Административни услуги по гражданска регистрация

Банкова сметка за заплащане на административни услуги е:
УниКредит Булбанк АД, клон Харманли
IBAN: BG49UNCR70008422494541
BIC КОД: UNCRBGSF
Вид плащане: 448007

 

1.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

Издава се за починалите с постоянен адрес(местожителство) в гр.Харманли.

Правно основание: ЗГР, Закона за наследството, НАРЕДБА № РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ.

Необходими документи: 

 • Искане по образец(Приложение № 2 към чл.6,ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
 • Документ за самоличност;
 • Платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно(в случаите на искане от друго лице);     

Срок на изпълнение: Обикновена(7 работни дни),Бърза(2 работни дни),Експресна( 8 часа);

При изискване на удостоверения за наследници от други населени места(когато някой от наследниците на наследователя са чужди жители) срока е три дни от получаването им.

Такса: Обикновена - 4 лв.; Бърза - 8 лв.; Експресна - 20 лв.

Срок на валидност: До промяна в реда на наследници;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане за издаване на удостоверние за наследници 

 

2.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА № РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ.

Необходими документи: 

 • Искане по образец( приложение № 1 към чл.6, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
 • Документ за самоличност;
 • Платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно( в случаите на искане от друго лице);

Срок на изпълнение: Обикновена(7 работни дни),Бърза(2 работни дни),Експресна( 8 часа);

Такса: Обикновена - 4 лв.; Бърза - 8 лв.; Експресна - 20 лв.

Срок на валидност: До промяна в семейното положение;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 

 

3.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА № РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ.

Необходими документи: 

 • Искане по образец( приложение № 1 към чл.6, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
 • Документ за самоличност;
 • Платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно( в случаите на искане от друго лице);

Срок на изпълнение: Обикновена(7 работни дни),Бърза(2 работни дни),Експресна( 8 часа);

Такса: Обикновена - 4 лв.; Бърза - 8 лв.; Експресна - 20 лв.

Срок на валидност: До промяна в семейното положение;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане за издаване на удотоверение въз основа на регистъра на населението

 

4.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА № РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ.

Необходими документи: 

 • Искане по образец( приложение № 1 към чл.6, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
 • Документ за самоличност;
 • Платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно( в случаите на искане от друго лице);

Срок на изпълнение: Обикновена(7 работни дни),Бърза(2 работни дни),Експресна( 8 часа);

Такса: Обикновена - 4 лв.; Бърза - 8 лв.; Експресна - 20 лв.

Срок на валидност: До промяна в семейното положение;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

 

5.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА № РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ.

Необходими документи: 

 • Искане по образец( приложение № 1 към чл.6, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
 • Документ за самоличност;
 • Платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно( в случаите на искане от друго лице);

Срок на изпълнение: Обикновена(7 работни дни),Бърза(2 работни дни),Експресна( 8 часа);

Такса: Обикновена - 4 лв.; Бърза - 8 лв.; Експресна - 20 лв.

Срок на валидност: До промяна в семейното положение;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

 

6.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА

Удостоверението се издава само когато различните имена на лицето са вписани в регистъра на населението и/или в регистрите на актовете за гражданско състояние/

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА № РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ.

Необходими документи: 

 • Искане по образец( приложение № 1 към чл.6, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
 • Документ за самоличност;
 • Платена такса;
 • Нотариално заверено пълномощно( в случаите на искане от друго лице);

Срок на изпълнение: Обикновена(7 работни дни),Бърза(2 работни дни),Експресна( 8 часа);

Такса: Обикновена - 4 лв.; Бърза - 8 лв.; Експресна - 20 лв.

Срок на валидност: До промяна в семейното положение;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

 

7.ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

Правно основание: ЗГР, ЗБДС и ЗМДТ

Необходими документи:

 • Документ за самоличност;
 • Заявление за постоянен адрес по образец;
 • Документ за собственост на жилището, договор за наем или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота за жилищни нужди;
 • Декларация за съгласие(по образец) от собственика на жилището;
 • Нотариално заверено изрично пълномощно(в случаите когато лицето се представлява от друго лице);

Срок за изпълнение: Веднага

Такса: 4 лв.

Срок на валидност: До промяна на постоянния адрес;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Заявление за потоянен адрес

Декларация на основание чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация

Декларация по чл.92, ал.6 от Закона за гражданска регистрация

 

8.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА № РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност;
 • Искане по образец(приложение № 1 към чл.6, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
 • Нотариално заверено изрично пълномощно(в случаите когато лицето се представлява от друго лице);

Срок на изпълнение: Обикновена(7 работни дни),Бърза(2 работни дни),Експресна( 8 часа);

Такса: Обикновена - 4 лв.; Бърза - 8 лв.; Експресна - 20 лв.

