Етажна собственост

Във връзка с промените в Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ от 29.09.2023г., Общинска администрация – Харманли  уведомява всички собственици в многофамилни жилищни сгради, в които самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик, че попадат в обхвата на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/.

Закона за управление на етажната собственост урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажната собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях. Предвид спазването му е необходимо собствениците в многофамилните жилищни сгради или входове, които не управляват своите общи части и/или не са включени в Регистъра на етажната собственост на Община Харманли,  да предприемат действия по прилагането на Закона, а именно:

          1. Да се свика събрание на собствениците на самостоятелните обекти в сградата/входа в режим на етажна собственост, чрез Покана за общо събрание /по образец/, съгласно изискванията и разпоредбите на  ЗУЕС.

          2. Да се проведе общо събрание на собствениците на което да се избере управителен съвет/управител/, членове и касиер на етажната собственост.

          3. Да се приеме Правилник за вътрешния ред в етажната собственост /по образец/

          4. Да се създаде, съхранява и поддържа Книга на етажната собственост /по образец публикуван в сайта на МРРБ в меню „Жилищна политика“, раздел „Етажна собственост“/, в която да се впишат всички самостоятелни обекти, техните собственици, ползватели или обитатели, както и обитаващите домашни любимци, чрез подаване на Декларация /по образец/ за вписване на данни и за промяна на обстоятелства на данни в книгата на етажната собственост.

          5. След приключването на събранието да се изготви Протокол /по образец/ за резултатите от него,  копие от протокола се представя на Кмета на Общината, чрез Уведомление по чл.47е от ЗУЕС /по образец/, на гише в Центъра за административно обслужване находящ се в гр.Харманли, ул. „Петко Каравелов“ 4,  в рамките на работното време от 07.30 до 17.30 часа.

Всички управителни съвети /управители/ и новосъздадени такива се вписват в Регистър на етажната собственост, който се поддържа от Министерството на регионалното развитие и благоустрояването, чрез съответната община по местонахождението на сградата в режим на етажна собственост.

Всичко гореописано не се отнася за многофамилните жилищни сгради в режим на етажната собственост, които вече имат регистрация на Сдружения на собствениците.

Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация заявление за вписване на сдружението в регистъра по чл. 47а, ал. 1, т. 2, буква "а".

Към заявлението се прилагат:

1. списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;

2. копие от протокола на учредителното събрание, заверено с полагане на надпис "Вярно с оригинала" от председателя на управителния съвет (управителя);

3. копие от приетото споразумение, заверено с полагане на надпис "Вярно с оригинала" от председателя на управителния съвет (управителя);

4. нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението

Напълно нови документи са Декларацията за вписване на данни и за промяна на обстоятелства в книгата на етажната собственост и Ежемесечният отчет за приходите и разходите на етажната собственост, които всеки управителен съвет предоставя ежемесечно на собствениците, ползвателите или обитателите на сградата в режим на етажна собственост.

В Декларацията за вписване на данни и за промяна на обстоятелства в книгата на етажната собственост задължително се описва отношението на живущите в даден апартамент – дали са  собственици, ползватели или обитатели. Освен данните за местонахождение, площ, идеални части и предназначение, ще се описват и притежаваните или взети за отглеждане животни в обекта, които се извеждат на обществени места, като за кучета ще се посочва и номерът на ветеринарномедицинския паспорт. Декларацията се подава до управителния съвет или управителя, като това може да бъде направено и електронно. Такава задължително трябва да бъде подавана от всеки собственик или ползвател в 15-дневен срок от придобиване на правото на собственост, ползване или след встъпване в друго правоотношение, което допуска пребиваване на трети лица, както и при промяна на обстоятелствата. Данните от подадената декларация се вписват от управителя или председателя на управителния съвет в книгата на етажната собственост, която също може да бъде електронна. Затова в нея ще се вписва и адрес на електронна поща за уведомяване на собственика или ползвателя, ако разполага с такава. Право на достъп до данните в книгата на етажната собственост имат управителният съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът), собственикът – за неговите данни, както и органите на министерствата на вътрешните работи и на регионалното развитие и благоустройството, общинската или районната администрация и Българската агенция по безопасност на храните при спазване на разпоредбите за защита на личните данни.

Файлове:

Закон за управление на етажната собственост.docx Закон за управление на етажната собственост.docx

Заявление за регистрация на СС по чл.29, ал_.1 от ЗУЕС_.doc Заявление за регистрация на СС по чл.29, ал_.1 от ЗУЕС_.doc

Наредба  за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Образец ежемесеч отчет приходи и разходи.docx Образец ежемесеч отчет приходи и разходи.docx

Образец-книга-на-етажната-собственост.doc Образец-книга-на-етажната-собственост.doc

Справка за ССО по образец.doc Справка за ССО по образец.doc

Образец-правилник-за-вътрешния ред-2023.doc Образец-правилник-за-вътрешния ред-2023.doc

Уведомление за промяна в обстоятелствата.doc Уведомление за промяна в обстоятелствата.doc

Уведомление по чл.47е ЗУЕС за промяна_.docx Уведомление по чл.47е ЗУЕС за промяна_.docx

Протокола на учредителното събрание  за Сдружение на собствениците по образец.doc Протокола на учредителното събрание за Сдружение на собствениците по образец.doc

Протокол за установяване на нарушения.doc Протокол за установяване на нарушения.doc

Образец-на-декларация-за-вписване-в-книга-на-етажната-собственост.doc Образец-на-декларация-за-вписване-в-книга-на-етажната-собственост.doc

Образец-покана за провеждане на общо събрание на СС.doc Образец-покана за провеждане на общо събрание на СС.doc

Протокол за поставяне на покана по образеж приложение 2.doc Протокол за поставяне на покана по образеж приложение 2.doc

Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците.doc Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците.doc