Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ по землища с. Черепово, с. Поляново,с.Лешниково и гр. Харманли

                                З А П О В Е Д                                    

№ РД - 573

Харманли,25.06.2018 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14,ал.1 и ал.2 от ЗОС ,чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 ОТ Наредба №2 за УПРОИ.

 

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински имоти /ниви/ по  землища както следва :

№ по ред

землища

Имоти №

Кв.м.

Допустим слой

Цени съгл. Реш.№244

от 21.11.12 г. на ОбС

Харманли

за дка

Начална цена на търга лв.

Тръжна докумен-тация лв.

 

с ДДС

1

Черепово

80552.122.1 

118065

83874

13,20

1558,46

36,00

2

Черепово

80552.135.2

42497

34079

15,60

662,95

36,00

3

Черепово

80552.155.3

36270

35735

13,20

478,76

36,00

4

Лешниково

43548.8.372

1159

1104

21,60

25,03

6,00

5

Лешниково

43548.8.368

171

0,00

21,60

3,69

6,00

6

Лешниково

43548.8.373

820

726

21,60

17,71

6,00

7

Лешниково

43548.8.375

519

493

21,60

11,21

6,00

8

Лешниково

43548.8.376

1226

1202

21,60

26,48

6,00

9

Лешниково

43548.8.2

1010

809

21,60

21,82

6,00

10

Поляново

57434.125.457

7392

178

21,60

159,67

18,00

11

Поляново

57434.94.29

29997

21187

21,60

647,94

36,00

12

Поляново

57434.94.30

11594

7491

21,60

250,43

18,00

13

Поляново

57434.94.32

11854

6894

21,60

256,05

18,00

14

Харманли

77181.14.709

5824

0,00

21,60

125,80

18,00

15

Харманли

77181.14.673

2845

0,00

21,60

61,45

6,00

16

Харманли

77181.14.141

15199

8555

21,60

328,30

36,00

 

Търгът да се проведе на 16.07.2018г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

Заявки за участие се приемат до 16,00 часа на 13.07.2018г. в деловодството.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Уникредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 494670 или на касата на община Харманли.

        При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 08.08.2018г.от 14.00 часа на същото място и при същите условия.

        Краен срок за подаване на документи за повторния търг 16.00 часа на 07.08.2018г.

       Утвърждавам тръжна документация за участие,която се закупува от касата на общината.

        Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга,след предварителна заявка в отдел”Общинска собственост”.

       Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

       Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

 

 

 

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

 Кмет на община  Харманли