Срок на валидност: 6 месеца;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

 

9.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В ПОСТОЯННИЯ АДРЕС

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА № РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност;
 • Искане по образец(приложение № 1 към чл.6, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.);

Срок на изпълнение: Обикновена(7 работни дни),Бърза(2 работни дни),Експресна( 8 часа);

Такса: Обикновена - 4 лв.; Бърза - 8 лв.; Експресна - 20 лв.

Срок на валидност: 6 месеца;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

 

10.ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС

Правно основание: ЗГР, ЗБДС и ЗМДТ

Необходими документи:

 • Документ за самоличност;
 • Адресна карта по  образец;
 • Документ за собственост на жилището, договор за наем или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота за жилищни нужди;
 • Декларация за съгласие(по образец) от собственика на жилището;
 • Нотариално заверено изрично пълномощно(в случаите когато лицето се представлява от друго лице);

Срок за изпълнение: Веднага

Такса: 4 лв.

Срок на валидност: До промяна на настоящия  адрес;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Адресна карта за настоящ адрес

Декларация на основание чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация

Декларация по чл.92, ал.6 от Закона за гражданска регистрация

 

11.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА № РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност;
 • Искане по образец(приложение № 1 към чл.6, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.);
 • Нотариално заверено изрично пълномощно(в случаите когато лицето се представлява от друго лице);

Срок на изпълнение: Обикновена(7 работни дни),Бърза(2 работни дни),Експресна( 8 часа);

Такса: Обикновена - 4 лв.; Бърза - 8 лв.; Експресна - 20 лв.

Срок на валидност: 6 месеца;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

 

12.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩИЯ АДРЕС

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА № РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност;
 • Искане по образец(приложение № 1 към чл.6, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.);

Срок на изпълнение: Обикновена(7 работни дни),Бърза(2 работни дни),Експресна( 8 часа);

Такса: Обикновена - 4 лв.; Бърза - 8 лв.; Експресна - 20 лв.

Срок на валидност: 6 месеца;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

 

13.ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Правно основание: ЗГР, НАРЕДБА № РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност;
 • Искане по образец(приложение № 1 към чл.6, ал.1 от ДВ бр.37/15.05.2012 г.);

Срок на изпълнение: Нормативно определен по технологията за поддръжане на ЕСГРАОН;

Такса:  - 50 лв.

Срок на валидност: Няма;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

 

14. СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ

Извършва се за лица родени в в гр.Харманли.

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

 • Съобщение за раждане съставено от здравното заведение където е станали раждането или компетентно медицинско лице;
 • Протокол ( в случаите по чл.48 от ЗГР);
 • Съдебно решение;

Срок на изпълнение: 7 дни (чл.42 от ЗГР);

Срок на валидност: няма; до анулирането или обявяване на акта за нищожен; съхранява се в Община Харманли до 130 г.;

Такса: безплатно.

Място на подаване: сградата на Община Хармнали, пл.Възраждане № 1, стая № 317

 

15. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ-ОРИГИНАЛ

Извършва се за лицата родени в Харманли

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

 • Документи за самоличност на родителите;

Срок на изпълнение: Веднага, при съставяне на акта;

Срок на валидност: До промяна на данните в акта за раждане;

Такса: безплатно.

Място на подаване: сградата на Община Хармнали, пл.Възраждане № 1, стая № 317

 

16. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ-ДУБЛИКАТ

Извършва се за лицата родени в Харманли и родените след 2000 г. в други населени места

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

 • Искане по образец;
 • Документ за самоличност;
 • Фактура за платена такса;
 • Нотариално заверени пълномощно( в случаите на исканот друго лице);

Срок на изпълнение: Нормативно определен по технологията за поддръжане на ЕСГРАОН;

Такса: Обикновена - 4 лв.; Бърза - 8 лв.; Експресна - 20 лв.

Срок на валидност: До промяна на данните в акта;

Място на подаване: Информационен център към Община Харманли; Адрес: гр.Харманли ул."Петко Каравелов" № 4

Искане за издаване на удостоверение за раждане - дубликат

 

17. СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА СМЪРТ

Извършва се и в празнични и почивни дни

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

 • Съобщение за смърт, издадено от здравното заведение, където е настъпила смъртта или от компетентно медицинско лице(подписано, изведено и подпечатано);
 • Лична карта( личен паспорт за лицата над 70 години, които нямат лична карта) на починалото лице;
 • Документ за самоличност на обявителя;
 • Нотариално заверени пълномощно( в случаите на исканот друго лице);

Срок на изпълнение: Веднага;

Такса: Безплатно;

Срок на валидност: Няма; Съхранява се в Община Харманли 130 г.

Място на подаване: сградата на Община Хармнали, пл.Възраждане № 1, стая № 317