Хотели и места за настаняване в Харманли

 

Местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене подлежат на категоризиране по този закон независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им.

На категоризиране по този закон подлежат и заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове.

Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

2. към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

(2) Лицето, което ще извършва настаняване в къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

2. към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;

 

Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости или апартаменти за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване – стаи за гости, апартаменти за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

2. към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

 

 

 

ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма

 

 

Приета с ПМС № 118 от 1.04.2021 г., обн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2021 г., в сила от 6.04.2021 г.

 

Чл. 1. (1) За разглеждане на документите за извършване на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност:

1. туроператорска дейност – 500 лв.;

2. туристическа агентска дейност – 500 лв.;

3. туроператорска и туристическа агентска дейност – 1000 лв.

(2) За вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на:

1. туроператорска дейност – 3000 лв.;

2. туристическа агентска дейност – 1500 лв.;

3. туроператорска и туристическа агентска дейност – 4500 лв.

(3) За вписване на настъпили промени в обстоятелствата относно регистрираните лица за извършване на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност:

1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в Националния туристически регистър (НТР) относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 50 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно регистрираните лица, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 30 лв.

(4) Таксите по чл. 1, ал. 1 се заплащат при подаването на заявлението за регистрация, а по чл. 1, ал. 2 – при получаването на удостоверението за регистрация.

 

Чл. 2. (1) За разглеждане на документите за категоризиране на туристически обекти по чл. 123124125 и 126 от Закона за туризма (ЗТ) се събират следните такси:

1. за разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи – 200 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 500 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 900 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 1250 лв.;

д) над 500 стаи – 2250 лв.;

2. за разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 100 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 175 лв.;

в) от 41 до 60 стаи – 370 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 600 лв.;

д) над 100 стаи – 1750 лв.;

3. за разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала, къмпинги:

а) къщи за гости за едно легло – 10 лв. на легло;

б) бунгала за едно легло – 8 лв. на легло;

в) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 5 лв. на брой;

г) за място на палатка в къмпинг – 5 лв. на брой;

4. за разглеждане на документите за категоризиране на туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални – за легло – 4 лв. на легло;

5. за разглеждане на документите за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане – 75 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;

в) от 51 до 100 места за сядане – 250 лв.;

г) от 101 до 150 места за сядане – 400 лв.;

д) от 151 до 250 места за сядане – 600 лв.;

е) от 251 до 300 места за сядане – 700 лв.;

ж) над 300 места за сядане – 1000 лв.;

6. за разглеждане на документите за категоризиране на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:

а) до 20 места за сядане – 75 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;

в) над 50 места за сядане – 200 лв.

(2) За вписване в НТР на туристически обекти по чл. 123124125 и 126 от ЗТ се събират следните такси:

1. за вписване в НТР на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи – 200 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 500 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 900 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 1250 лв.;

д) над 500 стаи – 2250 лв.;

2. за вписване в НТР на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 100 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 175 лв.;

в) от 41 до 60 стаи – 370 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 600 лв.;

д) над 100 стаи – 1750 лв.;

3. за вписване в НТР на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала, къмпинги:

а) къщи за гости за едно легло – 10 лв. на легло;

б) бунгала за едно легло – 8 лв. на легло;

в) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 5 лв. на брой;

г) за място на палатка в къмпинг – 5 лв. на брой;

4. за вписване в НТР на туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални – за легло – 4 лв. на легло;

5. за вписване в НТР на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане – 75 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;

в) от 51 до 100 места за сядане – 250 лв.;

г) от 101 до 150 места за сядане – 400 лв.;

д) от 151 до 250 места за сядане – 600 лв.;

е) от 251 до 300 места за сядане – 700 лв.;

ж) над 300 места за сядане – 1000 лв.;

6. за вписване в НТР на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:

а) до 20 места за сядане – 75 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;

в) над 50 места за сядане – 200 лв.

(3) За вписване на настъпили промени в обстоятелствата относно категоризирани туристически обекти – места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и прилежащите към тях заведения:

1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от ЗТ относно категоризирани туристически обекти, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 50 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от ЗТ относно категоризирани туристически обекти, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 30 лв.

(4) Таксите по чл. 2, ал. 1 се заплащат при подаването на документите за категоризиране, а по чл. 2, ал. 2 – при вписване в НТР и получаването на категорийната символика (удостоверение и табела).

