +СПну х Бп +90% х СУП х Бу + 1% х Р + 6,569% х ДОтеч.Г + 0,691% х ДОтв.Г + 1,739% х ДОеГ + 0,001% х ДМУ80 + СУСФО х Бу1 + ДСМБ х Бу + Норматив за група за целодневна организация х Бг + + Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден х Бу2 + Норматив за стипендии за ученик в гимназиален етап х Бу3 + Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение в първи и втори гимназиален етап, профилирана подготовка х Бу4+Норматив за подпомагане храненето на учениците от І-ІV клас + 100% Норматив за занимания по интереси за институция + 100% от Норматив за занимания по интереси за ученик в дневна форма на обучение х Бу+ Норматив за ученик, записан в неспец.училище, обучаващ са в ЦСОПхБу5

 

където:

СФ – средства по формула

 

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

СИ - стандарт за институция;

Би – брой институции;

СПну – стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионални гимназии;

Бп – брой паралелки;

СУП – стандарт за ученик в неспециализирано училище, без професионални гимназии;

Бу – брой ученици, дневна форма на обучение, към 01.01.2024 г., съгласно НЕИСПУО;

СУСФО – стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение;

Бу1 – брой ученици в самостоятелна форма на обучение с приключили изпити с годишни оценки по учебните предмети;

ДСМБ –допълващ стандарт за материална база;

Бу4 – брой ученици дневна форма на обучение в първи и втори гимназиален етап, профилирана подготовка към 01.01.2024 г. в НЕИСПУО.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ

Р – резерв за нерегулярни разходи;

ДОтеч.Г – добавка отопление на течно гориво.

ДОтв.Г – добавка за отопление на твърдо гориво;

ДОеГ – добавка за отопление с екологично гориво;

ДМУ80 – добавка за малко училище до 80 ученика.

 

НОРМАТИВИ

1.Норматив за подпомагане храненето на учениците от І-ІV клас по броя на учениците към 01.01.2024 г., съгласно НЕИСПУО;

2.Норматив за стипендии за ученик в гимназиален етап;

3.Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І до VІІ клас за група;

4.Бг – брой групи за целодневна организация на учебния ден;

5. Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І до VІІ клас за ученик в група;

6.Бу2 – брой ученици в група за целодневна организация на учебния ден към 01.01.2024 г., съгласно НЕИСПУО;

7.Бу3 – брой ученици от 1-4 клас към 01.01.2024 г. по НЕИСПУО;

8. Норматив за занимания по интереси за институция/училище/;

9. Норматив за занимания по интереси за ученик в дневна форма на обучение – 100%.

10.Норматив за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващ се в ЦСОП.

11. Бу5 – брой ученици, записани в неспециализирано училище, обучаващи се в ЦСОП към 01.01.2024 г., съгласно НЕИСПУО.

 

А/ Резервът е предвиден в изпълнение на чл. 282, ал.10 от ЗПУО и представлява заделяне на средства за разходи от нерегулярен характер.Той е в размер на 1 % от средствата предвидени в допълнителните компоненти.Разпределя се между училищата въз основа на общия брой ученици в общината, умножени по броя учениците за съответното училище. ПРБ определя  правила за изразходване на средствата по резерва посочени в глава четвърта.

 Б/ Добавката за отопление на течно гориво е в размер на 6.569% от средствата и се  предоставя на училища, чиито сгради се отопляват с течно гориво. Добавката е в размер на 292 лева за ученик. Разпределя се за СУ“Неофит Рилски“, ОУ“Иван Вазов“ гр.Харманли и НУ“Алеко Константинов“.

В/ Добавката за отопление на твърдо гориво е 0.691% от средствата на допълнителните компоненти и се предоставя на училища, които се отопляват на дърва и въглища.Добавката е в размер на 292 лева.Разпределя се за ОУ“Иван Вазов“ с.Славяново и ОУ“Христо Ботев“ с.Бисер.

Г/ Добавката за училища за отопление с екологично гориво е 1.739% от допълнителните компоненти.Предоставя се на училища, които се отопляват с пелети и е в размер на 292 лева за 1 ученик.Предоставя се на НУ“Отец Паисий“, ОУ“Христо Ботев“ с.Българин и ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ с.Иваново.

Д/ Добавката за малко училище до 80 ученика е 0.001% от средствата на допълнителните компоненти и се предоставя на училища, които отговарят на критерия за малко училище до 80 ученика.Добавката е в размер на 1,24 лева на ученик и се предоставя на ОУ“Христо Ботев“ с.Бисер.

 

Дейност 338 – Ресурсно подпомагане

Към средствата на съответното училище или ВРБ“Образование-Детски градини“/ за ДГ“Ален мак“, ДГ“Пролет“ и ДГ“Детски свят“/, получени от ПРБ за различните дейности за 2024 г. се прибавят и средствата по нормативите за ресурсно подпомагане на дете/ученик.

СФ =  Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане х Бдупо + Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане х Бдпо + Норматив за ученик на ресурсно подпомагане по броя на учениците х Бдурп

 

където:

СФ – средства по формула

 

НОРМАТИВИ

1.Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане по броя на учениците и децата;

2.Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане по броя на учениците и децата;

3.Бдупо – брой деца/ученици приобщаващо образование към 01.01.2024 г., съгласно НЕИСПУО;

4.Бдурп – брой деца/ученици на ресурсно подпомагане към 01.01.2024 г., съгласно НЕИСПУО.

Дейност 389 – Други дейности по образованието

Към средствата на съответното училище, получени от ПРБ за различните дейности за 2024 г. се прибавят и средствата по допълващия стандарт за поддръжка на автобуси. Предоставя се на ОУ»Христо Ботев» с.Българин, ОУ»Св.Св.Кирил и Методий» с.Иваново, ОУ»Иван Вазов» с.Славяново и ОУ»Христо Ботев» с.Бисер.

СФ = ДСПА х Ба

където:

СФ – средства по формула

 

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

ДСПА – допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя и местата на автобусите;

Ба – брой автобуси в зависимост от местата.

 

Бюджетът на образователните институции, прилагащи система на делегиран бюджет се формира от:

1.преходен остатък от 2023 г.(в т.ч.целевите средства,проекти и програми)

2.средства по формули;

3.собствени приходи.

 

Стойностни показатели за БЮДЖЕТ 2024 г. по формули за разпределение на средствата между училища за делегираните от държавата дейности за образование, преходните остатъци  и собствените приходи на училищата в лева

СУ "Неофит Рилски” гр. Харманли

3 128 193

ОУ „Иван Вазов“ гр.Харманли

2 685 152

НУ „Алеко Константинов“ гр.Харманли

1 787 849

НУ "Отец Паисий"  гр. Харманли

1 171 292

ОУ "Христо Ботев"  с. Българин

749 850

ОУ "Иван Вазов"  с. Славяново

816 880

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"  с. Иваново

895 282

ОУ "Христо Ботев" с. Бисер

432 134

Всичко:

11 666 632

 Стойностни показатели за БЮДЖЕТ 2024 г. по формули за разпределение на средствата за детски градини за делегираните от държавата дейности за образование, преходните остатъци в т.ч. целеви средства и дофинансиране на държавните дейности  в лева

 

 

Детска градина „Ален мак“ гр.Харманли

1 721 204

Детска градина „Пролет“ гр.Харманли

1 506 877

Детска градина „Детски свят“ гр.Харманли

1 132 277

Всичко:

4 360 358