Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Общинска администрация - Харманли

1. Досега използвали ли сте услугите на нашата администрация?
2. Лесно ли се намира информация за нашата администрация и нейните услуги?
3. Писмената информация-табла, формуляри и др. е:
4. Информацията, която получихте от служителите в "Едното гише" е:
5. Спазват ли се законовите срокове за извършване на административни услуги?
6. Служителите в "Едното гише"/Дирекция/отдел са се отнесли към Вас:

7. Как оценявате качеството на административното обслужване?
8. Доволни ли сте от работното време в администрацията?