Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следният обект, представляващ имот - публична общинска собственост

З А П О В Е Д

 

№ РД-1216

Харманли,04.12.2018 г.

 

 

На основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.25 ал.1 и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на ОбС-Харманли, решение №592/28.11.2018г./Протокол №42 на ОбС-Харманли

 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

         Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следният обект, представляващ имот - публична общинска собственост, а именно:

 

         1. Помещение с площ от 70кв.м., представляващо част от имот – публична общинска собственост, находящо се на етаж 1, в двуетажна масивна сграда - читалище, цялата със застроена площ 670кв.м., построена в урегулиран поземлен имот І-329(за културен дом) в кв.40 по плана за регулация на с. Бисер, община Харманли, област Хасково, актувана с АПОС №37/16.03.1998 г., предоставяно за търговска дейност.

Началната тръжна цена на цитираният в т.1 обект на търга е в размер на              910.00(деветстотин и десет лева и 00стотинки)лева/годишно. Дължи се и ДДС.

 

Помещението, обект на търга, не може да се ползва по следния начин:
            1. за хазартни игри  и нощни заведения;

2. за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;

3. за постоянно ползване от политически партии и организации;

4. от председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.

 

            Търгът да се проведе на 27.12.2018г. от 10:30 часа в залата на Община – Харманли.

            В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, които нямат задължения към НАП, МДТ-Харманли и Община Харманли. В търга могат да участват само лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите  ЕИК или представят удостоверение за актуално правно състояние.

            Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при  ,,Уникредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или в касата на Община Харманли.

            Заявки за участие се приемат до 12:00 часа на 21.12.2018г. в деловодството на Община Харманли с адрес: гр. Харманли, ул. “Петко Каравелов“ №4.

 

            При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 21.01.2019г. от 10:30часа на същото място и при същите условия.

            Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 18:00часа на 18.01.2019г. в деловодството на Община Харманли с адрес: гр. Харманли, ул. “Петко Каравелов“ №4.

 

            Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

 

 

                   Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

                   Препис от заповедта да се връчи на отдел “ИОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

            Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

      

 

 

 МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли