Търговия

Търговия

Търговската дейност в община Харманли е представена преди всичко чрез частно предприемачество в сектора на продажбите на хранителни и нехранителни стоки. В общината функционират 115 магазина за хранителни стоки, като много от тях на практика представляват смесени магазини. На територията на общината функционират и 96 търговски обекта за продажба на нехранителни стоки, предимно облекло, парфюмерия и козметика, стоки за бита и промишлеността и др. Дейност в областта на търговията развиват и множество питейни заведения. Близостта до общината до границата както и преминаването на международен транспортен коридор през територията и станаха причина през последните години на територията на гр.Харманли да се развива търговска дейност свързана с продажбата на горива и петролни продукти и леки автомобили. През последните три години с най- бързи темпове с най – бързи темпове се развива търговията с употребявани автомобили и сервизната дейност. Към 2005 год. този подотрасъл на търговията с пъти увеличи дела си в общия размер на приходите в отрасъла.

Обществени услуги

Секторът на услугите е сравнително добре развит. На територията на общината дейност осъществяват 57 заведения за обществено хранене, в т.число ресторанти, заведения тип “Бърза закуска”, закусвални, пицарии и др. С най-голям капацитет и посещаемост са ресторантите: “Приказките”, “Младост”, “Воеводите”, “Турист”; пицария “Верона” и бар – дискотека “Кристал”.
Банковият пазар в община Харманли е представен чрез следните банкови клонове:

 • Уникредит Булбанк;
 • Банка ДСК;
 • Пощенска банка;
 • Обединена българска банка;
 • Централна кооперативна банка;
 • Юнионбанк;
 • SG Експресбанк;
 • ДЗИ Банк.
 • ТБ Корпоративна търговска банка АД. 

Застрахователният сектор в общината е представен от няколко филиала на застрахователни дружества, а именно:

 • ДЗИ АД;
 • ЗПД Витоша – представителство;
 • Орел АД – представителство;
 • Алианц България холдинг – представителство.

В община Харманли традиционно се развиват занаятчийски дейности с характер на услуги. Сред по-разпространените в района занаяти са: изработката на метални изделия, дърводелските и дърворезбарски услуги, шивашки дейности и др.
От сектора на ремонтните и комунално-битовите услуги относително по-голям дял заемат: авторемонтните, ремонта на електроуреди, строително-ремонтните дейности, изработката на дограма и др.