Характеристика на населението на Община Харманли

Население и човешки ресурси на община Харманли

 

              Развитието на демографските процеси в общината са от изключителна важност не само за формиране на броя и структурите на населението, но и на трудовите ресурси, които са в основата на социалното и икономическото развитие.

 

              Населението на общината по преброяването от 2011 г. е 24947 души, от което в града са – 18589 жители, а на съставните двадесет и четири села жителите са 6358. Общата площ на общината е 69472,3 ха, което представлява 12,5% от общата територия на област Хасково и 3,1% от тази на целия южен централен район за планиране. Общината е пета по заемана територия в рамките на областта и трета по брой на населението след общините Хасково и Димитровград. Гъстотата на населението на община Харманли е 37 души на кв. км и е близо два пъти по-малка от средната за страната.

               Към 31.12.2016 г. в община Харманли броят на населението по данни от официалната демографска статистика възлиза на 26007 души, което представлява 11,14% от населението на област Хасково и 0,37% от населението на Република България.

                В структурата на община Харманли като административна единица влизат общо 25 населени места – един град и 24 села както следва: гр. Харманли и селата Бисер, Богомил, Болярски извор, Браница, Българин, Върбово, Доситеево, Дрипчево, Иваново, Изворово, Коларово, Лешниково, Надежден, Овчарово, Орешец, Остър камък, Поляново, Преславец, Рогозиново, Славяново, Смирненци, Черепово, Черна могила, Шишманово.

 

 

 

 

 

             Брой население по години в града и по селата таблично и графично:

2013

2014

2015

2016

Общо

В града

В села

Общо

В града

В села

Общо

В града

В села

Общо

В града

В села

брой

 брой

 брой

 брой

 брой

 брой

 брой

 брой

 брой

 брой

 брой

 брой

24201

18147

6054

24912

18986

5926

26340

20413

5927

26007

20413

5927

 

        

               Структура на населението в община Харманли по трудоспособност

 

2013

2014

2015

2016

 

Общо

В града

Общо

В града

Общо

В града

Общо

В града

Общо

24385

18260

24201

18147

24912

18986

26340

20413

Под трудоспособна възраст

3620

2882

3693

2914

4038

3246

4604

3810

В трудоспособна възраст

14532

11565

14342

11403

14764

11884

15649

12710

Над трудоспособна възраст

6233

3813

6166

3830

6110

3856

6087

3893

 

         Естествения прираст е показан в следващата таблица и диаграма:

2013

2014

2015

2016

 

Живо-родени

Умре-ли 

Ест. прираст

Живо-родени

Умре-ли 

Ест. прираст

Живо-родени

Умре-ли 

Ест. прираст

Живо-родени

Умре-ли 

Ест. прираст

275

368

-93

229

456

-227

265

420

-155

211

386

-175

                         

 

 

 

                               Механично движение на населението в Община Харманли

2013

2014

2015

2016

Засе-лени

Изсе-лени

Меха-ничен прираст

Засе-лени

Изсе-лени

Меха-ничен прираст

Засе-лени

Изсе-лени

Меха-ничен прираст

Засе-лени

Изсе-лени

Меха-ничен прираст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238

329

-91

1332

394

938

2185

602

1583

290

448

-158

 

              Населението на общината намалява ,но се компенсира със засилване качеството на образователната и професионалната подготовка, професионалната реализация в общината и увеличаване на заетостта, подобряване на технологиите, качеството и обема на стоките и услугите и пълното и ефективно използване на природните ресурси.