Грижа в дома в община Харманли

Административният договор е подписан на 21.12.2022г., от Кмета на община Харманли –г-жа Мария Киркова и Министерство на труда и социалната политика.

Проектът е с номер BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд +. Проектът е с продължителност 14 месеца, считано от 06.02.2023г. до 06.04.2024г. и е на стойност 733,566.32лв.

От 06.04.2023г. в община Харманли стартира фактическото предоставяне на услугата.

 Целта на проекта е да осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Услугата се предоставя за 12 месеца, а именно от 06.04.2023г. до 06.04.2024г.

                   Капацитетът на услугата е 136 потребители. Потребителите получават безплатни мобилни интегрирани здраво-социални грижи, в резултат на идентифицирани нужди от извършена индивидуална оценка на потребностите. За всички потребители е създадено лично досие съдържащо необходимите документи.

                   Със Заповед на Кмета на община Харманли е разкрито Звено за предоставяне на услугата с адрес: ул. Янко Сакъзов № 16 и се състои от 1 ръководител, 1 координатор/диспечер, 1 психолог, 1 социален сътрудник, 3 медицински сестри, 1 шофьор и 23 домашни помощници. На всички потребители е изготвена индивидуална оценка, с която е определена и необходимостта от грижа и часовете за подкрепа.  Услугата обхваща всички населени места в общината, където е установена нужда от интегрирана грижа.  Към настоящия момент се предоставя в 12 села в община Харманли и в града.  Кандидатстването за ползване на услугата е отворено през целия период на предоставянето й.  

Допустимите дейности по проекта са:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
  2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
  3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.