Домашен социален патронаж

 

Наредба за реда и условията за предоставяне на социални услуги от Домашен социален патронаж в Община Харманли 

УПРАВИТЕЛ: СТАНКА МАНОЛОВА

адрес: Харманли
пл. „ Възраждане“ № 1
тел. 0373 8 2573
е-mail: domashen_patronaj@abv.bg 

 

Домашният социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др.

С Решение № 852/14.01.2003г. на Общински съвет  Харманли се създава бюджетна дейност Домашен социален патронаж, която се ръководи от управител и е структурирано звено със собствен бюджет.

Основната цел на Домашен социален патронаж е оказване на социална подкрепа на нуждаещите се лица в общността, към самотните възрастни хора, хората с увреждания тежко болните и  подпомагането им в естествена семейна среда.

КАПАЦИТЕТ И МАТЕРИАЛНА БАЗА

Домашен социален патронаж в община Харманли е с общ капацитет от 350 потребители. Към настоящия момент Домашен социален патронаж гр. Харманли има два филиала. В с. Черепово, който обслужва селата Изворово, Браница, Българин, Шишманово, Рогозиново и Овчарово/.  И филиал в с. Върбово /обслужващ и селата  Смирненци, Болярски извор, Славяново, Лешниково и Иваново /.

Кухнята в Харманли обслужва и лица от селата  Бисер, Надежден, Преславец и Поляново.

 Както в Харманли така и във всички филиали са разработени програми за добри производствени и хигиенни практики, включващи мерки за контрол на технологичните операции, а именно:  поддържане хигиенното състояние на обекта, мерки за поддържане сградите и прилежащите терени и т.н. За борба с вредители, дезинсекция и дератизация е сключен договор и периодично се извършват необходимите обработки на всички обекти.

Домашен социален патронаж участва и в приготвянето на ежедневната топла храна, която се предоставя на ЦНСТ гр. Харманли вече няколко години подред.

 

За процесите на развитие в ДСП гр. Харманли говорят и следните цифри:

Наименование

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

Брой обслужвани

300

310

320

2

Бюджет

571 000 лв.

623 000 лв.

741 400 лв.

3

Брой обслужващи

24

24

24

   

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • Възрастни хора в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване;
 • Пълнолетни лица с трайни увреждания;

Основни дейности:

 • Приготвяне и доставяне на храна по домовете.
 • Помощ в поддържане на личната хигиена и поддържане хигиената в жилищните помещения на обслужваните.   
 • Съдействия и снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване
 • Битови услуги                                                                                                        
 • Консултация с личен лекар  и  съдействие  за изготвяне на необходимите   документи  за явяване на ТЕЛК
 • Оформяне и подаване на документи за получаване на целеви социални помощи.
 • Помощ в общуването и поддържането на социални контакти.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ

 • Искане  по настоящ адрес до кмета на община Харманли.
 • Документ за самоличност /за справка/
 • Медицинска характеристика от личен лекар за общо здравословно и психическо състояние и че не е в контакт със заразно болни
 • Копие от актуално решение на ТЕЛК /ако притежава такова/

Искане за ползване на  комплексни социални услуги предоставени от Домашен социален патронаж – Харманли,  лицата могат да получат и подадат в Центъра за административно обслужване с адрес : гр. Харманли , ул. „Петко Каравелов“ № 4 и/или  в офиса на ДСП с адрес: ул. „Васил Левски“ № 66 /в двора на МБАЛ гр. Харманли/.