Информационен бюлетин вижте всички  

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.290 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПУО ПО ИНСТИТУЦИИ И ПО КОМПОНЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМУЛИ ЗА 2022г. , ПОЛУЧЕНИ ЗА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ПО СТАНДАРТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

110

Формули по дейности за разпределение на средствата получени от държавния бюджет по стандарти и нормативи за финансиране на делегираната от държавата дейност за функция „Образование”, включваща издръжката на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в училищата и детските градини  в Община Харманли за 2022 година, утвърдени със Заповед  № РД-326 от 23.03.2022 година на Кмета на община Харманли.

 

Дейност 311 - Детски градини

СФ = СИ х Би + СЯЦГ в ДГ х Бцг +СДЯГ х Бд1+ СД 2-4 х Бд2+СДПГ х Бд3 + Норматив за подпомагане храненето на деца от подготвителните групи хБд3 + Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете на ресурсно подпомагане х Бдрп+ Норматив подпомагане заплащането на такси х Бдпзо+Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина,включващ и компенсиране отпадането на такси ДГ по ЗМДТхБдодг

където:

СФ – средства по формула

 

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

СИ - стандарт за институция;

Би – брой институции;

СЯЦГ в ДГ - стандарт за яслена и целодневна група в детска градина;

Бцг – брой целодневни групи;

СДЯГ – стандарт за дете в яслена група;

Бд1 – брой деца в яслени групи към 01.01.2022 г., съгласно НЕИСПУО;

СД 2-4 – стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група

Бд2 – брой деца на 2-4 годишна възраст в целодневни групи към 01.01.2022 г., съгласно НЕИСПУО;

СДПГ – стандарт за дете в целодневна група за задължително предучилищно образование;

Бд3 – брой деца на в целодневни групи за задължително предучилищно образование към 01.01.2022 г., съгласно НЕИСПУО.

 

НОРМАТИВИ

1.Норматив за подпомагане храненето на деца от подготвителните групи по брой деца към 01.01.2022 г., съгласно НЕИСПУО;

2.Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете на ресурсно подпомагане умножен по броя на децата към 01.01.2022 г., съгласно НЕИСПУО на ресурсно подпомагане/Бдрп/;

2.Норматив за подпомагане заплащането на такси по чл.283, ал.9 от ЗПУО по брой деца в задължително предучилищно образование към 01.01.2022 г., съгласно НЕИСПУО;

3.Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина, включващ и компенсиране отпадането на такси ДГ по ЗМДТ по брой деца, обучаващи се в общинска детска градина към 01.01.2022 г, съгласно НЕИСПУО.

 

Дейност 318  -  Подготвителна група в училище

СФ = СППГ х Бпг + СДППД х Бд4 + СДПГ х Бд5 + Норматив за подпомагане храненето на деца от подготвителните групи х Бд4 или Бд5+ Норматив подпомагане заплащането на такси х Бдпзо+Норматив за издръжка на дете в общинско училище хБдоу

където:

СФ – средства по формула

 

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

СППГ - стандарт за подготвителна полудневна група;

Бпг – брой полудневни групи в училище;

СДППГ - стандарт за дете в полудневна група заз задължително предучилищно образование;

Бд4 – брой деца на 5 г. и 6 г. В задължително предучилищно образование към 01.01.2022 г., съгласно НЕИСПУО;

СДПГ – стандарт за дете в целодневна група за задължително предучилищно образование към 01.01.2022 г., съгласно НЕИСПУО;

Бд5 – брой деца на 5-6 годишна възраст за задължително предучилищно образование в целодневни групи към 01.01.2022 г., съгласно НЕИСПУО.

 

НОРМАТИВИ

1.Норматив за подпомагане храненето на деца от подготвителните групи по броя на децата към 01.01.2022 г., съгласно НЕИСПУО;

2. Норматив за подпомагане заплащането на такси по чл.283, ал.9 от ЗПУО по брой деца в задължително предучилищно образование към 01.01.2022 г., съгласно НЕИСПУО;

3.Норматив за издръжка на дете в общинско училище по брой деца, обучаващи се в училище към 01.01.2022 г, съгласно НЕИСПУО

 

 

Дейност 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии

 

СФ= СИ х Би +СПну х Бп +90% х СУП х Бу + + 1% х Р + 6,578% х ДОтеч.Г + 1,720% х ДОтв.Г + 0,700% х ДОеГ + 0,002% х ДМУ80 + СУСФО х Бу1 + ДСМБ х Бу + Норматив за група за целодневна организация х Бг + + Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден х Бу2 + Норматив за стипендии за ученик в гимназиален етап х Бу3 + Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение в първи и втори гимназиален етап х Бу4+Норматив за подпомагане храненето на учениците от І-ІV клас + 100% Норматив за занимания по интереси за институция + 100% от Норматив за занимания по интереси за ученик в дневна форма на обучение х Бу+ Норматив за ученик, записан в неспец.училище, обучаващ са в ЦСОПхБу5

където:

СФ – средства по формула

 

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

СИ - стандарт за институция;

Би – брой институции;

СПну – стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионални гимназии;

Бп – брой паралелки;

СУП – стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионални гимназии;

Бу – брой ученици, дневна форма на обучение, към 01.01.2022 г., съгласно НЕИСПУО;

СУСФО – стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение;

Бу1 – брой ученици в самостоятелна форма на обучение с приключили изпити с годишни оценки по учебните предмети;

ДСМБ –допълващ стандарт за материална база;

Бу4 – брой ученици дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап към 01.01.2022 г. в НЕИСПУО.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ

Р – резерв за нерегулярни разходи;

ДОтеч.Г – добавка отопление на течно гориво.

