Етажна собственост

Заявлението се подава в Деловодството на Община Харманли.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОПЪЛВАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР:

За регистрация на Етажна собственост:

       1.Уведомление по чл.46б от ЗУЕС – образец, което се получава в деловодството или може да изтеглите от уеб сайта на общинска администрация - за вписване в регистъра. Същото следва да бъде попълнено от председателя на Управителния съвет или управителя на етажната собственост след провеждане на общо събрание на собствениците.

      2. Копие от протокола на общо събрание, заверено от председателя на управителния съвет;

За вписване на Сдружение на собствениците:

           1.Заявление за регистрация на Сдружение на собствениците по чл.29,ал.1 от ЗУЕС. -по образец.

           2.Справка за ССО по образец приложение 6;

           3.Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец приложение 1 - копие, заверено „Вярно с оригинала“.

          4.Протокол за поставяне на поканата по образец приложение 2 - копие, заверено „Вярно с оригинала“.

          5.Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) по образец приложение 3 - копие, заверено „Вярно с оригинала“.

          6. Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) по образец приложение 4 - копие, заверено „Вярно с оригинала“.

         7. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост.

         8.Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.