Хотели и места за настаняване в Харманли

Местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене подлежат на категоризиране по този закон независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им.

На категоризиране по този закон подлежат и заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове.

Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление за категоризиране по образец, към което прилага:

1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

4. копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

5. формуляр по образец за определяне на категорията;

6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма

Приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.

Чл. 1. (1) Разглеждане на заявление за регистрация на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност:

1. туроператорска дейност – 500 лв.;

2. туристическа агентска дейност – 500 лв.

(2) Вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на:

1. туроператорска дейност – 3500 лв.;

2. туристическа агентска дейност – 1800 лв.

(3) Таксите по чл. 1, ал. 1 се заплащат при подаването на заявлението за регистрация, а по чл. 1, ал. 2 – при получаването на удостоверението за регистрация.

Чл. 2. (1) За категоризиране на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма (ЗТ) се събират следните такси:

1. за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи – 500 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;

д) над 500 стаи – 5000 лв.;

2. за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 200 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 400 лв.;

в) от 41 до 60 стаи – 940 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;

д) над 100 стаи – 4000 лв.;

3. за категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

а) за едно легло – 10 лв. на легло;

б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой;

в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой;

4. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

а) до 20 места за сядане – 150 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;

д) над 300 места за сядане – 2000 лв.;

5. за категоризиране на туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални – за легло – 10 лв. на легло;

6. за категоризиране на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:

а) до 20 места за сядане – 150 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

в) над 50 места за сядане – 500 лв.

Чл. 3. (1) За сертифициране на балнеолечебни (медикъл спа), спа, уелнес и таласотерапевтични центрове се събират следните такси:

1. за разглеждане на заявлението за сертифициране на балнео (медикъл спа), спа, уелнес и таласотерапевтичен център – 500 лв.;

2. за вписване в Националния туристически регистър (НТР) по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма и издаване на сертификат – 1000 лв.

(2) Таксите по ал. 1, т. 1 се заплащат при подаването на заявлението за сертифициране, а по ал. 1, т. 2 – при получаването на сертификат и табела.

Чл. 4. За вписване в НТР на правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители и издаване на идентификационна карта по чл. 148, ал. 1 ЗТ се събират следните такси:

1. екскурзоводи – 125 лв.;

2. планински водачи – 125 лв.;

3. ски учители – 125 лв.

Чл. 5. (1) В случаите по чл. 134, ал. 1 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2, ал. 1.

(2) В случаите по чл. 134, ал. 5 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.

(3) При подаването на заявлението за промяна по ал. 1 и 2 се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.

Чл. 6. За потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на декларация по реда на чл. 133, ал. 3 ЗТ се събират следните такси:

1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи – 450 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 2500 лв.;

д) над 500 стаи – 4500 лв.;

2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 180 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 360 лв.;

в) от 41 до 60 стаи – 850 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 1800 лв.;

д) над 100 стаи – 3600 лв.;

3. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

а) за едно легло – 9 лв. на легло;

б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;

в) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой;

4. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

а) до 20 места за сядане – 130 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;

д) над 300 места за сядане – 1800 лв.;

5. за потвърждаване на категорията на туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални – за легло – 9 лв. на легло;

6. за потвърждаване на категорията на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:

а) до 20 места за сядане – 130 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;

в) над 50 места за сядане – 450 лв.

Чл. 7. (1) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:

1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти – 150 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно туроператорите и туристическите агенти – 150 лв.;

3. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособните екскурзоводи, ски учители и планински водачи – 50 лв.

(2) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:

1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти – 50 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно туроператорите и туристическите агенти – 50 лв.;

3. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособните екскурзоводи, ски учители и планински водачи – 30 лв.

Чл. 8. За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за категория на туристически обект или на сертификат за съответен вид център – 100 лв.

Чл. 9. За изработване на нова табела за определена категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 13 ЗТ или за вид сертифициран център по чл. 3, ал. 2, т. 5 ЗТ, при захабяване на издадената, се събира такса 50 лв.

Списък на местата за настаняване, хранене и развлечение на територията на Община Харманли.