 

Чл. 3. (1) За регистрация и вписване в НТР на места за настаняване клас В – стаи за гости и апартаменти за гости, се събира такса 20 лв. на легло.

(2) За вписване на промени в НТР на стаи за гости и апартаменти за гости, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение), се събира такса 50 лв.

(3) За вписване на промени в НТР на стаи за гости и апартаменти за гости, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение), се събира такса 20 лв.

 

Чл. 4. (1) За потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 123124125 и 126 от ЗТ, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на заявление-декларация по реда на чл. 133, ал. 3 от ЗТ се събират следните такси:

1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи – 350 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 800 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 1600 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 2200 лв.;

д) над 500 стаи – 4000 лв.;

2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 180 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 300 лв.;

в) от 41 до 60 стаи – 650 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 1100 лв.;

д) над 100 стаи – 3200 лв.;

3. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала, къмпинги:

а) къщи за гости за едно легло – 18 лв. на легло;

б) бунгала за едно легло – 14 лв. на легло;

в) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;

г) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой;

4. за потвърждаване на категорията на туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални – за легло – 7 лв. на легло;

5. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане – 130 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;

в) от 51 до 100 места за сядане – 450 лв.;

г) от 101 до 150 места за сядане – 720 лв.;

д) от 151 до 250 места за сядане – 1100 лв.;

е) от 251 до 300 места за сядане – 1300 лв.;

ж) над 300 места за сядане – 1800 лв.;

6. за потвърждаване на категорията на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:

а) до 20 места за сядане – 130 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;

в) над 50 места за сядане – 350 лв.

  

Чл. 5. За промяна на категорията на туристическия обект се събират следните такси:

1. в случаите по чл. 134, ал. 1 от ЗТ – при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2; при подаването на заявлението за промяна на категорията се заплаща посочената такса по чл. 2, ал. 1, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – таксата по чл. 2, ал. 2;

2. в случаите по чл. 134, ал. 5 от ЗТ – при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 80 лв.

 

Чл. 6. (1) За разглеждането на документите за сертифициране на прилежащи към места за настаняване и самостоятелните балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове се събират следните такси:

1. балнеолечебен (медикъл СПА) център – 400 лв.;

2. СПА център – 350 лв.;

3. уелнес център – 300 лв.;

4. таласотерапевтичен център – 250 лв.

(2) За вписване в НТР на прилежащите към места за настаняване и самостоятелните центрове в курортна и градска среда, изградени, оборудвани и обзаведени за предоставяне на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги:

1. балнеолечебен (медикъл СПА) център – 900 лв.;

2. СПА център – 850 лв.;

3. уелнес център – 800 лв.;

4. таласотерапевтичен център – 750 лв.

(3) За вписване на промени в обстоятелствата на прилежащите към места за настаняване и самостоятелните центрове в курортна и градска среда, изградени, оборудвани и обзаведени за предоставяне на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги се събират следните такси:

1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно сертифицирани центрове, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (сертификат) – 50 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно сертифицирани центрове, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (сертификат) – 30 лв.

(4) Таксите по ал. 1 се заплащат при подаването на заявлението за сертифициране, по ал. 2 – при вписване в НТР и получаването на сертификат и табела, а по ал. 3 – при вписване в НТР.

 

 Чл. 7. (1) За разглеждането на документите за регистрация на ски училище и за вписване в Националния туристически регистър се събират следните такси:

1. за разглеждане на заявлението за регистрация – 100 лв.;

2. за вписване в Националния туристически регистър и издаване на удостоверение за регистрация – 200 лв.

(2) За вписване на промени в обстоятелствата на ски училища се събират следните такси:

1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 50 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно регистрираните лица, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 30 лв.

(3) Таксите по ал. 1, т. 1 се заплащат при подаването на заявлението за регистрация, а по ал. 1, т. 2 – при получаването на удостоверение.

 

Чл. 8. (1) За вписване в НТР на правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители и издаване на идентификационна карта по чл. 148, ал. 1 от ЗТ се събират следните такси:

1. екскурзоводи – 120 лв.;

2. планински водачи – 120 лв.;

3. ски учители – 120 лв.

