Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания ,,Надежда“