 

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

             

Наименование на обекта

Адрес на обекта

Фирма стопанистваща обекта

Категория на обекта

Брой места

1

Семеен хотел "България"

бул."България" № 56

моб.тел: +359 879 887 784

телефон: + 359 373 88 818

"България 56" ЕООд 

три звезди

32

2

Семеен хотел "Ралица"

местност "Старите лозя"  тел.: 0373 87054

"Виктория Стоун" ООД

една звезда

13

3

Семеен хотел "Авангард"

ул."Алеко Константинов" №42, тел.: 0899 877 621

"Рос - мен" ДЗЗД

две звезда

15

4

Семеен хотел "Желкови"

ул."Ал. Стамболийски" №120                          

тел.: 0373 82223

"Виктория Стоун" ООД

една звезда

14

5

Семеен хотел "Прима"

бул. "България" №83               тел.: 0373 82216

"Прима АТ" ЕООД

една звезда

38

6

Стаи за гости "Спартак"

ул."Ал. Константинов" №42                                   тел.: 089 7812466

ЕТ "Спартак - Румяна Русева"

една звезда

8

7

 

 
 

Семеен хотел "Хеброс" 2-ри етаж

пл. "Възраждане" №7

"Скорост - Н" ООД

една звезда

12

8

Семеен хотел "Хеброс" 1-ви етаж

пл. "Възраждане" №7             

"Радина 2003" ЕООД

една звезда

12

9

Хотел "Приказките"

местност "Дефилето"                тел.: 0373 86905

"Пайнер" ООД

три звезди

94

10  

Къща за гости

с. Остър камък

общ. Харманли, с. Остър камък ЕТ "Агро тур - Ширин Мустафа" една звезда 5
11  

Къща за гости

с. Коларово

общ. Харманли, с. Коларово ЕТ "Стефка Грозева" една звезда 18

 

МЕСТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

           

Наименование на обекта

Адрес на обекта

Фирма стопанистваща обекта

Категория на обекта

Брой места

1

Снекбар "Глобус"

бул."България" №82

"Жоро Креми" ЕООД

две звезди

46

2 Снекбар "Нестор" ул. "Алеко Константинов" № 18 ЕТ "Саня-90-Нестор Иванов" две звезди 135

3

Ресторант "Градска градина"

гр. Харманли, Градска градина

"Бонев комерс" ЕООД

две звезди

94

4

Снекбар "Воеводите"

 ул."Васил Левски" №85

ЕТ "Любен Филипов"

две звезди

65

5

Снекбар "Турист"

гр. Харманли, кв. "Тракия"

"Вам-5" ЕООД

две звезди

150

6

Бистро

бул. "България" № 84

"Христови - 2016" ЕООД

две звезди

150

7

Бистро "Санта"

ж.к. "Изгрев"

ЕТ "Санта-Станка Атанасова"

една звезда

50

8

Бистро "Класик"

ул."Ал. Константинов" №89

"Класик 1" ЕООД

три звезди

50

9

Бистро "Национал"

ул. "Рила" № 4

ЕТ "Саша Стефанова" 

две звезди

50

10

Бистро "Ралица"

местност "Старите лозя"

"Виктория Стоун" ООД

една звезда

20

11

Бистро "Авангард"

ул."Ал. Константинов" №42

"Рос-мен" ДЗЗД

една звезда

150

12

Бистро "Желкови"

ул."Ал. Стамболийски" №114А

"Виктория Стоун" ООД

една звезда

20

13

Бистро

гр. Харманли, Автогара

"Детелина 14" ЕООД

две звезди

32

14

Бистро "Флора"

ул. "Петко Каравелов" №28

"Бонев комерс" ЕООД

две звезди

75

15

Бистро "Панацея"

бул."България" №56

"Авагра" ЕООД

две звезди

50

16

Бистро При Наско"

ул. "Балкан" № 26 А

"Сакарски и сие" ЕООД

една звезда

38

17

Бистро "Лятна градина"

ул. "Бенковска' № 46

"СИМС-2011" ЕООД

една звезда

150

18

Бистро "Чевермето"

гр. Харманли, м-ст "Каратопрака

"Браткар" ЕООД

една звезда

49

19

Бистро "Делфин"

