Икономика

Икономика

 

Община Харманли се характеризира с многоотраслова икономика. Икономическото развитие през последните години очертава положителни тенденции. Регистрираните стопански субекти в Общината са 1 022, от които микро- до 9 заети – 959, малки – от 10 до 49 заети – 53 и средни – от 50 до 249 заети – 10 предприятия. Наблюдава се относително равномерно разпределение на броя на заетите в отделните групи, както и реализираните нетни приходи от дейността. Все пак показателите са в полза на микро предприятията, които са наели 49% от заетите и са реализирали 40% от нетните приходи на предприятията в Общината.

 

 

Преобладаваща част от предприятията развиват дейност в областта на преработващата промишленост, търговията и услугите, селското, горското и рибното стопанство. На първо място по приходи от дейността, нетни приходи от продажби е преработващата промишленост, на второ място са предприятията от селското, горското и рибно стопанство, на трето – транспорта и съоръженията, складиране и пощи, на четвърто място – търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети.

В останалите сектори на икономиката се създава малък обем бруто продукция, приходи от дейността и нетни приходи от продажбите.

Конкретни данни за структурата на икономиката има за 2012г, но съотношението е запазено и към настоящия момент:

 

 

Икономически сектори

Бруто

продукция

Приходи

от дейността

 

Нетни приходи

от продажбите

 

Печалба

 

Загуба

 

1. Общо за областта

2 224 727

3 564 193

3 283 033

223 459

93 371

2. Община Харманли, в т.ч.

141 951

264 149

242 849

20 997

5 977

A селско, горско и рибно стопанство

22 153

30 992

19 247

4 849

843

B добивна промишленост

765

943

704

69

 

C преработваща промишленост

67 069

72 210

69 356

4 559

845

D производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

473

540

335

74

27

E доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

..

..

..

..

 

F строителство

3 253

4 105

3 886

108

..

G търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

17 812

118 132

117 139

5 432

1 302

H транспорт, складиране и пощи

19 337

20 244

19 660

1 594

239

I хотелиерство и ресторантьорство

1 501

2 823

2 358

126

647

J създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

85

88

85

27

..

L операции с недвижими имоти

3 491

6 686

..

3 360

136

M професионални дейности и научни изследвания

901

928

805

188

36

N административни и спомагателни дейности

174

..

..

23

..

P образование

123

123

123

12

 

Q хуманно здравеопазване и социална работа

3 662

3 767

3 633

317

..

R култура, спорт и развлечения

379

387

360

45

..

S други дейност

522

550

550

198

17

Структура на икономиката в община Харманли към 31.12.2012 г. (в хил. лв.)

 

 

Тенденцията е запазване на общата численост на стопанските единици и нарастване на бруто продукцията, нетните приходи от продажби, приходите от дейността.

В общината има неизползвани дълготрайни материални активи (сгради и съоръжения), които могат да се използват за разкриване на нови производства на индустриални стоки, а също и на такива от хранително-вкусовата промишленост.

Общинското ръководство провежда регулярни срещи с представители на бизнеса, на територията на общината, на които се предоставя информация относно общинските проекти, които се обявяват периодично и в местните медии (местен вестник, общинско радио, електронна страница на общината).

В областта на услугите, важно място заемат транспортните услуги, юридическите консултации, лечебните услуги, интернет-услуги, занаятчийски и печатарски услуги, доставка на горива и смазочни материали за населението, газстанции, бензиностанции и др.

Приблизително 90% от търговската мрежа е в частния сектор.

В общината функционират клонове на банки, както и представителства на различни застрахователни дружества.

Перспективите за икономическото развитие на община Харманли са свързани главно с привличането на инвеститори и стимулирането на местните предприятия за развитие на преработвателната промишленост, транспорт и създаване на връзки с други страни, както и развитие на туризма.

Дългосрочна цел в община Харманли е проектиране и разширяване на индустриалните зони със съпътстващата инфраструктура.