Административни услуги

Бланки ОС и други

Бланки ГРАО

Искане по_3,4,5,6,7 и 14

Заявление за сключване на граждански брак

Искане за съставяне на акт за граждански брак сключен в чужбина

Искане за съставяне на акт за смърт на български гражданин починал в чужбина

Искане за съставяне на акт за раждане на български гражданин роден в чужбина

Заявление по чл.19 от ЗГР

Други

Документи за кандидатстване в Домашен социален патронаж гр. Харманли

Бланки ОС

Документи за настъпили промени в туристически обекти

Документи за определяне категорията на заведения за хранене и развлечения

Документи за определяне категорията на места за настаняване

Искане за поставяне на вендинг машина

Договор за отстъпено право на временно ползване на общинска земя

Искане за учредяване на право на надстрояване иили пристрояване на сграда

Искане за учредено право на строеж върху общинска земя

Искане за издаване на удостоверение, че имота не попада по §4 от ЗСПЗЗ

Искане за изадване на образец УП2 и УП3

Искане за попечител-настойник

Заявление за достъп до обществена информация

Искане за учредяване на право за надстрояване на сграда

Искане за проверка на актовите книги на общинска собственост и заверка на молби-декларации

Искане за връщане на депозит

Искане за изкупуване правото на собственост върху земята

Заявление за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Искане за прекратяване на договор по взаимнно съгласие за отдаване под наем на имот

Искане за издаване на разрешително за ненормирано работно време

Искане за връщане на гаранция

Заявление за назначаване на работа

Искане за издаване на карта за паркиране на МПС, обслужващо и превозващо хора с трайни увреждания

Заявление за деактуване на общински имот

Искане за отдаване под наем, продажба на общински обект

Заявление за рентни плащания на физически лица с приложения

Искане за закупуване на общинско жилище

Искане по параграф 4 от ЗСПЗЗ

Заявление за рентни плащания на юридически лица с приложения

Бланки ТУСиЕ

Заявление за заверяване на екзикутивна документация по чл. 175 от ЗУТ

Заявление за издаване на заповед за промяна в издаденото разрешение за строеж по чл.154 от ЗУТ

Заявление за издаване на заповед за смяна на титуляра в издаденото разрешение за строеж по чл.148, ал.4 на основание чл.161, ал.1 от ЗУТ

Заявление за издаване на заповед за промяна в издадено разрешение за строеж по чл.154 от ЗУТ

Заявление за издаване на разрешение за отсичане на над 5 броя дървета и на лозя над 1 дка в селскостопански земи

Заявление за издаваене на разрешение за поставяне на преместваем обект

Бланки ТУСЕ

Файлове:

Iskane_3,4,5,6,7,14.doc Iskane_3,4,5,6,7,14.doc

Заявление за сключване на брак.doc Заявление за сключване на брак.doc

Искане за съставяне на акт за граждански брак сключен в чужбина.doc Искане за съставяне на акт за граждански брак сключен в чужбина.doc

Искане за съставяне на акт за смърт на български гражданин починал в чужбина.doc Искане за съставяне на акт за смърт на български гражданин починал в чужбина.doc

Искане за съставянена акт за раждане на булгарски гражданин роден в чужбина.doc Искане за съставянена акт за раждане на булгарски гражданин роден в чужбина.doc

чл.19а от ЗГР_.doc чл.19а от ЗГР_.doc

Документи за кандидатстване в Домашен социален патронаж.zip Документи за кандидатстване в Домашен социален патронаж.zip

Документи за настъпили промени в туристически обекти.zip Документи за настъпили промени в туристически обекти.zip

Документи за определяне категорията на заведения за хранене и развлечения.zip Документи за определяне категорията на заведения за хранене и развлечения.zip

Документи за определяне на категорията на места за настаняване.zip Документи за определяне на категорията на места за настаняване.zip

Искане за разрешение за тротоарно право.doc Искане за разрешение за тротоарно право.doc

Искане за вендинг машина.doc Искане за вендинг машина.doc

Договор за отстъпено право на временно ползване на общинска земя.doc Договор за отстъпено право на временно ползване на общинска земя.doc

Искане за учредяване на право на надстрояване или пристрояване на сграда.doc Искане за учредяване на право на надстрояване или пристрояване на сграда.doc

Искане за учредено право на строеж върху общинска земя.doc Искане за учредено право на строеж върху общинска земя.doc

Искане за издаване на удостоверение че не попада в §4  от ЗСПЗЗ.doc Искане за издаване на удостоверение че не попада в §4 от ЗСПЗЗ.doc

Искане за издаване на образец УП2 и УП 3.doc Искане за издаване на образец УП2 и УП 3.doc

Искане за настойник-попечител.doc Искане за настойник-попечител.doc

Заявление за достъп до обществена информация.doc Заявление за достъп до обществена информация.doc

Искане за учредяване на право на надстрояване на сграда.doc Искане за учредяване на право на надстрояване на сграда.doc

Искане за проверка на актовите книги за общинска собственост и заверка на молби-декларации.doc Искане за проверка на актовите книги за общинска собственост и заверка на молби-декларации.doc

Искане за връщане на депозит.doc Искане за връщане на депозит.doc

Искане за изкупуване правото на собственост върху земята.doc Искане за изкупуване правото на собственост върху земята.doc

Заявление такси 2017.docx Заявление такси 2017.docx

Искане за прекратяване на договор по взаимно съгласие за отдаване под наем на имот.doc Искане за прекратяване на договор по взаимно съгласие за отдаване под наем на имот.doc

Искане за издаване на разрешение за ненормирано работно време.doc Искане за издаване на разрешение за ненормирано работно време.doc

Искане за връщане на гаранция.doc Искане за връщане на гаранция.doc

Заявление за назначение на работа.doc Заявление за назначение на работа.doc

Заявление за издаване на Карта за паркиране на МПС.doc Заявление за издаване на Карта за паркиране на МПС.doc

Заявление за деактуване на общински имот.doc Заявление за деактуване на общински имот.doc

Искане за отдаване под наема, продажба на общински обект.doc Искане за отдаване под наема, продажба на общински обект.doc

Заявление за рентни плащания от физически лица с приложения.doc Заявление за рентни плащания от физически лица с приложения.doc

Искане за закупуване на общинско жилище.doc Искане за закупуване на общинско жилище.doc

Искане по параграф 4 от ЗСПЗЗ.doc Искане по параграф 4 от ЗСПЗЗ.doc

Заявление за рентни плащания от юридически лица с декларация.doc Заявление за рентни плащания от юридически лица с декларация.doc

Заявление за заверяване на екзекутивна документация по чл.175 от ЗУТ_.doc Заявление за заверяване на екзекутивна документация по чл.175 от ЗУТ_.doc

Заявление за издаване на заповед за промяна  в издадено разрешение за строеж по чл.154 от ЗУТ_.doc Заявление за издаване на заповед за промяна в издадено разрешение за строеж по чл.154 от ЗУТ_.doc

разрешение за строеж по чл.148, ал_.4 на основание чл_.161, ал_.1 от ЗУТ_.doc разрешение за строеж по чл.148, ал_.4 на основание чл_.161, ал_.1 от ЗУТ_.doc

заповед за промяна  в издадено разрешение за строеж по чл.154 от ЗУТ_.doc заповед за промяна в издадено разрешение за строеж по чл.154 от ЗУТ_.doc

5 броя дървета и на лозя над 1 дка. в селскостопански земи_.doc 5 броя дървета и на лозя над 1 дка. в селскостопански земи_.doc

Заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект.doc Заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект.doc