Домашен социален патронаж

 

Наредба за реда и условията за предоставяне на социални услуги от Домашен социален патронаж в Община Харманли 

В  резултат на нормативни промени в закона за социално подпомагане /обн. ДВ бр. 120 от 2002 год. в сила от 01.01.2003 г. / функциониращия  от 1984 г. в град Харманли Домашен социален патронаж става изцяло ангажимент на общината.

През 2003 год. с решение № 852/14.01. от същата година Общински съвет гр.Харманли създава бюджетна дейност Домашен социален патронаж което е ръководено от управител и е структурирано звено със собствен бюджет, така на практика се запазва съществуващата до този момент  дейност ДСП , която до този момент е част от Дирекция социално подпомагане до 31.12.2002 год.

Към настоящият момент Домашен социален патронаж гр. Харманли има филиали в с. Славяново /обслужва и с. Болярски извор/ в с. Черепово /обслужва и селата Изворово, Браница, Богомил и Овчарово/. През м. октомври 2007 год. Бе открит и филиал в с. Върбово /обслужващ и селата Орешец Смирненци, Лешниково и Иваново /. Кухнята в Харманли обслужва и лица от селата Българин, Бисер и Надежден. Всички тези обекти, общинска собственост, бяха изоставени, а някои от тях разграбени и занемарени, поради което се наложи общината да инвестира около 40 000.00 лв. за възстановяването им.

За процесите на развитие в ДСП гр. Харманли говорят и следните цифри:

Наименование

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1

Брой обслужвани

290

280

265

2

Бюджет

487 223 лв.

482 500 лв.

482 500 лв.

3

Брой обслужващи

26

24

24

1. В Община Харманли съществува траен приоритет в стратегията си свързана с насочването на социални услуги и грижи към най-уязвимите групи -възрастни,самотни хора,хора с увреждания, и с намалена социална адаптация.

2.Работещите в ДСП поемат все повече и повече отговорности на базата не само на повишаване броя на обслужващите а й на базата на увеличаване собствената си натовареност.

 Освен количествено стремежът на ДСП е и повишаването качеството на предлаганата услуга. Както в Харманли така и във всички филиали са разработени програми за добри производствени и хигиенни практики включващи мерки за контрол на технологичните операции, поддържане хигиенното състояние на обекта, мерки за поддържане сградите и прилежащите терени и т.н. За борба с вредители, дезинсекция и дератизация е сключен договор и периодично се извършват необходимите обработки на всички обекти.

През 2007 започна поетапно въвеждане на Системата на анализ и контрол на критичните точки /НАССР/. Стриктно се следи сроковете на годност и качеството на приеманата продукция и при забелязване на нередности тя се връща. Ежедневно се контролират и записват температурите на съхранение във фризерите и хладилниците и при отклонение от нормативите се реагира незабавно. ДСП не е само кухня, а Комплекс от социални услуги в зависимост от нуждите на потребителя. С назначаването на медицинско лице е реализирана още една от възможните услуги. Редовно по график се посещават възрастните хора, следи се за здравното им състояние.Също така служителите назначените на длъжността Домашен санитар  отговарят за хигиенно състояние на стаята в която живее обслужвания и извършват услуга, като заплащане на битови сметки, закупуване на продукти и др. Тази услуга се предоставя на крайно нуждаещите се , които не могат да се справят сами и нямат близки около себе си.

Домашен социален патронаж участва и в приготвянето на ежедневната топла храна , която се предоставя на ЦНСТ гр. Хармнали вече няколко години подред.

На 03 октомври 2016г. стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Харманли”,  Договор BG05FMOP001-03.002-0010-С01 с период на изпълнение 31.12.2019 г.. , чието изпълнение е възложено на Домашен социален патронаж гр. Харманли.

Стойността на проекта е 356 482.50 лв.

Проектът допринесе за постигане на общата цел на Оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храна, с оглед преодоляване на основното материално лишение.

Обществената трапезария предоставя „Топъл обяд” на общо 150 потребители в работните дни от седмицата,  в периода от 03 октомври 2016 г. до 31 декември 2019 г.  на следните целеви групи:

  • лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;
  • неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца;
  • самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/;
  • лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане
  • неосигурени, самотно живеещи лица с деца, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца.

Реализирането на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Харманли ще развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Със средства по оперативната програма се дава възможност на тези лица да получават топъл обяд  през  периода  2016/2019 г. Гарантирано е предоставяне на разнообразно седмично меню, с което се осигурява балансирано хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Най-общо казано целта на Домашен социален патронаж е да осъществява  развива една напълно социална политика, насочена не само към най-възрастните в Община Харманли, а и към хората в неравностойно положение.