Хотели и места за настаняване в Харманли

Местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене подлежат на категоризиране по този закон независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им.

На категоризиране по този закон подлежат и заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове.

Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление за категоризиране по образец, към което прилага:

1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

4. копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

5. формуляр по образец за определяне на категорията;

6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма

Приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.

Чл. 1. (1) Разглеждане на заявление за регистрация на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност:

1. туроператорска дейност – 500 лв.;

2. туристическа агентска дейност – 500 лв.

(2) Вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на:

1. туроператорска дейност – 3500 лв.;

2. туристическа агентска дейност – 1800 лв.

(3) Таксите по чл. 1, ал. 1 се заплащат при подаването на заявлението за регистрация, а по чл. 1, ал. 2 – при получаването на удостоверението за регистрация.

Чл. 2. (1) За категоризиране на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма (ЗТ) се събират следните такси:

1. за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи – 500 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;

д) над 500 стаи – 5000 лв.;

2. за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 200 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 400 лв.;

в) от 41 до 60 стаи – 940 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;

д) над 100 стаи – 4000 лв.;

3. за категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

а) за едно легло – 10 лв. на легло;

б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой;

в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой;

4. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

а) до 20 места за сядане – 150 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;

д) над 300 места за сядане – 2000 лв.;

5. за категоризиране на туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални – за легло – 10 лв. на легло;

6. за категоризиране на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:

а) до 20 места за сядане – 150 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

в) над 50 места за сядане – 500 лв.

Чл. 3. (1) За сертифициране на балнеолечебни (медикъл спа), спа, уелнес и таласотерапевтични центрове се събират следните такси:

1. за разглеждане на заявлението за сертифициране на балнео (медикъл спа), спа, уелнес и таласотерапевтичен център – 500 лв.;

2. за вписване в Националния туристически регистър (НТР) по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма и издаване на сертификат – 1000 лв.

(2) Таксите по ал. 1, т. 1 се заплащат при подаването на заявлението за сертифициране, а по ал. 1, т. 2 – при получаването на сертификат и табела.

Чл. 4. За вписване в НТР на правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители и издаване на идентификационна карта по чл. 148, ал. 1 ЗТ се събират следните такси:

1. екскурзоводи – 125 лв.;

2. планински водачи – 125 лв.;

3. ски учители – 125 лв.

Чл. 5. (1) В случаите по чл. 134, ал. 1 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2, ал. 1.

(2) В случаите по чл. 134, ал. 5 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.

(3) При подаването на заявлението за промяна по ал. 1 и 2 се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.

Чл. 6. За потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на декларация по реда на чл. 133, ал. 3 ЗТ се събират следните такси:

1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи – 450 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 2500 лв.;

д) над 500 стаи – 4500 лв.;

2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 180 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 360 лв.;

в) от 41 до 60 стаи – 850 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 1800 лв.;

д) над 100 стаи – 3600 лв.;

3. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

а) за едно легло – 9 лв. на легло;

б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;

в) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой;

4. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

а) до 20 места за сядане – 130 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;

д) над 300 места за сядане – 1800 лв.;

5. за потвърждаване на категорията на туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални – за легло – 9 лв. на легло;

6. за потвърждаване на категорията на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:

а) до 20 места за сядане – 130 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;

в) над 50 места за сядане – 450 лв.

Чл. 7. (1) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:

1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти – 150 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно туроператорите и туристическите агенти – 150 лв.;

3. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособните екскурзоводи, ски учители и планински водачи – 50 лв.

(2) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:

1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти – 50 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно туроператорите и туристическите агенти – 50 лв.;

3. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособните екскурзоводи, ски учители и планински водачи – 30 лв.

Чл. 8. За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за категория на туристически обект или на сертификат за съответен вид център – 100 лв.

Чл. 9. За изработване на нова табела за определена категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 13 ЗТ или за вид сертифициран център по чл. 3, ал. 2, т. 5 ЗТ, при захабяване на издадената, се събира такса 50 лв.

Списък на местата за настаняване, хранене и развлечение на територията на Община Харманли.

 

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

             

Наименование на обекта

Адрес на обекта

Фирма стопанистваща обекта

Категория на обекта

Брой места

1

Стаи за гости "Венеция"

ул."Алеко Константинов" №24, тел.: 0895 440 776

ЕТ "Георги Димитров"

две звезди

8

2

Семеен хотел "Ралица"

местност "Старите лозя"  тел.: 0373 87054

"Виктория Стоун" ООД

една звезда

13

3

Семеен хотел "Авангард"

ул."Алеко Константинов" №42, тел.: 0899 877 621

"Рос - мен" ДЗЗД

една звезда

15

4

Семеен хотел "Желкови"

ул."Ал. Стамболийски" №120                           тел.: 0373 82223

"Виктория Стоун" ООД

една звезда

12

5

Семеен хотел "Алгера"

ул."Георги Жечев"№9А,                            тел.: 0373 85193

ЕТ "Алгера - Петко Владов"

една звезда

10

6

Семеен хотел "Прима"

бул. "България" №83               тел.: 0373 82216

"Прима АТ" ЕООД

една звезда

38

7

Стаи за гости "Спартак"

ул."Ал. Константинов" №42                                   тел.: 089 7812466

ЕТ "Спартак - Румяна Русева"

една звезда

8

8

 

 
 

Семеен хотел "Хеброс" 2-ри етаж

пл. "Възраждане" №7

"Скорост - Н" ООД

една звезда

10

9

Семеен хотел "Хеброс"

пл. "Възраждане" №7               тел.: 0373 85086, 0373 88427

"Радина 2003" ЕООД

една звезда

10

10

Хотел "България"

пл. "Възраждане" №7

"Скорост-Н"

една звезда

10

11

Хотел "Приказките"

местност "Дефилето"                тел.: 0373 86905

"Пайнер" ООД

три звезди

200

 

МЕСТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

           

Наименование на обекта

Адрес на обекта

Фирма стопанистваща обекта

Категория на обекта

Брой места

1

Снек-бар "Глобус"

бул."България" №82

"Иванови КВ" ЕООД

две звезди

46

2

Ресторант "Градска градина"

гр. Харманли, Градска градина

"Бонев комерс" ЕООД

две звезди

94

3

Снек-бар "Воеводите"

 ул."Васил Левски" №85

ЕТ "Любен Филипов"

две звезди

65

4

Снек-бар "Турист"

гр. Харманли, кв. "Тракия"

"Вам-5" ЕООД

две звезди

150

5

Снек-бар "Роки"

пл. "Петко Каравелов" №1

"Краси-ТМС" ЕООД

две звезди

35

6

Бистро "Санта"

ж.к. "Изгрев"

ЕТ "Санта-Станка Атанасова"

една звезда

50

7

Бистро "Класик"

ул."Ал. Константинов" №89

"Класик 1" ЕООД

три звезди

50

8

Бистро "Софра"

паркинг "Изворът на белоногата"

"Умай-2" ЕООД

една звезда

20

9

Бистро "Ралица"

местност "Старите лозя"

"Виктория Стоун" ООД

една звезда

20

10

Бистро "Авангард"

ул."Ал. Константинов" №42

"Рос-мен" ДЗЗД

една звезда

50

11

Бистро "Желкови"

ул."Ал. Стамболийски" №114А

"Виктория Стоун" ООД

една звезда

20

12

Бистро

гр. Харманли, Автогара

"Чайката" ЕООД

две звезди

32

13

Бистро "Флора"

ул. "Петко Каравелов" №28

"Бонев комерс" ЕООД

две звезди

50

14

Бистро "Панацея"

бул."България" №56

"Авагра" ЕООД

две звезди

50

15

Фаст-Фууд

гр. Хармани, Автогара

"Хамуд-Харманли" ЕООД

една звезда

40

16

Фаст-Фууд "VIVA"

АМ "Марица", 76,5 км.

"ОМВ България" ООД

две звезди

41

17

Летен бар "Басейн"

гр. Харманли, Градска градина

"Бонев комерс" ЕООД

две звезди

20

18

Ресторант-пицария "Атлас"

бул. "България" №76

"Булк-09" ООД

две звезди

50

19

Дискотека "Кристал"

пл. "Възраждане" №4

"Нико груп 65" ЕООД

две звезди

80

20

Пицария "Верона"

пл. "Възраждане" №4

"Вероник М 7" ЕООД

една звезда

148

21

Кафене "Оскар"

бул. "България" №6

"Василев 89 груп" ЕООД

една звезда

20

22

Кафе сладкарница "Експресо"

бул. "България" №3

"Взир" ООД

една звезда

30

23

Кафе аперитив "Културен център"

бул. "България" №13Б

"Джи Ти Корп" ЕООД

две звезди

50

24

Сладкарница "Патиланци"

гр. Харманли, Градска градина

"Софи 16" ЕООД

една звезда

40

25

Кафене

ул. "Хан Аспарух" №11

ЕТ "Илинден-Генчо Милков"

една звезда

20

26

Кафе-аперитив

бул. "България" №22

"Афродити-А" ЕООД

една звезда

40

27

Кафе-аперитив "Ривиера"

пл. "Възраждане" №30

"Рамакар" ЕООД

две звезди

50

28

Кафе-аперитив "Фея"

гр. Харманли, Кооперативен пазар

"Ани Гюр" ЕООД

две звезди

50

29

Кафе-аперитив "Кръгово"

пл. "Съединение" №3

"Менка 86" ЕООД

две звезди

30

30

Кафе-аперитив "Алгера"

ул. "Георги Жечев" №9А

ЕТ "Алгера-Петко Владов"

една звезда

20

31

Кафе-аперитив "Кристал"

пл. "Възраждане" №4

"Нико груп 65" ЕООД

две звезди

80

32

Кафе-аперитив "Кристал 2"

бул. "България" №84

"Нико груп 65" ЕООД

една звезда

36

33

Кафе-аперитив

ул. "Неофит Рилски" №41

ЕТ "Васи-Иван Крачунски"

две звезди

18

34

Бистро „Никол“

бул.“България“ №84

„Никол 1405“ЕООД

две звезди

150

35

Бистро „Road Star“

ул. „Никола Петков“№1

„Шанс-В-Н“ ООД

една звезда

42

36

Кафе-аперитив „Чико“

гр. Харманли, Автогара

ЕТ“Милко – Милко Грозев“

една звезда

49

37

Бистро „Силвена“

ул.“Георги Жечев“ №9

ЕТ“Силвена – Станета Сиромахова“

една звезда

50

38

Бистро „Делфин“

гр. Харманли, Кооперативен пазар

ЕТ“МГТ – Дойчин Стайков“

две звезди

46

39

Кафе-сладкарница „Тортико“

бул.“България“ №78А

„Тортико“ ЕООД

една звезда

50

40

Бистро „Лятна градина“

ул. „Бенковска“ №46

„СИМС-2011“ ЕООД

една звезда

150

41

Бистро „Чевермето“

гр. Харманли, м-ст „Каратопрака“

„Браткар“ ЕООД

една звезда

49