(2) За вписване на промени в обстоятелствата в НТР относно правоспособни планински водачи, ски учители и екскурзоводи се събират следните такси:

1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособни планински водачи, ски учители и екскурзоводи, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (идентификационна карта) – 30 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособни планински водачи, ски учители и екскурзоводи, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (идентификационна карта) – 20 лв.

 

Чл. 9. (1) За издаване на дубликат на издадено удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за регистрация на ски училище, на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект, на удостоверение за регистрация на стая/апартамент за гости и на сертификат за туристически обект се събира такса 50 лв.

(2) За издаване на дубликат на идентификационна карта на екскурзоводи, планински водачи и ски учители се събира такса 30 лв.

(3) Таксите по ал. 1 и 2 се заплащат при подаването на заявление-декларация за издаване на дубликат.

 

Чл. 10. (1) За изработване на нова табела за определена категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗТ или за вид сертифициран център по чл. 3, ал. 2, т. 5 от ЗТ при захабяване на издадената се събира такса 30 лв.

(2) Таксата по ал. 1 се заплаща при подаването на заявлението.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

 § 1. По смисъла на тарифата "стая съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, включена в капацитета на места за настаняване клас А" е:

1. една стая, която се състои от антре, помещение за нощуване и санитарен възел;

2. един апартамент (едностаен, двустаен, тристаен, четиристаен), който се състои от антре, спалня/спални, дневна или хол и санитарен възел, или

3. един апартамент (едностаен, двустаен, тристаен, четиристаен), който се състои от антре, спалня/спални, дневна, кухня или кухненски бокс, кът за хранене и/или столова, както и санитарен възел.

Списък на местата за настаняване, хранене и развлечение на територията на Община Харманли.

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Наименование на обекта Адрес на обекта Фирма
стопаниставаща
обекта
Категория на обекта Брой места
1

Семеен хотел 
"България"

бул. "България" № 56, телефон: +359 879 887 784; +359 373 88818 "България 56" ЕООД три звезди 32
2

 Семеен хотел "Ралица"

местност "старите лозя", телефон: +359 373 87054 "Виктория стоун" ООД една звезда 13
3

 

Семеен хотел "Авангард"

ул. "Алеко Константинов" № 42, телефон: +359 899 877 621  "Рос-мен" ДЗЗД две звезди 15
4

 

Семеен хотел "Желкови"

ул. "Ал. Стамболийски" № 114 А, телефон: +359 887 819 977; +359 373 82223 "Виктория стоун" ООД една звезда 14
5

 

Семеен хотел "Прима"

бул. "България" № 83, телефон: +359 884 507 330; +359 373 82216 "Прима АТ" ЕООД една звезда 38
6

 

Стаи за гости "Спартак"

ул. "Бенковски" № 76, телефон :+359 897 812 466 ЕТ "Спартак - Румяна Русева" Регистрация на място за настаняване клас "В" 8
7

 

Стаи за гости "Хеброс" 2-ри еатаж

пл. "Възраждане" № 7  "Скорост - Н" ООД една звезда 12
8

,

Стаи за гости "Хеброс" 1-ви еатаж

пл. "Възраждане" № 7  "Радина 2003" ЕООД една звезда 12
9

 

Хотел "Приказките"

местност "Дефилето", телефон: +359 373 86905 "Пайнер" ООД три звезди 94
10 Къща за гости с. Остър камък общ. Харманли, с. Остър камък ЕТ "Агро тур - Ширин Мустафа" една звезда 5
11 Къща за гости с. Коларово общ. Харманли, с. Коларово "Бългериън уайн индъстри" АД една звезда 18
12 Стаи за гости "ЕОЛЕА" село Бисер общ. Харманли, с. Бисер Ангел Василев Регистрация на място за настаняване клас "В" 4

 

МЕСТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Наименование на обекта Адрес на обекта Фирма
стопаниставаща
обекта
Категория на обекта Брой места
1 Снекбар "Турист" гр. Харманли, кв. "Тракия" "Вам-5" ЕООД две звезди 190
2 Ресторант-пицария "Атлас" бул. "България" № 76 "Вам-6" ЕООД две звезди 150
3 Ресторант-пицария "Верона" пл. "Възраждане " № 4 "Вероник М7" ЕООД една звезда 149
4 Ресторант "Кристал"  пл. "Възраждане " № 4 "Кристал старс" ООД две звезди 100
5 Снек бар "Нестор" ул. "Алеко Константинов" № 18 ЕТ"Саня-90-Нестор Иванов" две звезди 135
6 Бистро "Авангард" ул. "Алеко Константинов" № 42 "Рос-мен" ДЗЗД една звезда 150
7 Бистро "Ралица" местност "Старите лозя" "Виктория стоун" ООД една звезда 20
8 Бистро "Пчелата" бул. "България" № 84 "Христови-2016" ЕООД една звезда 150
9 Бистро  гр. Харманли, Автогара "Детелина 14" ЕООД две звезда 50
10 Бистро "Желкови" ул. "Ал.Стамболийски" № 114А "Виктория стоун" ООД една звезда 20
11 Бистро "Флора" ул."Петко Каравелов" № 28 "Бонев комерс" ЕООД две звезди 75
12 Бистро "Национал" ул. Рила"№ 4 ЕТ "Саша Стефанова" две звезди 50
13 Бистро "При Наско" ул. "Балкан" "Сакарски и сие" ЕООД една звезда 38
14 Бистро "Чевермето" гр.Харманли, м-ст "Каратопрака" "Браткар" ЕООД една звезда 49
15 Бистро "Панацея' бул. "България" № 56 "Авагра" ЕООД две звезди 50
16 Бистро "Делфин" гр. Харманли, Кооперативен пазар ЕТ "МГТ-Дойчин Стайков" две звезди 46
17 Бистро "Силвена" ул. "Георги Жечев" № 9 ЕТ "Силвена - Станета Сиромахова" една звезда 50
18 Бистро "Лятна градина" ул. "Бенковска" 46 "СИМС-2011" ЕООД една звезда 150
19 Бистро ул. "Никола Петков" № 1 "Шанс-В-Н" ООД една звезда 30
20 Кафе-аператив "Дъга" бул. "България" № 6 "Парти трейд" ООД две звезди 50
21 Кафе-аператив "Кристал" пл."Възраждане" № 4 "СИМС-2011" ЕООД една звезда 149
22 Кафе ул. "Рила" № 8 "Дима-Дима Маркова" ЕООД една звезда 21
23 Кафе-сладкарница "Експресо" бул. "България" № 3 "Взир" ООД една звезда 80
24 Кафе-аператив "Кръгово" пл. "Съединение" № 3 "Менка 86" ЕООД две звезди 50
25 Кафе-аператив "Кристал 2" бул. "България" № 84 "Еко Танк БГ" ЕООД една звезда 50
26 Кафе-сладкарница "Парапина" ул. "Балкан" № 1 "Русская косметика" ЕООД една звезда 20
27 Кафе-аператив "Уйката" ул. "Неофит Рилски" № 4 "Стелла-Саша" ЕООД две звезди 48
28 Кафе-сладкарница "Тортико" бул. "България" № 78А "Тортико" ЕООД една звезда 50
29 Заведение за бързо хранене "VIVA" АМ "Марица", 76,5 км. "ОМВ България"ООД една звезда 81
30 Фаст фууд "Бронто" ул. Сакар планина" 21 "Бронто-2016" ЕООД една звезда 20
31 Винарна "Сакар" ул. "Коста Андреев" № 3 "Басарея" ООд две звезди 50
32 Кафе-сладкарница "Патиланци" гр. Харманли, Градска градина "Весели патиланци" ЕООД една звезда 68
33 Бистро "Герганин извор" Паркинг "Бисерска Гергана" общ. Харманли "Джогов" ЕООД една звезда 100
34 Кафе-аператив общ. Харманли, с. Върбово ЕТ"Клеопатра-Деляна Вълкова" една звезда 50
35 Кафе-аператив "Назми" общ. Харманли, с. Българин ЕТ"Назми Сали" две звезди 50
36 Кафе-аператив "Дивия кестен" общ. Харманли, с. Преславец ЕТ"Павлинка Точева" едназвезда 20
37 Кафе-аператив "Елит" общ. Харманли, с. Славяново ЕТ "Гогов - Владимир Гогов" една звезда 20
38 Бистро общ. Харманли, с. Бисер ЕТ"Рада Динкова-Генчо Генев" една звезда 50
39 Кафе-аператив общ. Харманли, с. Бисер "Скорпион 13-2009" ЕООД една звезда 20
40 Кафе-аператив общ. Харманли, с. Доситеево ЕТ "Стефан Тасев" две звезди 20