ДОтв.Г – добавка за отопление на твърдо гориво;

ДОеГ – добавка за отопление с екологично гориво;

ДМУ80 – добавка за малко училище до 80 ученика.

 

НОРМАТИВИ

1.Норматив за подпомагане храненето на учениците от І-ІV клас по броя на учениците към 01.01.2022 г., съгласно НЕИСПУО;

2.Норматив за стипендии за ученик в гимназиален етап;

3.Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І до VІІ клас за група;

4.Бг – брой групи за целодневна организация на учебния ден;

5. Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І до VІІ клас за ученик в група;

6.Бу2 – брой ученици в група за целодневна организация на учебния ден към 01.01.2022 г., съгласно НЕИСПУО;

7.Бу3 – брой ученици от 1-4 клас към 01.01.2022 г. по НЕИСПУО;

8. Норматив за занимания по интереси за институция/училище/;

9. Норматив за занимания по интереси за ученик в дневна форма на обучение – 100%.

10.Норматив за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващ се в ЦСОП.

11. Бу5 – брой ученици, записани в неспециализирано училище, обучаващи се в ЦСОП към 01.01.2022 г., съгласно НЕИСПУО.

 

А/ Резервът е предвиден в изпълнение на чл. 282, ал.10 от ЗПУО и представлява заделяне на средства за разходи от нерегулярен характер.Той е в размер на 1 % от средствата предвидени в допълнителните компоненти.Разпределя се между училищата въз основа на общия брой ученици в общината, умножени по броя учениците за съответното училище. ПРБ определя  правила за изразходване на средствата по резерва посочени в глава четвърта.

    Б/ Добавката за отопление на течно гориво е в размер на 6.578% от средствата и се  предоставя на училища, чиито сгради се отопляват с течно гориво. Добавката е в размер на 216 лева за ученик.

В/ Добавката за отопление на твърдо гориво е 1.720% от средствата на допълнителните компоненти и се предоставя на училища, които се отопляват на дърва и въглища.Добавката е в размер на 216 лева.

Г/ Добавката за училища за отопление с екологично гориво е 0.700% от допълнителните компоненти.Предоставя се на училища, които се отопляват на пелети и е в размер на 215 лева за 1 ученик.

Д/ Добавката за малко училище до 80 ученика е 0.002% от средствата на допълнителните компоненти и се предоставя на училища, които отговарят на критерия за малко училище до 80 ученика.Добавката е в размер на 1,44 лева.

 

Дейност 338 – Ресурсно подпомагане

СФ =  Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за ученик на ресурсно подпомагане х Бупо + Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за ученик на ресурсно подпомагане х Бдпо + Норматив за ученик на ресурсно подпомагане по броя на учениците х Бурп

 

където:

СФ – средства по формула

 

НОРМАТИВИ

1.Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за ученик на ресурсно подпомагане по броя на учениците;

2.Норматив за ученик на ресурсно подпомагане по броя на учениците;

3.Бупо – брой ученици приобщаващо образование към 01.01.2022 г., съгласно НЕИСПУО;

4.Бдпо – брой деца приобщаващо образование към 01.01.2022 г., съгласно НЕИСПУО;

5.Бурп – брой ученици на ресурсно подпомагане към 01.01.2022 г., съгласно НЕИСПУО.

Дейност 389 – Други дейности по образованието

СФ = ДСПА х Ба

където:

СФ – средства по формула

 

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

ДСПА – допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя и местата на автобусите;

Ба – брой автобуси в зависимост от местата.

 

 

 

Бюджетът на училищата, прилагащи система на делегиран бюджет се формира от:

1.преходен остатък от 2021 г.(в т.ч.целевите средства,проекти и програми)

2.средства по формули;

3.собствени приходи.

 

Стойностни показатели за БЮДЖЕТ 2022 г. по формули за разпределение на средствата между училища за делегираните от държавата дейности за образование, преходните остатъци  и собствените приходи на училищата в лева

СУ "Неофит Рилски” гр. Харманли

2 466 844

ОУ „Иван Вазов“ гр.Харманли

1 935 268

НУ „Алеко Константинов“ гр.Харманли

1 240 942

НУ "Отец Паисий"  гр. Харманли

790 696

ОУ "Христо Ботев"  с. Българин

695 225

ОУ "Иван Вазов"  с. Славяново

604 020

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"  с. Иваново

637 115

ОУ "Христо Ботев" с. Бисер

367 446

Всичко:

8 737 556

 

 

Стойностни показатели за БЮДЖЕТ 2022 г. по формули за разпределение на средствата за детски градини за делегираните от държавата дейности за образование, преходните остатъци и местни дейности  в лева

 

 

Детска градина „Ален мак“ гр.Харманли

1 085 402

Детска градина „Пролет“ гр.Харманли

1 056 066

Детска градина „Детски свят“ гр.Харманли

792 050

Всичко:

2 933 518