гр. Харманли, Кооперативен пазар

ЕТ "МГТ - Дойчин Стайков"

две звезди

46

20

Бистро "Силвена"

ул. "Георги Жечев" № 9

ЕТ "Силвена - Станета Сиромахова"

една звезда

50

21

Бистро "Road Star"

ул. "Никола Петков" № 1

"Шанс-В-Н" ООД

една звезда

30

22

Фастфууд "Бронто"

ул. "Сакар планина" № 21

"Бронто-2016" ЕООД

една звезда

20

23

Фастфууд "VIVA"

АМ "НАрица", 76,5 км

"ОМВ България" ООД

две звезди

41

24

Винарна "Сакар"

ул. "Коста Андреев" №3

"Басареа" ЕООД

две звезди

50

25

Летен бар "Басеин"

гр. Харманли, Градска градина

"Бонев комерс" ЕООД

две звезди

20

26

Ресторант-пицария "Атлас"

бул. "България" № 76

"ВАМ-6" ЕООД

две звезди

150

27

Пицария "Верона"

пл. "Възраждане" №4

"Вероник М7" ЕООД

една звезда

148

28

Кафе-бар "Али Баба"

ул. "Ханска" № 1

"Арондиева и син" ЕООД

две звезди

140

29

Кафе-сладкарница "Експресо"

бул."България"№ 3

"Взир" ООД

две звезди

80

30

Кафе-аперитив "Културен център"

бул. "България" № 13Б

"Джи Ти Корп" ЕООД

две звезди

50

31

Сладкарница "Патиланци"

угр. Харманли, Градска градина

"Софи 16" ЕООД

една звезда

40

32

Кафе-аперитив "Ривиера"

пл. "Възраждане" № 30

"Рамакар" ЕООД

две звезди

50

33

Кафе-сладкарница "Парапина"

ул. "Балкан" № 1

"Русская косметика" ЕООД

една звезда

20

34

Кафе-аперитив "Кръгово"

пл. "Съединение" № 3

"Менка 86" ЕООД

две звезди

50

35

Кафе-аператив "Дъга"

бул.“България“ №6

„Веселяка - 2018“ ООД

две звезди

50

36

Кафе-аператив "Кристал"

пл. "Възраждане" № 4

„СИМС-2011“ ЕООД

една звезда

120

37

Кафе-аперитив „Кристал 2“

бул. "България" № 84

"Еко Танк БГ" ЕООД

една звезда

50

38

Кафе-аператив "Уйката"

ул. "Неофит Рилски" № 4

"Стелла-Саша" ЕООД

две звезди

48

39

Кафе-аператив "Чико"

гр. Харманли, Автогара

ЕТ“Милко– Милко Грозев“

една звезда

49

40

Кафе-сладкарница „Тортико“

бул.“България“ №78А

„Тортико“ ЕООД

една звезда

50

41

Бистро „Златна рибка“

общ. Харманли, с. Доситеево

ЕТ"Златна-Златка Иванова"

една звезда

50

42

Кафе-аператив

общ. Харманли, с. Върбово

ЕТ "Клеопатра-Деляна Вълкова"

една звезда

50

43 Кафе-аператив "Назми" общ. Харманли, с. Българин ЕТ "Назми Сали" две звезди 50
44 Кафе-аператив "Дивия кестен" общ. Харманли, с. Преславец ЕТ "Павлинка Тпчева" една звезда 20
45 Кафе-аператив "Елит" общ. Харманли, с. Славяново ЕТ "Гогов - Владимир Гогов" една звезда 20
46 Бистро общ. Харманли, с. Бисер ЕТ "Рада Динкова-Генчо Генев" една звезда 50
47 Кафене общ. Харманли, с. Славяново ЕТ "Дамян Дамянов" две звезди 18
48 Кафе-аператив общ. Харманли, с. Бисер "Скорпион 13-2009"ЕООД една звезда 20
49 Кафе-аператив общ. Харманли, с. Доситеево ЕТ "Стефан Тасев" две звезди 20
50 Пивница "Дейзи" общ. Харманли, с. Бисер "Таня Манолова - Дейзи" ЕООД две звезди 50